ILS - HAN Kopopleiding

De kopopleiding is een eenjarige opleiding tot leraar tweede graad voor studenten die al in het bezit zijn van een relevante hbo- of wo-bachelor. De opleiding start jaarlijks in september.
 

Kopopleiding

Ils-HAN biedt deze opleiding aan voor de volgende vakken:

Nederlands Aardrijkskunde Wiskunde
Engels Geschiedenis Natuurkunde
Duits Economie Scheikunde
Frans Pedagogiek Biologie

De kopopleiding kent twee stages: een begeleide stage (wpl2 kop) in het eerste semester en een zelfstandige eindstage (wpl3 kop) in het tweede semester.

Documenten


 

aanvraagformulier wpl3-stage niet meer beschikbaar
stagekaart (handleiding) zie hier
beoordelingsformulieren wpb + student zie hier

Werkplekleren 2 kop - begeleide stage - 1e helft KOP

De stage wpl 2 in het eerste semester van de kopopleiding is gelijk aan die van de minor docent worden.

Lengte 2 x 8 weken
Periode

1 en 2 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019

periode 1 + 2 van 04-09-2017 t/m 02-02-2018

Aantal dagen pw 4 dagdelen
Welke dagen niet op maandag en niet op een nader te bepalen dagdeel
Stagetype begeleid
Hoofddoel begeleid lesgeven en andere docenttaken
Activiteiten tenminste 60 klokuren actieve interactie/onderwijsactiviteiten met groepen leerlingen.
Aantal studenten 1 of 2
Schoolbegeleider/wpb  werkplekbegeleider
Begeleidingstijd 40 uur per student; begeleiding tevens door het opl-team (instituutsopleider (io) + schoolopleider (so))
Instituutsbegeleider io
Contactmomenten bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opleidingsteam de contacten zelf
Schoolbezoek bij stagescholen bezoekt de opleidingsdocent een keer de school, zo nodig vaker
Beoordeling

opleidings- en samenwerkingsscholen: door wpb + io (of so);
stagescholen: door wpb + opleidingsdocent
beoordeling vindt uiterlijk in de week na de kerstvakantie plaats. 

Werkplekleren 3 kop - zelfstandige eindstage - 2e helft KOP

Stageplaatsen worden geregeld door Bureau Extern

  BLOK
Lengte 20 weken
Periode

3 en 4 04-02-2019 tot zomervakantie.                                                                                                  Bij uitzondering 03-09-2018 t/m 01-02-2019

periode 3 + 4 direct aansluitend op de begeleide stage.
Van 05-02-2018 tot de zomervakantie.
Bij uitzondering: van zomervakantie tot 02-02-2018

Aantal dagen pw 6 dagdelen per week
Welke dagen niet op maandag
Aanstelling Bij een vacature: plaatsing als lio met leerarbeidsovereenkomst (lio-contract). In andere gevallen: plaatsing als ‘zelfstandig eindstagiair’, zo mogelijk met een vrijwilligersvergoeding.
Stagetype zelfstandig
Hoofddoel functioneren als zelfstandig docent
Activiteiten 10 lessen per week (ā 50’)
Groepsgrootte 1 of 2
Schoolbegeleider/wpb werkplekbegeleider
Begeleidingstijd 60 uur
Instituutsbegeleider io
Contactmomenten Bij samenwerkings- en opleidingsscholen regelt het opl-team (io+so) de contacten zelf.
Schoolbezoek Bij samenwerkings- en opleidingsscholen: naast het bezoek van de io komt de vakdidacticus eenmaal op lesbezoek i.v.m. de beoordeling van het leerarrangement.
Bij stagescholen is er eenmaal een schoolbezoek door de vakdidacticus.
 
Beoordeling

Opleidings- en samenwerkingsscholen: door wpb + io (of so);
Stagescholen: door wpb + opleidingsdocent

 

**********************************************************************************************************************************************