Op deze tijdelijke pagina plaatsen wij de communicatie omtrent de richtlijnen stages tijdens de corona-crisis. 

26-01-2021 Update werkplekleren

Update werkplekleren 2e graads lerarenopleiding

16-12-2020 - Lockdown december

In de bijlage een korte berichtgeving over de lopende stages van onze studenten. 

HAN wpl lockdown december 2020

16-12-2020 - Stroomschema beoordeling wpl 2, leerjaar 3

Het stroomschema voor beoordeling wpl 2, leerjaar 3. 

Bijlage: Stroomschema wpl 2 lj 3 20-21

08-10-2020 - werkplekleren 1 voltijd en deeltijd

De bestaande randvoorwaarden voor het programma oriëntatie op beroep zijn gezien de corona-aanpak niet haalbaar. Om een realistisch programma aan te kunnen blijven bieden zijn we genoodzaakt enkele maatregelen te nemen. Studenten kunnen hun leeruitkomsten nog steeds behalen alleen zal dit in minder dan het huidige aantal dagdelen moeten gebeuren. In deze notitie een toelichting.

02-06-2020- studenten en periode tot de zomer

Vandaag gaan de vo-scholen weer open. Heel fijn, in eerste plaats voor de leerlingen, maar daarnaast natuurlijk ook voor onze studenten. Afgelopen week kregen we wat vragen over de opening van de scholen en de aanwezigheid van studenten. Daarom dit bericht.

Komen de studenten weer fysiek naar de scholen?

Studenten kunnen weer naar de scholen komen als dat wat betreft de school weer kan. De verschillen tussen in mogelijkheden zijn groot, op sommige scholen start veel op en op andere scholen is ervoor gekozen om heel beperkt op te starten. Dit heeft natuurlijk invloed op de leermogelijkheden van studenten. In het geval dat studenten weer fysiek op school aanwezig zijn, blijven natuurlijk de richtlijnen van het RIVM gelden. Mocht een student om gezondheidsredenen niet naar school kunnen of willen komen, dan is het belangrijk dit te overleggen met de begeleiders van school en instituut. Als de stage niet fysiek op school kan worden voortgezet, dan blijft de werkwijze zoals deze was (zoveel mogelijk bijdragen aan het onderwijs op afstand).

Kunnen studenten wpl 2a nu gewoon hun stage afronden?

Dit is volledig afhankelijk van de student en de getoonde ontwikkeling en de situatie op de school. In een aantal gevallen hebben studenten de afgelopen tijd veel mogelijkheden gehad om te werken aan alle competenties, behalve de pedagogische competentie. Wanneer studenten daar nu nog enkele weken veel aan kunnen werken, bestaat de kans dat studenten toch op de reguliere wijze werkplekleren kunnen afronden. Echter, in de meeste gevallen zal dit niet lukken. Dan kan gebruik gemaakt worden van het formulier ‘formatieve evaluatie wpl 2’,  waarover we vorige gecommuniceerd hebben.

Kunnen studenten weer met het OV reizen?

Er is een landelijk- en HAN-beleid met betrekking tot reizen met het OV. Deze gelden voor het onderwijs dat op HAN-locaties plaats vindt en zijn niet van toepassing op de stages. Stages vallen onder het regime van de ontvangende partij, in dit geval de scholen. Studenten kunnen dus met het OV naar hun stage (net als iedere andere werknemer die voor zijn werk afhankelijk is van het openbaar vervoer). Dit is afgelopen week nogmaals expliciet besproken in het Crisis Management Team van de HAN.

26-05-2020 - Afronding Wpl2a en formulier tussenevaluatie

Door de corona-crisis is wpl 2a voor de studenten op een andere manier verlopen dan voorzien. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop wpl 2a wordt afgerond en voortgezet. Uit inventarisatie blijkt dat er grote verschillen zitten in de mogelijkheden die studenten gekregen en benut hebben tijdens de afgelopen stageperiode. De wijze waarop studenten wpl 2a (wpl 2, leerjaar 2) af kunnen ronden is dus ook verschillend. In onderstaand document wordt uiteengezet welke varianten er mogelijk zijn.

 

Het formulier voor de tussenevaluatie Wpl 2a is beschikbaar. Je kan hem terugvinden onder de volgende 2 kopjes op de website:

  • Student -Jouw stage informatie - Lerarenopleiding 2de graads - Voltijd - Werkplekleren 2a (2e jaars)
  • Scholen - Stage informatie - Lerarenopleiding 2de graads - Voltijd

 

 

07-04-2020 - werkplekleren tweedegraads lerarenopleidingen Academie Educatie HAN

Inmiddels zitten we alweer in de vierde week van deze bijzondere tijd. Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van werkplekleren en hebben we nog enkele andere mededelingen.

1.Alternatieve werkwijze wpl 2a voltijd

Zoals reeds in eerdere berichten gemeld is het voor studenten nu niet mogelijk om op een reguliere manier wpl 2a in te vullen. Het huidige beoordelingsformulier maakt het voor studenten onmogelijk om wpl 2a te behalen. We constateren bovendien dat er grote verschillen zijn in de leermogelijkheden die studenten hebben op hun stage. Daarom is er nu, in overleg met het MT en de examencommissie van de Academie Educatie, een besluit genomen over hoe we verder gaan met wpl 2a. In de bijlage wordt de nieuwe werkwijze uiteen gezet.

2.Werkwijze wpl 2 en 3 deeltijd

Voor wpl 2 en 3 in de deeltijd houden we de richtlijnen aan die we reeds eerder hebben gecommuniceerd: het traject voor deeltijd-studenten is flexibel ingericht. Daar waar stages net begonnen zijn kan er in overleg voor worden gekozen de stage uit te stellen naar een andere periode, zodat de student nu aan andere EVL’en kan werken.  Daar waar stages al een tijd bezig zijn geldt dat we bekijken of de student klaar is voor de zelfstandige eindstage (wpl 2) ofwel startbekwaam is (wpl 3). Mocht hierover bij de beoordeling twijfel zijn, dan richten we in overleg met de student, de opleiding en de school een traject op maat in passend bij de coronamaatregelen.

3.Boost je ict-skills!

Voor studenten en werkplekbegeleiders die zoekend zijn naar mogelijkheden om de stage in te vullen, zijn we momenteel bezig met het vormgeven van een alternatieve leeromgeving binnen padlet. Het plan is dat studenten door middel van challenges kunnen werken aan hun bekwaamheden. We zullen jullie hierover volgende week nog nader informeren.

4.Website Bureau Extern

De stroom van berichten over veranderingen door de corona-crisis zal vast voor ieder van ons groot zijn. Daarom hebben we besloten de informatie die we per mail met jullie delen over het werkplekleren van onze studenten ook te bundelen op de website van Bureau Extern.

5.Handreiking schoolexamens op afstand: hoe nu verder met toetsing voor het einddiploma?

Door de corona-crisis komen er geen schriftelijke eindexamens. Welk gevolg heeft dit voor de andere schoolexamens? Want juist op basis van die schoolexamens wordt nu vastgesteld of een leerling zijn diploma krijgt of niet. Dit roept veel vragen op bij scholen en leerlingen. Het HAN-lectoraat Toetsen en Beoordelen schreef er in samenwerking met Fontys-lectoraat Technology Enhanced Assessment en HAN Staf/services OOK een praktisch handvat over met tips en adviezen. He handboek is gratis te downloaden: https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/hoe-nu-verder-met-toetsin/. Wellicht interessant om dit te delen met collega’s binnen de scholen!

 

Bijlage:
Aangepaste werkwijze Wpl2a

03-04-2020 - ALO - Stages HAN-ALO

In de bijlage zit een brief namens de HAN-ALO met daarin hoe nu verder met de stages van de ALO-studenten. Hierin staan alle scenario’s per stagetype samengevat voor jullie en jullie schoolopleiders, zodat jullie het overzicht hebben. De werkplekbegeleiders worden door onze stagedocenten van de HAN-ALO gemaild.

Bijlage:

Brief Stage HAN ALO - Corona

01-04-2020 - ArtEZ - voortgang 2de en/of 3de jaars stage

Nu een fysieke voortgang van basisstage 2 voor onze 2e jaars studenten niet meer mogelijk is, heeft de stagecommissie van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving van ArtEZ nagedacht over hoe wij om moeten gaan met de eindbeoordeling van deze stage en welke consequenties dit heeft voor de 3e jaars stage. De oplossingen die we daarvoor gevonden hebben, staan beschreven in bijgevoegde brief die we aan onze studenten gestuurd hebben.

Deze brief is per mail naar de desbetreffende scholen gestuurd ter kennisgeving:

brief hoe nu verder met stage - voor studenten VT 2

brief hoe nu verder met stage - voor studenten VT 3

Om ons heen zien we dat iedere school op zijn eigen manier hard werkt om het onderwijs voor de leerlingen zoveel mogelijk op afstand door te laten gaan. In een aantal gevallen kunnen onze studenten daarbij nog een rol hebben. Dank dat u de studenten deze ruimte en mogelijkheid kan blijven bieden. We begrijpen het echter ook heel goed dat dit soms niet mogelijk is. Eenvoudigweg omdat het praktisch gezien niet kan of dat het al ingewikkeld genoeg is om alles voor uw leerlingen in goede banen te blijven leiden.

Wij zijn in ieder geval heel tevreden over het goede contact dat wij, iedere stagebegeleider vanuit ArtEZ voor zich, met de werkplekbegeleiders hebben zodat we toch tot een goede evaluatie van de ontwikkkeling van de studenten tot nu toe kunnen komen.

Dank voor uw inzet en de begeleiding van onze studenten. Niemand heeft deze situatie eerder meegemaakt. Een recept bestaat er dus niet voor, maar het is verrassend hoe flexibel en inventief iedereen ermee omspringt. 

26-03-2020 - Stagerichtlijnen voor de tweedegraads lerarenopleidingen

Woensdagmiddag is er een mail verstuurd richting de studenten van het college van bestuur van de HAN met informatie over toetsing en stage. In de bijlage vind je een verdere invulling van de algemene HAN stagerichtlijnen voor de tweedegraads lerarenopleidingen.

Bijlage: 

Richtlijnen werkplekleren lerarenopleiding 26-03-2020

24-03-2020 - Update werkplekleren en onderzoek Academie Educatie

Bij deze een update t.a.v. werkplekleren en onderzoek van de studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van de Academie Educatie. Vraag aan de projectleiders om dit, passend bij de eigen communicatie binnen de opleidingsscholen te communiceren met relevante betrokkenen (schoolopleiders en onderzoeksbegeleiders).

In de update staat informatie over:

  • invulling van de stage 
  • beoordelingen werkplekleren 
  • voortgang van onderzoek in de eindfase

Bijlage:

Update werkplekleren en onderzoek HAN 24-03-2020
Welke educatieve ict-tool zoek je

 

16-03-2020 - Richtlijnen t.a.v. werkplekleren lerarenopleiding 2de graads - Academie Educatie

In de bijlage vinden jullie de richtlijnen rondom werkplekleren vanuit Academie Educatie voor zowel de voltijd- als deeltijd-studenten. Fysieke aanwezigheid van studenten zal niet altijd wenselijk zijn, echter, studenten kunnen wel ingezet worden bij het afstandsonderwijs.

Projectleiders/programmadirecteuren; willen jullie ervoor zorgen dat dit binnen de partnerschappen wordt gedeeld? We kiezen er nu voor om dit via jullie te laten lopen om te voorkomen dat collega’s binnen de scholen vanuit alle kanten worden overladen met informatie. Daarnaast de vraag of jullie specifieke zaken rondom beoordeling of voortgang stage willen communiceren met de studenten. Dat kan via de betrokken docent owk of de io, maar ook via een andere weg.

Instituutsopleiders/ docenten owk; voor jullie dit ter informatie. Zoals jullie kunnen lezen vragen we jullie om samen met de collega’s van de scholen een oplossing te vinden voor studenten, passend bij de hier aangegeven richtlijnen. Mocht je daar niet uitkomen, laat het dan vooral weten. Daarnaast hebben jullie gezien dat studenten via de communicatie vanuit de HAN het advies krijgen om bij vragen de SLB te benaderen. Wellicht dat via die weg er ook dingen bij jullie komen.

Bijlage: 

Richtlijnen werkplekleren 16-03-2020