APA: Bronnenlijst

Alle bronvermeldingen in de tekst zijn terug te vinden in de bronnenlijst – persoonlijke mededelingen uitgezonderd – en alle titels in de bronnenlijst zijn terug te vinden in de tekst. De bronnenlijst is een nieuw hoofdstuk en komt na de hoofdtekst en voor de eventuele bijlage(n). De lezer van de tekst kan in de bronnenlijst alle gegevens terugvinden die nodig zijn om de bron eventueel zelf te raadplegen.

Let op: een bronnenlijst is altijd alfabetisch, ongeacht de bron of het materiaal.
Zie ook The APA-Team: Opmaak bronnenlijst en Alfabetische volgorde bronnenlijst.

Boek

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij.

 • Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel. Noteer het getal, dus '2e druk' in plaats van 'tweede druk'. Neem de beschrijving over die in het boek genoemd wordt: 2e herziene druk, 3e gecorrigeerde druk, etc.
  Zowel de schrijfwijze 2e druk, 2de druk, eventueel geschreven in superscript (standaardfunctie in Word) zijn toegestaan, wees hier wel consequent in.
 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen achter de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Berg, G. H. van den.
 • Als er geen auteur is maar wel een redacteur wordt dat er tussen haakjes bijgezet in de taal van het boek.
 • Bij twee of meer auteurs of redacteurs staat voor de laatste naam een ampersand (&).
 • De titel van het boek wordt helemaal genoemd. Bij hoofd- en ondertitel komt achter de hoofdtitel een dubbele punt en begint de ondertitel met een hoofdletter:
  Hoofdtitel: Ondertitel
 • Als bij de uitgever meerdere plaatsnamen genoemd worden, wordt alleen de eerste naam vermeld. Woorden als 'uitgever', 'BV', 'company', etc. worden weggelaten. 
 • Auteurs worden allemaal genoemd, bij acht of meer auteurs (of redacteurs) worden de eerste zes namen genoemd, daarna het beletselteken met spaties (. . .), gevolgd door de laatste auteur, zonder een ampersand (&).

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?

 
Voorbeelden

 • Eén auteur
  Meer, B. van der. (1997). Pesten op het werk. Assen: Van Gorcum.
     
 • Twee auteurs
  Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
   
 • Acht of meer auteurs
  Brandt Corstius, J., Kroonenberg, Y., Rood, L., Smit., S., Steenbeek., R. Uphoff, M., . . . Winnen, P. (2010). Wereldmeiden: Acht schrijvers, acht landen, acht onvergetelijke verhalen. [Amsterdam]: MM.
   
 • Achternamen met tussenvoegsel
  Granse, M. le, Hartingsveldt, M. van, & Kinébanian, A. (Red.). (2012). Grondslagen van de ergotherapie (3e druk). Amsterdam: Reed Business.
   
 • Voornaam met tussenstreepje
  Geenen, M.-J. (2010). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
   
 • Tweede druk
  Kapandji, I. A. (2009). Bewegingsleer: Deel I. De bovenste extremiteit (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
   
 • Herziene druk
  Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk). Amsterdam: SWP.
   
 • Meerdere redacteuren
  Louw, M. de, Jansen, R., Buuts, R., & Aa, A. van der. (Red.). (2016). Leven met Q-koorts: Het dagelijkse gevecht. 's-Hertogenbosch: Stichting Q-support.
   
 • Eindredacteur
  Geet, E. van. (Eindred.). (2013). Bewegen en bewogen worden: Een praktisch leerboek voor iedereen die werkt met mensen met een ernstige meervoudige beperking. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.
    
 • Amerikaanse publicatie
  Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. Intercultural cooperation and its importance for survival (3rd rev. and expand. ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
    
 • Amerikaanse publicatie met redacteur
  Malchiodi, C. A. (Ed.). (2012). Handbook of art therapy (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.

   

Hoofdstuk uit boek

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Plaats: Uitgeverij.

 • Een hoofdstuk uit een boek wordt apart genoemd als de auteur of redacteur anders is dan de auteur of redacteur van het gehele boek. Als de auteur van het hoofdstuk dezelfde is als de auteur van het boek wordt het hoofdstuk niet apart genoemd.
 • De voorletters van de auteurs of redacteurs van het gehele boek worden voor de achternaam geplaatst.
 • In de tekst wordt alleen de naam van de auteur van het hoofdstuk genoemd.

 
Voorbeelden papier

 • Mastenbroek, J. (2004). Plaatsbepaling. In J. Mastenbroek, M. van Persie, G. Rijnja, & B. de Vries. (Red.), Public relations: De communicatie van organisaties (5e herziene druk, pp. 3-13). Alphen aan de Rijn: Kluwer.
   
 • Vick, R. M. (2003). A brief history of art therapy. In C.A. Malchiodi (Ed.), Handbook of art therapy (pp. 5-15). New York, NY: Guilford Press.

Voorbeeld online

   

Tijdschriftartikel

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam Tijdschrift, jaargang(nummer), xx-xx.

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen achter de voorletter(s) en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Berg, G. H. van den.
 • De belangrijkste woorden uit de titel van het tijdschrift worden met hoofdletters geschreven.
 • Bij online tijdschriftartikelen wordt de link en datum van downloaden toegevoegd en is vermelding van het nummer niet nodig.
 • Indien bekend wordt de datum van downloaden en de link vervangen worden door de DOI, een unieke code waarmee de pagina altijd terug te vinden is. De DOI staat aan het begin van het artikel en/of op de pagina van de uitgever. Van de DOI mag een gebruikersvriendelijke link gemaakt worden door https://doi.org/ voor de code te zetten.
 • Zie ook: The APA-Team: Links ja of nee? [2] - DOI.

 
Voorbeelden papier

 • Ouwerkerk, D. van, & Grinten, J. van der. (2004). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie, 3(4), 11-13.
   
 • Schilder, L., & Kwakman, K. (2005). Het versterken van de professionele identiteit door leren in gemeenschappelijkheid. Sociale Interventie, 14(3), 17-28. 
   
 • Smeijsters, H., Beurskens, S., Reverda, N., Gielen, X., & Pénzes, I. (2012). Het Evidence Beest in de vaktherapie: Een verheldering van de begrippen Evidence Based Practice en Practice Based Evidence. Tijdschrift voor Vaktherapie, 8(2), 11-18.

 
Voorbeelden online (geen DOI)

 
Voorbeeld tijdschriftartikel alleen online
gepubliceerd (zonder jaargang en nummering)

 
Voorbeelden DOI

 • Herbst, D. M., Griffith, N. R., & Slama, K. M. (2014). Rodeo cowboys: Conforming to masculine norms and help-seeking behaviors for depression. Journal of Rural Mental Health, 38, 20-35. doi:10.1037/rmh0000008
   
 • Kooijmans, M. (2016). Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven: Onderzoek naar talentgericht jongerenwerk. Vakblad Sociaal Werk, 17, 25–27. doi:10.1007/s12459-016-0105-z
   
 • Peacock, K. (2012). Museum education and art therapy: Exploring an innovative partnership. Art Therapy, 29, 133-137. doi:10.1080/07421656.2012.701604

 
Voorbeelden DOI als link

Krantenartikel

Auteur, A. (datum). Titel van het artikel. Naam krant, p. xx-xx.


Voorbeelden papier

 • Havelaar, R. (2006, 13 december). Student leert minder uren omdat hij werkt. De Volkskrant, p. 13.
   
 • Kennedy, J. C. (2006, 29 april). Geen allahu akbar, wel anders eten: Nederland worstelt met diversiteit en gelijkwaardigheid. NRC Handelsblad: Opinie & Debat, p. 13.
   
 • Nederland verspreidt wereldwijd veel spyware. (2006, 15 mei). Metro, p. 7.

Voorbeelden online

  

Internetbron

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Het adres van een website begint met http:// en is of niet onderstreept, of voorzien van een link; dit is niet verplicht maar wordt aanbevolen als het om een elektronisch document (Word, website, pdf, etc.) gaat.
  Zie ook The APA-Team: Links ja of nee? - Onderstrepen of niet?.
  Zie ook The APA-Team: Pdf
 • Wanneer een document van het internet wordt gedownload, wordt 'Geraadpleegd op' vervangen door 'Gedownload op'.
 • Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd, als deze ook ontbreekt begint de beschrijving met de titel.
 • Bij het ontbreken van een datum wordt 'z.d.' (zonder datum) gebruikt.
 • Als de website naast een jaartal ook maand en/of dag vermeldt, wordt deze eveneens in de bronvermelding genoemd; in de tekst wordt alleen het jaartal vermeld.
 • Bij publicaties uit bijvoorbeeld databanken mag tussen vierkante haken de naam van de databank vermeld worden, maar dit is niet verplicht. Met het gebruik van vierkante haken kan de herkomst van de informatie verduidelijkt worden.
 • Online wetgeving, zie The APA-Team: Wetteksten.
 • Zie ook The APA-Team: Links ja of nee? - Papier vs. digitaal.
 • Zie ook The APA-Team: Zelfde site, verschillende pagina's.

 
Voorbeelden websites

Voorbeelden online naslagwerken

 
Voorbeelden databanken

 
Voorbeelden 
sociale media

De Publication Manual biedt (nog) geen richtlijnen voor sociale media. Onderstaande voorbeelden zijn daarom suggesties: vermeld bij Twitter het complete bericht (nooit meer dan 140 tekens), noem bij Facebookberichten de eerste zin vanwege het ontbreken van titels.

 
Overige voorbeelden

  
    
       

Afstudeeropdracht, stageverslag, proefschrift, etc.

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (omschrijving). Herkomst publicatie.

 • Publicaties gemaakt in het kader van een studie zijn niet-gepubliceerde werken, daarom wordt bij 'herkomst publicatie' de studie, naam onderwijsinstelling en de plaats van de onderwijsinstelling genoemd.
 • Kijk bij twijfel over de bron over hoe deze in de publicatie genoemd wordt (afstudeeropdracht, proefschrift, etc.) en neem deze omschrijving over.


Voorbeelden

 • Stageverslag
  Arends, F. (2009). Placement report: TWK Municipality Grabouw (Stageverslag). Commerciële Economie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem.
   
 • Proefschrift
  Oijen, S. van. (2010). Resultaat van pleegzorgplaatsingen: Een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
   
 • Proefschrift bij externe uitgever
  Jonge, E. A. de. (2015). Beelden van de professional: Inspiratiebronnen voor de professionalisering (Proefschrift Universiteit Utrecht, Utrecht). Delft: Eburon.
   
 • Bachelorthese
  Wolff, B. (2006). De invloed van de hulpvraag in de nazorg bij getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede (Bachelorthese). Psychologie, Faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente, Enschede.
   
 • Afstudeeropdracht
  Yaqin, A. (2008). Pardon? Nieuwe buren (Afstudeeropdracht). Culturele en Maatschappelijke Vorming, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.
   
 • Afstudeeropdracht online (HBO Kennisbank)
  Engberts, S., Teerink, L., Dekkers, K., & Tintelen, E. van. (2011). Kwaliteitszorg: Ergotherapie bij (vrije)tijdsbesteding van bewoners van verpleeghuis Joachim & Anna: Een analyse van de huidige situatie en een implementatievoorstel (Afstudeeropdracht) [HBO Kennisbank]. Gedownload op 18 oktober 2011, van http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:4775/DS1

     

Niet-gepubliceerde bron (rapport, brochure, reader, etc.)

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie. Omschrijving. Plaats en herkomst publicatie.

 • Als de organisatie gelijk is aan de uitgever (zie derde voorbeeld) wordt bij de naam van de uitgever 'Auteur' gezet.


Voorbeelden

 • Drogendijk, A. N., Velden, P. G. van der, Kleber, R. J., & Gersons, B. P. R. (2004). Leidende en misleidende verwachtingen: Een kwalitatief onderzoek onder Turkse getroffenen van de vuurwerkramp Enschede omtrent de psychosociale nazorg. Rapportnummer IvP 99 2004 1. Zaltbommel: Instituut voor Psychotrauma. 
   
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2011). Informatie (v)aardig op weg: Informatievaardigheidsonderwijs niveau 1 (studiejaar 1-2). Reader Studiecentra HAN. Nijmegen: Auteur.
   
 • Voedingscentrum. (2005). Dieet bij diabetes mellitus. Brochure nr. 841. Den Haag: Auteur. 

      

Audiovisuele bron (dvd, cd-rom, TV-uitzending, online video, etc.)

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgeverij.

 • Bij een gedeelte uit een programma, bijvoorbeeld een reportage of de afleveringstitel van een serie, wordt alleen de titel van het programma cursief gezet, met de toevoeging "in", en indien bekend de naam van een maker van het gehele programma.
 • Bij online videobestanden (streaming video) wordt de datum van raadplegen en de link genoemd. Met de toevoeging [Videobestand] kan worden benadrukt dat naar de video wordt verwezen en niet naar de tekst maar dit is niet verplicht.
 • Zie ook The APA-Team: YouTube.

 
Voorbeelden

 • TV-uitzending
  Herblot, N. (Regisseur). (2016, 21 september). Kind van de rekening. In M. Blaas. (Eindred.), Zembla. Hilversum: VARA/NPS.
   
  Pieters, G. (Regisseur). (1995, 13 oktober). De Cock en de moord op het bureau. In A. de Levita (Producent), Baantjer. Hilversum: RTL4.
   
 • Speelfilm op dvd
  Lürsen, J. (Regisseur). (2008). Alles is liefde [Dvd]. Amsterdam: A-Film.
   
 • Aflevering TV-serie op dvd
  Pieters, G. (Regisseur). (2008). De Cock en de moord op het bureau. In A. de Levita (Producent), Baantjer: Seizoen 1 [Dvd]. Hoorn: Disky.
   
 • Cd-rom
  Oomkes, F. R. (2005). Training als beroep: Sociale en interculturele vaardigheid [Cd-rom]. Amsterdam: Boom.
   

Voorbeelden streaming video

    

Songtekst

Bij songteksten kan verwezen worden naar een tekst in een boek of op internet (inclusief bladmuziek), in dat geval gelden de richtlijnen voor Boek of Internetbron.

Wanneer verwezen wordt naar een muziekopname op cd, cassette of een andere geluidsdrager wordt na het citaat in de tekst de auteursnaam, jaartal en het tracknummer vermeld. In de bronnenlijst wordt de originele bron genoemd, eventueel aangevuld met de naam van de artiest als deze anders is dan de auteur van de songtekst en een tweede jaartal als het gaat om een latere opname.

 
Voorbeelden

 • Tekst
  "And in the end the love you take is equal to the love you make" (Lennon & McCartney, 1969, track 16)
  Bronnenlijst
  Lennon, J., & McCartney, P. (1969). The end [Opgenomen door The Beatles]. Op Abbey Road [Cd]. London: EMI.
 • Tekst
  "And in the end the love you take is equal to the love you make" (Lennon & McCartney, 1969, track 7)
  Bronnenlijst
  Lennon, J., & McCartney, P. (1969). The end [Opgenomen door Phil Collins]. Op In my life [Cd]. London: The Echo Label. (1998).

         

Afbeelding

Wanneer naar een afbeelding (foto, tabel, figuur, etc.) uit een boek, tijdschrift, internet, etc. wordt verwezen geldt dit als een citaat. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd, en in de tekst wordt hier naar verwezen zoals bij een citaat.

 • Afbeeldingen van internetbronnen hebben vaak een eigen URL, die gevonden kan worden door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken en de optie 'Eigenschappen' te kiezen. Als dat niet mogelijk is kan de URL van de website gebruikt worden. De toevoeging tussen vierkante haken [Online afbeelding] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een afbeelding gaat.
 • Een afbeelding van internet overnemen in de eigen tekst?
  Zie: The APA-Team: Afbeelding van internet.
 • Een afbeelding ter illustratie overnemen in de eigen tekst?
  Zie: The APA-Team: Afbeelding op omslag.
 • Een afbeelding uit een boek overnemen in de eigen tekst?
  Zie: The APA-Team: Tabellen en figuren (scrol naar bestaande afbeeldingen).

 
Voorbeelden

 • Tekst
  ... zoals te zien is op figuur 2.2 (Baarda et al., 2012, p. 58) geeft ...
  Bronnenlijst
  Baarda, B., Bakker, E., Hulst, M. van der, Fischer, T., Julsing, M., Vianen, R. van, & Goede, M. P. M. de. (2012). Basisboek methoden en technieken: Basisboek: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (5e druk). Groningen: Noordhoff.
   
 • Tekst
  ... op de foto (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2011) is te zien hoe Pieter van den Hoogenband ...
  Bronnenlijst
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2011, 24 februari). Studenten vragen Pieter van den Hoogenband hemd van het lijf bij Topsportuur [Online afbeelding]. Gedownload op 25 februari 2011, van
  http://www.han.nl/gebied/sport-beweging/nieuws/nieuws/studenten-vragen-pieter-v/_images/hoogenband.jpg/large
   
 • Tekst
  ... werd door CvB-voorzitter Ron Bormans de naam Instituut Paramedische Studies onthuld (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (HAN), 2010) ...
  Bronnenlijst
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). (2010, 19 augustus). HAN Instituut Paramedische Studies (IPS): Opening van het collegejaar 2010-2011 [Online afbeelding]. Gedownload op 25 februari 2011, van
  http://www.flickr.com/photos/hanuniversity/4920512794/

        

Interview

Bij een gepubliceerd interview gelden de richtlijnen voor het materiaal waarin het interview is opgenomen (zie Boek, Internetbron, etc.).

Een zelf gehouden interview via een persoonlijk gesprek, e-mail, chat, telefoon, etc. wordt niet opgenomen in een bronnenlijst omdat de lezer geen mogelijkheid heeft het interview terug te lezen of te horen. In de tekst kan naar een gesprek of interview verwezen worden met de toevoeging “persoonlijke mededeling” en de datum.

Wanneer de geïnterviewde geciteerd wordt (zie derde voorbeeld) is het raadzaam hier vooraf toestemming voor te vragen. Bij tweede en latere verwijzingen moet iedere keer opnieuw naam, persoonlijke mededeling en de datum genoemd worden.

Zie ook The APA-Team: Interviews.
 
Let op: is het interview onderdeel van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen zoals in onderstaande voorbeelden omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt.

Zie voor uitleg: The APA-Team: Eigen onderzoek.

 
Voorbeelden

 • …volgens de heer Jan Jansen (persoonlijke mededeling, 30 november 2013) is dit niet het geval…
   
 • …maar dit is niet het geval (J. Jansen, persoonlijke mededeling, 30 november 2013) en zal…
   
 • …Jan Jansen (persoonlijke mededeling, 30 november 2013) mailde ons dat “dit niet het geval is” en…

     

Bijlage

Een bijlage bevat aanvullende informatie bij een verslag die niet relevant of te uitgebreid is om in de tekst zelf op te nemen. In de hoofdtekst wordt verwezen naar de bijlage(n).

Een bijlage komt na de bronnenlijst. Wanneer een bijlage verwijzingen naar een bron bevat, wordt hier op dezelfde manier naar verwezen als in de tekst. De volledige verwijzing komt in de bronnenlijst te staan.

Bij meer dan één bijlage worden deze aangeduid met Bijlage A, Bijlage B, Bijlage C, etc.

Zie ook: The APA-Team: Bijlage.

   

Patent

Uitvinder, A. (Jaar van vastlegging patent). Nummer patent. Plaats: Patentbureau.

 • In een citaat wordt alleen het nummer het jaar van vastlegging genoemd, bijvoorbeeld: U.S. Patent No. 178,323 (1988), of: (U.S. Patent No. 178,323, 1988). 

 
Voorbeelden

 • Borwin, G. F. (1998). U.S. Patent No. 178,323. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
   
 • Rem, P. C., Fraunholcz, N. O., & Dalmijn, W. L. (2001). NL C 1013087. Rijswijk: Bureau voor de Industriële Eigendom Nederland. 


Voorbeeld online (Espacenet)

      

Computerprogramma/App

Naam van programma (Versienummer) [Omschrijving van inhoud]. Plaats: Uitgeverij.

 • Voor standaardprogramma’s als Word, Excel, Photoshop en SPSS hoeven geen referenties gegeven te worden.
 • Namen van software, computerprogramma's, computerspellen en programmeertalen worden niet cursief geplaatst.
 • In de tekst wordt alleen naam en versienummer genoemd.

 
Voorbeelden computerprogramma

 • Tekst
  ...zijn de gegevens van de toetsen verwerkt (LOVS, Versie 4.4b) en...
  Bronnenlijst
  LOVS (Versie 4.4b) [Computerprogramma]. Arnhem: Cito.
 • Tekst
  ...zijn de gegevens van de toetsen verwerkt (Maatwerk Rekenen: Blauw, Versie 1.2) en...
  Bronnenlijst
  Erich, L., Galen, F. van, Huitema, S., & Man, P. (2008). Maatwerk Rekenen: Blauw (Versie 1.2). 's-Hertogenbosch: Malmberg. 

 
Voorbeelden app

 • Tekst
  ... dit woord heeft meerdere betekenissen (Dikke Van Dale, Versie 3.37) ...
  Bronnenlijst
  Van Dale. (2014). Dikke Van Dale (Versie 3.37) [App]. Gedownload op 9 april 2014, van https://itunes.apple.com
 • Tekst
  ... zijn de reistijden gewijzigd (NS Reisplanner Xtra, Versie 3.03) ...
  Bronnenlijst
  NS Reizigers. (2014). NS Reisplanner Xtra (3.03) [App]. Gedownload op 15 april 2014, van https://itunes.apple.com

        

Databestand

Eigenaar van het bestand. (Jaar). Naam van het bestand [Databestand]. Plaats: Uitgeverij.

 • Databestanden bestaan uit onderzoeksgegevens (“ruwe data”) die in een document zijn gebruikt voor bijvoorbeeld een tabel.
 • Wanneer het bestand van internet afkomstig is wordt de zin “Geraadpleegd op [dag maand jaar], van http://url” toegevoegd.

 
Voorbeeld

 • Tekst
  ...in Tabel 2 staan de toetsresultaten (Basisschool De Regenboog, 2012) en...
  Bronnenlijst
  Basisschool De Regenboog. (2012). Begrijpend lezen groep 4 t/m 8 [Databestand]. Arnhem: Cito LOVS.

       

Spel

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het spel. Plaats: Uitgeverij.

 • Als uit de titel niet duidelijk wordt dat het om een spel gaat kan dit tussen vierkante haken achter de titel worden toegevoegd maar dit is niet verplicht.
 • Indien apart genoemd kan de functie van de maker tussen haakjes vermeld worden.
 • Voor computerspellen, zie Computerprogramma/App.

 
Voorbeelden

 • Blaauw, E. (2015). Puber coachkaarten: Ontdek je talent [Spel]. Huizen: Pica.
   
 • Gerrickens, P. (2012). Kwaliteitenspel (22e, gewijzigde druk).
  's-Hertogenbosch: Gerrickens.
   
 • Roy, A. de, & Lomans, M. (2015). Spelen met talenten: Originele en doeltreffende loopbaanvragen (herziene versie) [Spel]. Zaltbommel: Thema.
   
 • Spanjers, E. (Idee en realisatie). (2014). Een steekje los? Een eigenwijs spel (2e herziene druk). Arnhem: Zorgbelang Gelderland.

      

Tabel

Met een tabel kan informatie overzichtelijk gepresenteerd worden en is vooral geschikt om statistische gegevens weer te geven. Een tabel heeft drie, eventueel vier, onderdelen:

 1. Nummer en beschrijving: het nummer van de tabel, zodat er in de tekst naar verwezen kan worden, en een beschrijving
 2. Kolom- en rijopschriften
 3. Cellen met gegevens
 4. Extra toelichting (eventueel)
 • Een tabel heeft alleen horizontale lijnen, boven en onder de kolomaanduidingen en onder de laatste rij
 • Gebruik bij getallen een punt (geen komma) als decimaalteken en zorg dat de punten binnen elke kolom onder elkaar staan
 • Bij gemiddelden, standaarddeviaties, toetsingsgrootheden is één cijfer achter het decimaalpunt genoeg, alleen bij p-waarden en correlatiecoëfficiënten is dat niet het geval
 • Wanneer een tabel uit een boek, tijdschrift, internet, etc. wordt overgenomen, geldt dit als een citaat. De tabel krijgt wel een nummer zodat er in de tekst naar verwezen kan worden.

Zie ook The APA Team: Tabellen en figuren en The APA-Team: Tabellen en figuren: Veelgestelde vragen.