Toolbar
header foto

Waarom SEECE?

SEECE richt zich op betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening tijdens de transitie naar een duurzame wereld.

Het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is vastgesteld stelt ons voor grote uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van kennis en innovatie, maar ook uitdagingen op het gebied van human capital.

Als onderdeel van het Klimaatakkoord is een integrale kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld. Deze is uitgewerkt in 13 meerjaren missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s), die in hoge mate de landelijke onderzoeksagenda zullen bepalen en daarmee sturend zullen zijn voor het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en de financiering hiervan.

De energietransitie zorgt voor een groeiende roep om personeel. De werkgelegenheid neemt als gevolg van de energietransitie toe, waarbij een beperkt aanbod van vakmensen de snelheid van de energietransitie gaat bepalen. Er is vooral een tekort aan technici en andere professionals die de investeringen en duurzame energiemaatregelen kunnen helpen realiseren. Er zijn meer mensen nodig en huidige professionals moeten worden om- of bijgeschoold.

Het werven, opleiden en omscholen van mensen voor de energietechniek vraagt om nauwe publiek-private samenwerking binnen de sector en de regio. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke investering van werkgevers, werknemers, overheid en onderwijsinstellingen.

In de samenwerking binnen SEECE worden de innovatie agenda en de human capital agenda aan elkaar verbonden om zo een meerwaarde te creëren die uitstijgt boven de som van de individuele bijdrages.

De doelen van SEECE zijn aan deze twee agenda’s verbonden.

1. Innovatie door onderzoek

SEECE werkt vanuit een samenhangend onderzoeksprogramma dat samen met de bedrijfspartners is opgesteld. Hoe het onderzoek bijdraagt aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar systeem voor de energievoorziening van de toekomst, is in dit onderzoeksprogramma de centrale vraag. De SEECE gelieerde lectoraten van de HAN zijn hier steeds op gefocust. SEECE biedt gerichte ondersteuning om via vooraf besproken strategieën, passend binnen de SEECE doelstellingen tot participatie te komen in gesubsidieerde projecten in nieuwe netwerken. Onder andere door participatie in nationale en internationale allianties (lectorenplatform LEVE) en in projecten en programma’s (Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en het programma De Uitdaging). We zoeken daarbij verbinding met grotere partners, maar ook met het mkb, dat zonder deelname aan consortia geen ruimte heeft om te innoveren.

De resultaten van energieonderzoek vloeien terug in het onderwijs van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studenten van de Academie Engineering en Automotive krijgen in hun reguliere onderwijs te maken met energietechniek en komen regelmatig in aanraking met de beroepspraktijk. Zij gaan bijvoorbeeld op excursie en voeren opdrachten uit voor energiebedrijven.

2. Meer hbo gekwalificeerde arbeidscapaciteit (human capital)

We werken aan meer en hbo gekwalificeerde studenten, leerwerktrainees en werkenden die opgeleid zijn in energie-gerelateerde leertrajecten ter invulling van de human capital behoefte van onze partners, van onze regio en van de energiesector in het algemeen.

We streven naar een jaarlijkse groei van de uitstroom in de meest energie gerelateerde Techniek opleidingen van met name de Academie Engineering & Automotive, van zowel associate degree, bachelor en master-opleidingen, als post-hbo cursussen.

SEECE werkt aan het vergroten van de instroom in de technische opleidingen door nieuwe energie-gerelateerde trajecten voor nieuwe doelgroepen te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld leerwerktrajecten voor zij-instromers, Engelstalige bacheloropleidingen, leerwerktrajecten voor praktische havisten, nieuwe associate degree opleidingen en leerwerktrajecten voor statushouders.

3. Stimulans werken in de driehoek

We werken aan het scheppen van voorwaarden om studenten, docenten en onderzoekers samen met bedrijven en overheden in co-creatie te kunnen laten werken aan de vraagstukken voor de energiewereld van morgen.

Met de SEECE partners IPKW en Gemeente Arnhem is in 2018 gestart met het O-Zone project, waarin meerdere hybride leeromgevingen zijn gerealiseerd op het IPKW, zoals Mobility Innovation Centre, Energy for a Sustainable Built Environment/Powerlab. SEECE heeft ook bijgedragen aan de exploitatie en realisatie van het HAN H2LAB, dat inmiddels operationeel is.

In de komende periode willen we vanuit SEECE bijdragen in opschaling en inbedding van alle hybride leeromgevingen in het nieuwe Energy Innovation lab CONNECTR op Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

4. Meer om-, na- en bijscholing

We willen ons blijven inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van leven lang ontwikkelen en learning communities voor de energiesector.

De ontwikkeling van aan SEECE gerelateerde hbo en post-hbo cursussen en opleidingen doen we sinds de start van oprichting van SEECE. De thematiek en opzet wordt bepaald op basis van vragen uit de markt (ook het mkb wil c.q. moet de eigen mensen scholen).