Two more Green Mobility projects approved

27 juni 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs goedkeuring verleend aan twee DKTI projecten waaraan HAN Automotive research deelneemt.   

The Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) recently approved two DKTI projects in which HAN Automotive research participates.

----

Het project “DME: Dé alternatieve brandstof voor medium-heavy duty” wordt uitgevoerd met onder andere Prins Autogassystemen, Akzo Nobel, en een OEM autofabrikant. Hierbij gaat het om het aanpassen van dieselmotoren voor het gebruik van DiMethyl-Ether (DME). Dit is een duurzame brandstof die gemaakt kan worden van houtafval of wind/zonne-energie, en daarmee een lage well-to- wheel CO2 emissie heeft. Tevens heeft een motor op DME vrijwel geen roet-uitstoot. HAN AR zal in dit project meewerken aan de motor-optimalisatie en het uitvoeren van emissietesten. Dit laatste gebeurt zowel in het ARLA, als op de openbare weg onder normale gebruikscondities met de onlangs aangeschafte PEMS apparatuur.

Het tweede project, “GREENFLEX – Generating REnewable Energy for Freight & Logistics EXperiments” richt zich op het opzetten van een proeftuin voor duurzaam transport. Hierbij gaat het om een breed scala aan voertuigconcepten, brandstoffen, en de bijbehorende tankfaciliteiten. De activiteiten bevatten zowel kennis- als technologie ontwikkelingen. Deelnemers zijn onder meer Green Planet en Bredenoord en HAN AR. Tevens wordt het project ondersteund door partijen als Shell, TLN, en de Bovag. HAN AR houdt zich bezig met opzetten en uitwerken van metingen aan elektrische trucks, en het meten van Real Driving Emissies van voertuigen op alternatieve brandstoffen. 

Deze projecten worden uitgevoerd met de subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en - innovaties in transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

IN ENGLISH

The Netherlands Enterprise Agency (RVO) recently approved two DKTI projects in which HAN Automotive research participates.

The project "DME: The alternative fuel for medium-heavy duty" is carried out with Prins Autogas systems, Akzo Nobel, and an OEM car manufacturer. This involves the modification of diesel engines for the use of DiMethyl-Ether (DME). This is a sustainable fuel that can be made from wood waste or wind / solar energy, and therefore has a low well-to-wheel CO2 emission. Furthermore, an engine on DME has virtually no soot emissions. HAN AR will cooperate in this project on engine optimization and emission testing. The latter is done both in the ARLA and on public roads under normal conditions of use with the recently purchased PEMS equipment.

The second project, "GREENFLEX - Generating Renewable Energy for Freight & Logistics Experiments", focuses on setting up a pilot project for sustainable transport. This involves a wide range of vehicle concepts, fuels, and associated tank facilities. The activities contain both knowledge and technology developments. Participants include Green Planet and Bredenoord and HAN AR. The project is also supported by parties such as Shell, TLN and the Bovag. HAN AR is engaged in setting up and developing measurements on electric trucks, and measuring Real Driving Emissions from vehicles on alternative fuels.

These projects are carried out with the subsidy scheme Demonstratie Klimaattechnologieën en - innovaties in transport from the Ministry of Infrastructure and the Environment.

Bron: HAN Automotive Research