Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE)

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) is een netwerk van organisaties, die zich allen richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te houden (bewonersinitiatieven) en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. Het doel van het Samenwerkingsverband is de positie van organisaties voor bewonersinitiatieven in Nederland en Europa te versterken en in dat kader grensoverschrijdende ontmoetingen te organiseren tussen bewonersinitiatieven.

Samenstelling

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht in Europa (SBE) is in 2015 op initiatief van de LVKK gestart onder de naam Commissie Internationale Oriëntatie. Anno 2019 wordt het SBE gevormd door de volgende organisaties:

HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen
Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen ondersteunt gemeenten, professionals en burgers bij het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. In deze vormen zijn professionals en burgers coproducenten van leefbaarheid. Krachtige Kernen combineert hierbij expertise op het gebied van zorg en welzijn, ruimtelijke vormgeving en ontwerp en sociale technologie.

Landelijke Vereniging Kleine Kernen
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven. De LVKK is lid van de European Rural Community Alliance (ERCA).

Stichting Learn for Life
LEARN FOR LIFE is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie. Ook is het een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Vereniging Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Haar doel is om mensen te helpen die het even niet alleen redden. De 25.000 vrijwilligers helpen elk jaar ongeveer 75.000 mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Vereniging Humanitas biedt 700 activiteiten, verdeeld over zes thema's. De activiteiten van zijn ingedeeld in zes thema's en worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. Vereniging Humanitas en LVKK werken samen binnen het verband van Volonteurope.

Forte Welzijn
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk in de gemeenten Berg en Dal, Overbetuwe en Heumen. Zij ondersteunt en stimuleert mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.

Iris Haarland Health Coaching
Iris Haarland Health Coaching is een onafhankelijke projectadviseur en bureau met deskundigheid op het gebied van buurtopbouwwerk in m.n. de Duits-Nederlandse grensregio. Ze heeft o.a. ervaring met programma's op het gebied van ontwikkeling van gezonde wijken en gemeenschappen, m.n. langs de weg van digitale communicatie en vaardigheden, waardoor mensen beter met elkaar in verbinding (kunnen) treden.

Organisatie

Het SBE heeft geen juridische vorm. De partners ontwikkelen meerwaarde door eigen activiteiten met de anderen te delen, aan te sluiten op elkaars activiteiten en door samen activiteiten te organiseren. De Kerngroep (Geert Hoogeboom, Dewi Wagemans en Ben van Essen (LVKK), Joke Abbring (CoE KK), Jacqueline Kremer-Duzijn (Vereniging Humanitas), Henk Hijink (Learn for Life), Lucien Peeters (Forte Welzijn), Iris Haarland (Health Coaching) en Sacha Gommans (Viduro) komt een keer per kwartaal bijeen. In een schil daaromheen nemen vertegenwoordigers van de partners deel die een specifieke inbreng hebben. De partners dragen zelf zorg voor de financiering van de eigen projecten. Voor gezamenlijke projecten dragen alle partners op basis van nadere afspraken bij.

Werkwijze

De partners hebben allen een eigen werkplan. Onderdelen daarvan maken zij zichtbaar in het werkplan van het SBE. Door de activiteiten te delen maken zij het anderen mogelijk om daar op aan te sluiten. Door deze bundeling van krachten komen verschillende lijnen bij elkaar, worden de internationale activiteiten van de partners versterkt en wordt het netwerk vergroot.

Jaarlijks organiseert het SBE een grensoverschrijdende bijeenkomst.

In dat kader vond op 11 oktober 2019 in Kleve het symposium “Dorp zoekt trekker” plaats, gericht op de rol van jongeren in hun dorp of wijk. Tijdens het 4e Europees Plattelands Parlement in het november 2019 in Candas (Spanje) werd gerapporteerd over de uitkomsten van het symposium. 
Terugblik symposium 'Dorp zoekt trekkers'.

Op 21 november vond de studiedag ‘De toekomst van het platteland’ plaats met als centraal thema: ‘Hoe kunnen innovatief onderwijs, scholing en projecten voor een leven lang leren, een blijvende vitalisering op het Platteland en in de Krimpgebieden stimuleren?’ Gedeputeerde Bea Schouten, professor Bettina Bock en dr. Frans de Vijlder namen het woord.
Verslag studiedag.