Voor elke stage moet een contract tussen de stageschool, de Academie en de HAN student worden afgesloten om rechten, plichten en verzekeringen van de student vast te leggen.

Soorten stagecontracten

We kennen 3 soorten contracten:

1. een stagecontract geldt voor alle studenten (behalve voor studenten die zijn aangesteld als lio en geen stagevergoeding krijgen, maar conform lio cao betaling worden betaald), zie punt 2. De meeste opleidings- en samenwerkingsscholen hebben eenmalig een mantelovereenkomst gesloten, die verwarrenderwijs ook wel een stagecontract wordt genoemd. De mantelovereenkomst is getekend door de schoolbesturen en de HAN en geldt voor alle studenten die op jouw school gaan stagelopen. Dit is handig, want dan hoeft er niet voor elke nieuwe student een stagecontract afgesloten te worden. Wat nog wel nodig is om de mantelovereenkomst sluitend te maken voor de student, is dat elke student een studentverklaring invult en ondertekend. De student dient een ingevuld en ondertekend exemplaar van de studentverklaring bij jouw stageschool in te dienen. Pas dan is de mantelovereenkomst sluitend. De studentverklaring is een onderdeel van het stageaanvraagformulier voor een stage bij Bureau Extern.

Voor alle duidelijkheid: een student die geen stage heeft aangevraagd bij Bureau Extern (en dus ook geen stageaanvraagformulier heeft getekend) is niet verzekerd, is niet geregistreerd en loopt dus geen stage voor de opleiding.

Is er door jouw school nog geen mantelovereenkomst getekend dan moet de student een normale stageovereenkomst in te vullen en laten ondertekenen door de stagebegeleider en de studieloopbaanbegeleider. Klik hier voor de reguliere stageovereenkomst. De student kan deze zelf downloaden. Bureau Extern ontvangt van de student een volledig getekend exemplaar van deze overeenkomst, zodat wij het stagecontract kunnen registeren in ons systeem. Het is uiteraard altijd mogelijk voor een school om alsnog een mantelovereenkomst te sluiten met de HAN. Stuur Bureau extern dan even een mailtje met dit verzoek, zodat dit in gang gezet kan worden.

2. een lio overeenkomst geldt alleen voor de studenten die officieel volgens cao-bepalingen als betaalde lio worden aangesteld (geen stagevergoeding dus). Dit contract bestaat uit een leerarbeidsovereenkomst die getekend wordt door de student, bevoegd gezag van de school en de opleidingsdocent.

3. registratieformulier leerwerkplek binnen een baan. Deeltijdstudenten kunnen soms hun huidige baan als stage in zetten. Voor die gevallen: Klik hier voor het registratieformulier .