Voor elke stage moet een contract tussen de stageschool, de Academie en de HAN student worden afgesloten om rechten, plichten en verzekeringen van de student vast te leggen.

Soorten stagecontracten

We kennen drie soorten contracten:

1. Mantelovereenkomst of stagecontract: een stagecontract geldt voor alle studenten (behalve voor studenten die zijn aangesteld als afstudeerder conform afstudeer cao, zie punt 2). De meeste opleidings- en samenwerkingsscholen hebben een mantelovereenkomst ondertekend. De mantelovereenkomst is getekend door de schoolbesturen en de HAN en geldt voor alle studenten die op jouw school gaan stagelopen. Dit is handig, want dan hoeft er niet voor elke nieuwe student een stagecontract afgesloten te worden. Wat nog wel nodig is om de mantelovereenkomst sluitend te maken voor de student, is dat deze de studentverklaring invult en ondertekent. Deze krijgt de student vanuit Bureau Extern. De school kan vragen om een ingevuld en ondertekend exemplaar van de verklaring voor hun eigen administratie.

Is er door jouw school nog geen mantelovereenkomst getekend dan moet de student een stagecontract invullen en laten ondertekenen door de stagebegeleider en de studieloopbaanbegeleider. Bureau Extern ontvangt van de student een volledig getekend exemplaar van deze overeenkomst, zodat wij het stagecontract kunnen registreren. Indien scholen graag een mantelovereenkomst willen afsluiten met de HAN, kan dit verzoek bij Bureau Extern worden ingediend. 

Voor alle duidelijkheid: een student die geen studentverklaring of stagecontract heeft ingevuld is niet verzekerd, niet geregistreerd en loopt dus geen stage voor de opleiding.

2. Leerarbeidsovereenkomst afstudeerders: een leerarbeidsovereenkomst geldt alleen voor studenten die officieel volgens cao-bepalingen als betaalde afstudeerder zijn aangesteld (geen stagevergoeding dus). Deze wordt getekend door de student, bevoegd gezag van de school en de opleidingsdocent. De leerarbeidsovereenkomst is op te vragen bij Bureau Extern.

3. Registratieformulier leerwerkplek binnen een baan: deeltijdstudenten kunnen ervoor kiezen om hun huidige baan als stage in zetten. Zij vullen dan het registratieformulier in. Dit formulier is alleen van toepassing als de school waar jij werkt een mantelovereenkomst heeft met de HAN. Is er geen mantelovereenkomst aanwezig, dan moet er een stagecontract ingevuld worden (zie punt 1).