ALGEMENE STAGES EN INTRO

Om welke stages gaat het op deze site?


Het gaat in deze site om stages voor aanstaande docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en het voorgezet onderwijs. Bureau Extern verzorgt de werving van stageplaatsen en de toedeling hiervan aan studenten.

Van welke instituten komen de stagiairs?
Bureau Extern plaatst stagiairs voor de volgende instituten:

Hier vindt u een overzicht van de vakken waarvoor stageplaatsen gevraagd worden.

Indien een instituut een nieuwe stagesoort wil laten verzorgen door Bureau Extern, kan†gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier nieuwe stagesoort.

Welke soorten stages zijn er?
De stages kunnen globaal ingedeeld worden in drie soorten:
1. oriŽnterend (wil ik leraar worden?)
2. begeleid (meelopen)
3. lio (zelfstandig functioneren als docent)

Binnen elke soort zijn er vele varianten: de stagetypen.
Een overzicht van alle stagetypen vindt u bovenaan in de taakbalk onder "Stages"
Een overzicht van de programmering van de verschillende stages in het schooljaar vindt u hier.
Een indicatie van de voor de verschillende stages benodigde begeleidingstijd vindt u hier.

Welke typen stagescholen zijn er?
De mate waarin scholen met de lerarenopleidingsinstituten samenwerken verschilt. Er worden drie typen stagescholen onderscheiden.

1 Opleidingsscholen. Opleidingsscholen begeleiden stagiairs.
Deze zijn NVAO-gecertificeerd als opleidingsschool en zijn contractueel een partnerschap aangegaan met ILS-HAN en de Radboud Docenten Academie. Een deel van de opleiding wordt op school gerealiseerd.
Elke opleidingsschool heeft een abi en abs. Vanuit ILS-HAN zit een “stuurgroeplid” en vanuit de Radboud Docenten Academie een “abi-plus” in de schoolontwikkelgroep.

2 Samenwerkingsscholen. Samenwerkingsscholen begeleiden stagiairs.
Deze hebben een "Keurmerk ILS en Samenwerkingsscholen" of vragen dit op korte termijn aan.
Elke samenwerkingsschool heeft een abi en abs. Met deze scholen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Meer informatie over de Samenwerkingsovereenkomsten vindt u hier.

3 Stagescholen. Stagescholen begeleiden stagiairs.
Met deze scholen is geen speciaal contract gesloten.

Regelingen rond stages

Welke stagecontracten zijn er?†† Rond de stages zijn afspraken met studenten, een verdeling van verantwoordelijkheden en een verzekeringsregeling vastgelegd in†mantelcontract†(= stagecontract) .†Alle stagiairs die via Bureau Extern bij scholen worden geplaatst hebben (verplicht) dit mantelcontract getekend.†

Omdat lio’s betaald worden gelden voor hen andere contracten, t.w. de leerarbeidsovereenkomsten:

Verklaring omtrent†gedrag† Voor de aanstelling is een Verklaring Omtrent Gedrag gewenst.†Een veel voorkomende vraag is of studenten na afloop van hun lio-stage recht hebben op een uitkering. Meer informatie daarover vindt u hier.

Meer vragen?
Met overige vragen kunt u zich altijd wenden tot bureau-extern@han.nl