Lean en QRM projecten

Onze onderzoeksprojecten worden voor een belangrijk deel gefinancierd door de overheid. Projectaanvragen ontwikkelen wij samen met u als partner in het werkveld om te komen tot de onderzoeksvraag die het meeste profijt oplevert.

RAAK-projecten

Duurzaam Duurzamer Produceren
Er is een logisch verband tussen Lean en Duurzaam produceren: in beide gevallen speelt reductie van verspillingen een belangrijke rol. In het RAAK-onderzoeksproject Duurzaam Duurzamer Produceren wordt bij 15 MKB-bedrijven onderzocht hoe duurzaamheidsinitiatieven op een kosteneffectieve manier geÔntegreerd kunnen worden in het vaak al geÔntroduceerde Lean-verbeterproces.

Contact: gerlinde.oversluizen@han.nl

Onderzoek naar autogarage van de toekomst
Samen met autodealers, garages, andere opleidingen (o.a. ROC Aventus) en kennisinstituten (o.a. de INNOVAM) uit de automobielbranche zal HAN Lean de komende 2 jaar vorm worden gegeven aan een beeld van de toekomst. De autogarage in zijn huidige vorm zal in de toekomst namelijk niet meer bestaan. Volledig elektrische voertuigen hebben tenslotte een heel ander soort onderhoud nodig dan benzine en diesel auto’s. Lease-bedrijven stellen heel andere eisen dan particulieren. En stel er komt een Uber-achtige aanbieder op de markt, hoe moet je dan reageren?

Contact: menno.herkes@han.nl

Lean Preperation Toolbox
Lectoraten van HU en HAN beantwoorden samen met opleidingen en bedrijfsleven de vraag: Hoe kan het voortraject van sociale woningbouwrenovatieprojecten efficiŽnter en effectiever gemaakt worden vanuit een algemene procesaanpak (toolbox) inclusief bijbehorend procesinstrumentarium (tools) die naar gelang de situatie flexibel kan worden ingezet?

Contact: rona.vreenegoor@han.nl

RAAK KIEM-projecten

De Synergie tussen Smart Industry en Lean
Bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie ervaren een voortdurende druk op levertijden, kwaliteit en kosten. Om dit het hoofd te bieden, is er grote interesse in de mogelijkheden van Smart Industry ťn Lean methodieken. Bedrijven worstelen met de vraag wat hierbij een verstandige roadmap is. In dit RAAK KIEM project wordt onderzocht hoe bedrijven synergie kunnen realiseren uit de combinatie van Smart Industry en Lean.

Contact: wilfred.knol@han.nl

Augmented Reality
Augmented Reality (AR) technologie is een vorm van mens-computer interactie waar de natuurlijke visuele waarneming van de mens wordt aangevuld met computer-gegenereerde informatie, zoals virtuele 3D modellen, aanwijzingen en teksten). Dit KIEM onderzoek exploreert de mogelijkheid van AR bij het assembleren van fysieke producten.

Deze exploratie betreft:
• de complexiteit van het voortraject: het analyseren van assemblageprocessen, het vaststellen van assemblagetaken die ondersteuning behoeven en het specificeren van de aard van de gewenste ondersteuning;
• vaststellen van variabelen die bepalend zijn voor de business case van het gebruik van AR;
• een verkenning van de technische complexiteit van het ontwikkelen van een AR applicatie, met gebruikmaking van de Microsoft Hololens;
• een initiŽle effectmeting waarin, in het Usability Laboratorium van de HAN, gekeken wordt hoe een operator omgaat met de additionele informatie vanuit AR.

Contact: cees.vermeulen@han.nl

Nieuwe kansen voor flexibele productieautomatisering
Flexibele productieautomatisering (FPA1) was in de laatste twee decennia van de vorige eeuw een populair onderwerp voor onderzoekers. Het succes van FPA was echter beperkt. Het bleek voor veel bedrijven moeilijk te zijn om de beloofde voordelen, zoals korte doorlooptijden met een hoge efficiency, te realiseren. Belangrijk knelpunt was/is de moeilijkheid om integratie te realiseren op waardestroomniveau. Het is de gedachte in dit KIEM project dat er door ontwikkelingen in informatietechnologie meer mogelijkheden zijn en komen om integratie te kunnen realiseren. Dit heeft dan betekenis voor de inrichting van de planning & besturing (ERP & shop floor control) van het bedrijf.

Centraal in het KIEM project staat de volgende kennisvraag van het mkb:
“Hoe kunnen we, met behulp van de toenemende digitalisering in de keten (supplier, productie en klant), beter gebruik maken van investeringen in Flexibele Productieautomatisering? Wat betekent dit voor de inrichting van onze planning & besturing?”

Het project levert nieuwe kennis op over de integratie van flexibele productieautomatisering binnen productiebedrijven. Het laat zien waar de problemen liggen met de integratie en geeft inzicht in (gewenste toekomstige) ontwikkelingen, die nodig zijn voor een zo goed mogelijk integratie van FPA in de bedrijfsprocessen en de supply chain. Specifiek geeft het project aan wat dit betekent voor planning & besturing.

Contact: gerlinde.oversluizen@han.nl

Servitizatie: de transformatie naar het dienstverlenende MKB-maakbedrijf - hoe kan Smart Technologie daarbij helpen?
Servitizatie is de ontwikkeling waarin direct aan het product gekoppelde dienstverlening een steeds grotere rol inneemt in de waardepropositie van maakbedrijven. Het is een al langer bestaand begrip, maar de succesverhalen beperken zich tot de grote concerns Het MKB komt op achterstand en dreigt daardoor concurrentiekracht te verliezen.

Centraal in het RAAK KIEM-Smart Industry project staan daarom de volgende kennisvragen:
“Welke rol speelt servitizatie in de strategie van mkb-bedrijven? Wat is daarbij de rol van Smart Technologie? Welke specifieke knelpunten ondervindt de mkb’er in de realisatie van deze strategie?

Het project levert nieuwe kennis en inzichten op over servitizatie, specifiek in MKB-maakbedrijven. De eindrapportage, met daarin de beantwoording van de onderzoeksvragen, helpt de MKB’er die servitizatie overweegt om een koers uit te zetten, om de juiste keuzes in nieuwe technologieŽn te maken en om de belangrijkste knelpunten in de transformatie in te schatten.

Contact: lectoraat.lean@han.nl