Leerwerktaken

De taken van studenten bij het werkplekleren worden (steeds meer) geformuleerd in de vorm van leerwerktaken. Hieronder vind je informatie over leerwerktaken.

Definitie leerwerktaak

Een leerwerktaak is een authentieke, hele, individuele en unieke taak, die de student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken de vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven.

Toelichting:

  • Authentiek: Het is een authentieke taak omdat een goede leerwerktaak afgeleid is van een reguliere taak in het beroep.
  • Heel: Het is een hele taak omdat de integrale aard van de taak behouden is, zodat studenten
    leren de verschillende samenstellende bekwaamheden (kennis, vaardigheid, attitude,†overtuigingen) voor de taakuitvoering in samenhang in te zetten.
  • Individueel: Het is een individuele taak omdat deze is toegesneden op de individuele leerbehoeften en leerdoelen van de student.
  • Uniek: Het is een unieke taak omdat het een taak is die zich afspeelt op het snijvlak van leren ťn werken, waarbij het leren van de student centraal staat binnen de unieke leeromgeving van de specifieke stageschool van de student.

Het leren van de student op de werkplek bestaat dus uit het ontwikkelen en verwerven van competenties binnen beroepstaken door middel van vooraf geformuleerde leerwerktaken. Een leerwerktaak kan niet los van de werkplek uitgevoerd worden. Indien dat wel het geval is, is er geen sprake van een leerwerktaak, maar van een leeropdracht.†
Vanuit onze opvatting over leren moet er sprake zijn van een door alle drie de partijen (student, school en instituut) gedragen invulling van de leerwerktaak.

Alle leerwerktaken moeten door de student worden opgenomen in het leerwerkplan. Het leerwerkplan is daarmee de basis voor het werkplekleren; het is tevens richtinggevend voor de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren van de student.
Leerwerktaken zijn geen “extra taken”, maar een manier om de activiteiten waarmee de student zijn doelen wil bereiken tijdens het werkplekleren, vorm te geven.

Indicatie tijdsinvestering


Om tot een verantwoorde tijdsinvestering te komen bij het werkplekleren hebben studenten en begeleiders een richtlijn nodig t.a.v. de ureninzet voor de verschillende activiteiten.

Voor 2014-2015 is onderstaande afspraak gemaakt over de verdeling van de uren.

Werplekleren 1
Totale studielast WPL1: 16 weken (2 periodes) ťťn dag per week †128 uren
Leertaken (verplichte opdrachten) van de opleiding 8 uren voor de GKB en 8 uren voor vak/vakdidactiek † 16 uren
Reflectie en ontwikkeling en (twee sbu per stagedag) † 32 uren
Leeractiviteiten in de vorm van participeren in het dagelijkse proces en aanvullende leerwerktaken ††80 uren†
Werplekleren 2A
Totale studielast WPL2A: 16 weken (2 periodes) twee dagen per week †256 uren
Leertaken (verplichte opdrachten) van de opleiding 20 uren voor de GKB en 30 uren voor vak/vakdidactiek †† 50 uren
Reflectie en ontwikkeling (twee sbu per stagedag) †† 64 uren
Leeractiviteiten in de vorm van participeren in het dagelijkse proces en† leerwerktaken †142 uren
Werkplekleren 2B
Totale studielast WPL2B: 8 weken, 4 dagen per week †256 uren
Leertaken (verplichte opdrachten) van de opleiding 20 uren voor de GKB en 40 uren voor vak/vakdidactiek †† 60 uren
Reflectie en ontwikkeling (twee sbu per stagedag) †† 64 uren
Leeractiviteiten in de vorm van participeren in het dagelijkse proces en leerwerktaken †132 uren

Voor wie leerwerktaken wil zoeken: