VERZEKERINGEN

Indien tijdens een stage door een stagiair schade veroorzaakt wordt gelden daarbij voor personeelsleden en studenten van de HAN de volgende regels en regelingen:
 

• De verzekeringen afgesloten door de HAN voor het personeel en studenten zijn aanvullende verzekeringen en treden pas in werking nadat eerst uw eigen verzekering een eventuele claim in behandeling heeft genomen.

• Meld indien mogelijk tijdens werktijden telefonisch of via e-mail de schade bij de contactpersoon Verzekeringen. Na melding zal deze een Schade Aangifteformulier toesturen en na invulling ervan door gedupeerde, deze in behandeling nemen en aan de verzekeringsmaatschappij voorleggen ter beoordeling en afhandeling.

• Van opgelopen schade, indien noodzakelijk, altijd aangifte doen en alle bescheiden die met de schade te maken hebben zoveel als mogelijk is te verzamelen. Te denken valt aan facturen, foto's, getuigenverklaringen e.d. beschrijving van het gebeurde etc.