Veelgestelde vragen

Welke soorten ILS studenten zijn er?

deeltijd;

voltijd;

overige > internationalisering, kopopleiding, de Minor Docent worden, Minor Drama en Theater in het onderwijs, Minor Onderwijskundig leiderschap, Minor Rekenexpert, Minor Special Needs en Minor VMBO-groepsdocent.

 

Welke soorten stages voor ILS student zijn er?

Deeltijd - Wpl 1

- Wpl 2

- Wpl 3

Voltijd- Wpl 1

- Wpl 2a

- Wpl 2b

- Wpl 3

 

Overige - Wpl 2 en Wpl 3 kopleiding

- Wpl 2 Minor Docent worden

- Minor Drama en Theater in het onderwijs

- Minor Onderwijskundig Leiderschap

- Minor Rekenexpert

- Minor Special Needs

- Minor VMBO-groepsdocent

 

Veelgebruikte afkortingen:

SLB’er

Studieloopbaanbegeleider

IO

Instituutsopleider

SO

Schoolopleider

Wpb’er

Werkplekbegeleider

 

Waar kan ik meer informatie vinden over mijn ILS-stage?

In de schematisch weergave vind je informatie over de lengte van de stage, welke stageperiode, aantal dagen per week, welke dagen, stagetype, aantal lessen, individuele of duo stage, schoolbegeleidingstijd.

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/stages/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Stages;

kies ILS-HAN deeltijd of ILS-HAN voltijd of ILS-HAN overige;

kies soort stage.

 

Waar vind ik een totaaloverzicht m.b.t. begeleidingstijd van alle stagesoorten?

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/stages/test/begeleidingstijd/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Stages;

kies algemeen stages;

kies begeleidingstijd.

 

Wat is een VOG en waar vind ik dit?

Steeds meer scholen vragen onze stagiairs om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), oftewel een ‘bewijs van goed gedrag’.

Een VOG wordt aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar studenten staan ingeschreven (kosten €41,35) of per internet (www.justis.nl) (kosten €33,85). Het benodigde formulier krijgen de studenten van de school.

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/stages/test/verklaring-omtrent-gedrag/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Stages;

kies algemeen stages;

kies verklaring omtrent gedrag (VOG).

 

Hoe zit het met de verzekering tijdens een stage?

Indien tijdens een stage door een stagiair schade veroorzaakt wordt gelden daarbij voor studenten van de HAN de regels en regelingen vernoemd op onderstaande link.

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/stages/test/verzekeringen/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Stages;

kies algemeen stages;

kies verzekeringen.

 

Wat is een Mantelovereenkomst?

Voor alle andere studenten (dus ook zelfstandige eindstagiairs die een stagevergoeding of geen stagevergoeding krijgen) geldt het zgn. mantelcontract. Scholen en instituut hebben dit contract eenmalig getekend. Studenten ondertekenen dit mantelcontract op het stageaanvraagformulier, dat ze bij Bureau Extern inleveren op het moment ze een stage aanvragen. Opleidingsdocenten hebben hier dus geen omkijken naar. Een student die géén stage heeft aangevraagd bij BE (en dus ook geen stageaanvraagformulier heeft getekend), is niet verzekerd, is niet geregistreerd en loopt dus geen stage voor de opleiding.

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/stages/test/stagecontracten/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Stages;

kies algemeen stages;

kies stagecontract (mantelcontract).

 

Wat zijn leerwerktaken:

Met leerwerktaken worden alle activiteiten bedoeld die de student op de werkplek tijdens het werkplekleren onderneemt. Leerwerktaken zijn dus geen “extra taken”, maar een manier om de activiteiten waarmee de student zijn doelen wil bereiken tijdens het werkplekleren, vorm te geven.

Alle leerwerktaken moeten door de student worden opgenomen in het leerwerkplan. Het leerwerkplan is daarmee de basis voor het werkplekleren; het is tevens richtinggevend voor de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren van de student.

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/leerwerktaken/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Leerwerktaken;

 

Waar vind ik meer informatie over leertaken:

Leertaken zijn opdrachten vanuit het ILS die studenten tijdens het werkplekleren verplicht uitvoeren. Studenten krijgen leertaken vanuit onderwijskunde (generiek) en vanuit het vak (vakspecifiek).
Leertaken worden vanuit het instituut begeleid en beoordeeld.

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/leerwerktaken/leertaken/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Leerwerktaken;

kies Leertaken.

 

Ik zoek een handleiding / beoordelingsformulieren / overige documenten voor mijn stage:

De stagehandleiding bestaat uit een stagekaart per stagetype en de onderstaande aanvullende informatie:

Instituut voor Leraar en School (ILS)

www.han.nl/gebied/onderwijs-opleiden

Alle informatie over stages

www.bureau-extern.nl

Stages van ILS voltijd opleidingen

Voltijdopleidingen ILS

Leerwerktakenbank

Leerwerktaken

Uitgangspunten van opleiden bij het ILS

Aanvullende informatie: 1 uitgangspunten ILS

ILS en de samenwerking met het werkveld

Aanvullende informatie: 2 samenwerking werkveld

De organisatie van de stages

Aanvullende informatie: 3 stageorganisatie

Contactpersonen werkplekleren

Aanvullende informatie: 8 contactpersonen

Speciaal voor Tweetalig Onderwijs (TTO)

Aanvullende Informatie: 6 International teacher prg.

Terminologie

Aanvullende informatie: 4 terminologie

FAQ’s stages

Aanvullende informatie: 5 FAQ´s - stages

Aanstelling als lio

lio-aanstelling

 

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/stages/test/documenten/

of

www.bureau-extern.nl

kies kopje Stages;

kies Algemeen stages;

kies rechts bij links voor Documenten.

 

Met welke scholen heeft BE afspraken gemaakt voor stageplaatsing:

http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/scholen/scholenoverzicht/

of

www.bureau-extern.nl

kies Scholenoverzicht;

 

Wat is het verschil tussen een opleidingsschool, samenwerkingsschool en stageschool?

Opleidingsscholen:

ILS-HAN werkt in de opleidingsscholen onder het motto ‘Samen-Opleiden’ intensief samen met de partners. Alle opleidingsscholen in de regio Nijmegen zijn academische opleidingsscholen

Een opleidingsschool verzorgt 40% van het curriculum (d.w.z. dat 40% wordt door de opleidingsschool in de vorm van lessen en stages verzorgt) van de lerarenopleiding is NVAO-geaccrediteerd en krijgt een financiële vergoeding van het ministerie.

 

Dit zijn opleidingsscholen waar het opleiden van leraren wordt verbonden met praktijkgericht onderzoek en het bevorderen van schoolontwikkeling en innovatie.

Op iedere school/locatie is een schoolopleider (so) en een instituutsopleider (io) aanwezig. Dit team bestaat uit een vertegenwoordiger van de lerarenopleiding, de io en een vertegenwoordiger van de school, de so. Dit team is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling op de werkplek. De io vervult de rol van examinator.

 

Samenwerkingsscholen

Hebben een samenwerkingsovereenkomst en zijn in het bezit of komen op korte termijn in het bezit van het ‘Keurmerk Samenwerkingsschool HAN ILS. Dit keurmerk kent 5 standaarden de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de student, de kennisontwikkeling op de leerwerkplek, de professionalisering van docenten op de betreffende school, schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden jaarlijks concrete afspraken gemaakt worden over aantallen studenten die begeleid en opgeleid worden, de uit te voeren activiteiten en de daarbij behorende inzet van alle partners evenals de gewenste kwalificaties. Met betrekking tot de kwaliteit van de begeleiders/opleiders kunnen afspraken over professionalisering gemaakt worden.

Iedere samenwerkingsschool heeft een begeleidingsteam. De instituutsopleider vervult de rol van examinator.

 

Op stagescholen worden slechts incidenteel studenten geplaatst; er is geen structurele samenwerking met de school. Er zijn geen afspraken over aantallen studenten die jaarlijks geplaatst worden. Een stagiair wordt begeleid door de werkplekbegeleider en een ipd (instituutspracticumdocent) van de lerarenopleiding. Op alle stagescholen is de ipd de examinator.

 

Hoe kom ik een aan stageplaats?

In principe worden alle stageplaatsen voor je geregeld door Bureau Extern. Deeltijders mogen eventueel ook zelf zoeken (altijd in overleg met BE) of hun baan inzetten als stageplek.

 

Kan ik zelf op zoek naar een stageplaats?

ILS-HAN heeft mede op verzoek van de scholen bepaald dat alle stageplaatsen geworven worden door Bureau Extern en dat studenten niet zelf stageplaatsen zoeken. Je kunt wel Bureau Extern ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer je bepaalde contacten met scholen hebt. Neem in dat geval voor je je tot een school wendt, éérst contact op met Bureau Extern en overleg wat je kunt doen; dit om teleurstellingen te voorkomen. Ben je nog niet gestart met een opleiding aan de HAN maar wil je je oriënteren in het onderwijs dan kunnen we je nog niet bemiddelen en handel je op eigen initiatief. Houdt er rekening mee dat je tijdens deze oriëntatie op een school niet onder de verzekering van de HAN valt.

 

Hoe werkt de toedeling van de stageplaatsen?

Bureau Extern ontvangt een namenlijst van de contactpersoon van de desbetreffende HAN opleiding. Je dient dus te zorgen dat je naam bekend is bij het vak van je opleiding. Op basis van deze namenlijst ontvangt je van Bureau Extern een bericht wanneer je je kunt aanmelden voor een stage. Bij de meeste ILS opleidingen gaat dit via Scholar. Middels een online aanvraagformulier geef je je adresgegevens, regiovoorkeuren en speciale wensen aan. In overleg met de stagecoördinator van je opleiding zullen de beschikbare stageplaatsen toebedeeld worden, waarbij zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met je voorkeur. Aan het begin van het studiejaar of enkele weken voor de start van je stage zal bekend gemaakt worden op welke school je geplaatst bent. Het aanvragen van een stageplaats is niet vrijblijvend; je dient de stageplaatsen die aan de criteria voldoen te accepteren. Indien je je stageplek weigert heeft dit consequenties voor je stage (zie studiegids en OER). BE zoekt geen andere stageplek meer voor je.

 

In welk soort scholen kan ik geplaatst worden?

Voor de meeste vakken zijn er stageplaatsen in het voortgezet onderwijs en in het mbo (ROC’s / AOC’s).

Omdat voor het vak pedagogiek (kopopleiding) dit vak uitsluitend bij ROC’s op de lessentabel staat, zal de tweede stage (wpl3) in een ROC plaats vinden; de eerste stage (wpl2) kan ook plaats vinden in het voortgezet onderwijs.

Kan ik tijdens mij stage switchen van stageschool?

Nee. De school regelt een stageplaats voor je en rekent er dan ook op dat je komt en blijft. Een verandering van school is ook niet in het belang van de student, omdat zo’n verandering veelal leidt tot studievertraging.

 

Wat is een verlengde stage?

Als een student binnen de vast gestelde stagetermijn zijn/haar stage niet kan halen maar wel na een verlenging op dezelfde school. Kan de het opleidingsteam (binnen de school) besluiten in overleg met de student besluiten de stage te verlengen.

 

Wat is een herkansing?

Indien je je stage niet behaald hebt overleg je met je studieloopbaanbegeleider (Slb’er) en maakt nieuwe afspraken over je studieplanning. Via de stagecoördinator van de opleiding vraag je uiteindelijk een nieuwe stageplek aan bij Bureau Extern (indien dit gewenst is).

 

Is de Wpl 3 (zelfstandige) stage betaald?

Het ILS heeft als taak om een kwalitatief goede stageplek te regelen. Of je een vergoeding of een betaalde stage krijgt is afhankelijk van de school. Bureau Extern is niet vooraf op de hoogte van vergoedingen of betalingen. Er zijn 3 varianten binnen de zelfstandige eindstages: een betaald LIO-schap (uitbetaling volgens LIO CAO), een stage met vrijwilligers vergoeding en een stage zonder vergoeding. Alleen bij een betaalde LIO dien je bij het Vraagpunt een Leerarbeidsovereenkomst op te halen / op te vragen. Deze dient getekend te worden door de stageschool, je Slb’er of coördinator van de kopopleiding en jezelf. Bureau Extern dient digitaal een kopie van de volledig getekende overeenkomst te ontvangen, ter registratie van je betaalde LIO. In alle andere gevallen geldt de mantelovereenkomst.

 

Bij wie moet ik zijn?

* Algemene informatie over de ILS opleidingen: HAN Voorlichting: info@han.nl

* Inhoudelijke informatie over stages, toelating tot de Kop- en Minoropleiding en inplannen van intakegesprekken: Elke Kraaijvanger: E.Kraaijvanger@han.nl

* Informatie over plaatsing en bemiddeling van stages: Bureau Extern: bureau-extern@han.nl: