Waarom SEECE?

SEECE richt zich op betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening tijdens de transitie naar een duurzame wereld. In de samenwerking binnen SEECE worden de innovatie agenda en de human capital agenda aan elkaar verbonden om zo een meerwaarde te creëren die uitstijgt boven de som van de individuele bijdrages.

De doelen van SEECE zijn aan deze twee agenda’s verbonden.

1. Innovatie door onderzoek

Voor het richten c.q. sturen van al onze werkzaamheden werkt SEECE vanuit een samenhangende onderzoeksprogrammering die samen met de bedrijfspartners is opgesteld. Vanuit SEECE wordt steeds de vraag gesteld: hoe draagt het onderzoek bij aan een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar systeem voor de energievoorziening van de toekomst? De SEECE gelieerde onderzoekslijnen van de lectoraten van de HAN zijn hier dan ook steeds op gefocust.

Het onderzoeksprogramma van SEECE wordt vormgegeven vanuit de lectoraten:

SEECE biedt gerichte ondersteuning om via vooraf besproken strategieën, passend binnen de SEECE doelstellingen tot participatie te komen in gesubsidieerde projecten in nieuwe netwerken. We doen dit o.a. door participatie in nationale en internationale allianties (o.a. lectorenplatform LEVE) en in projecten en programma’s (zoals de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en het programma De Uitdaging). We zoeken daarbij verbinding met grotere partners, maar ook met het mkb, dat zonder deelname aan consortia geen ruimte heeft om te innoveren.

SEECE kent, vanuit de missie, de volgende inhoudelijke onderzoekslijnen:

A. Robuuste en Betrouwbare Energievoorziening, met als thema’s
1. Systeemintegratie, vraag en aanbod sturing.
2. Componenten en netbeheer.
3. Digitalisering en automatisering in de energievoorziening.

B. Betaalbaarheid van de energievoorziening, met als thema’s
4. Arbeidsinnovatie, zodat minder (nieuw) personeel nodig is voor energietransitie
5. Energietechnologieën toegankelijk voor iedereen (niet-technische aspecten noodzakelijk voor betaalbaarheid).

De resultaten van energieonderzoek vloeien terug in het onderwijs van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studenten van de Academie Engineering en Automotive krijgen in hun reguliere onderwijs te maken met energietechniek en komen regelmatig in aanraking met de beroepspraktijk. Zij gaan bijvoorbeeld op excursie en voeren opdrachten uit voor energiebedrijven.

Die focus op energie is hard nodig. De opkomst van nieuwe energietechnologie zorgt voor een nieuw soort banen. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de energievoorziening van de toekomst, zijn momenteel te weinig ingebed in de organisaties die daar verantwoordelijk voor zijn. Om daar verandering in te brengen, is goed onderwijs noodzakelijk.

2. Meer hbo gekwalificeerde arbeidscapaciteit (human capital)

We werken aan meer en hbo gekwalificeerde studenten, leerwerktrainees en werkenden die opgeleid zijn in energie-gerelateerde leertrajecten ter invulling van de human capital behoefte van onze partners, van onze regio en van de energiesector in het algemeen.

We streven naar een jaarlijkse groei van de uitstroom in de meest energie gerelateerde Techniek opleidingen van met name de Academie Engineering & Automotive, van zowel associate degree, bachelor en master-opleidingen, als post-hbo cursussen.

SEECE werkt aan het vergroten van de instroom in de technische opleidingen door nieuwe energie-gerelateerde trajecten voor nieuwe doelgroepen te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld leerwerktrajecten voor zij-instromers, Engelstalige bacheloropleidingen, leerwerktrajecten voor praktische havisten, nieuwe associate degree opleidingen en leerwerktrajecten voor statushouders.

3. Meer energie in het onderwijs met de daarbij behorende faciliteiten voor het werken in de driehoek

We streven naar verbetering van het energie onderwijs door meer leerroutes, meer faciliteiten en netwerken. 

  • Een steeds groter deel van de nieuwe instroom volgt een programma in nauwe samenwerking met partnerbedrijven en lectoraten en/of werkt aan een 'eigen' studentproject. Voor die projecten en dat onderwijs worden unieke faciliteiten ontwikkeld en/of aangeschaft al dan niet in een hybride leeromgeving.
  • Sinds de invoering van Engineering 2.0 krijgen alle Engineering studenten substantieel Duurzame Energie in hun opleiding. SEECE ondersteunt bij de multidisciplinaire bedrijfsprojecten voor het nieuwe onderwijs. Dit geldt zowel voor de werving en intake van de S3, S4 en S6 projecten, als het creëren van thematisch hybride leeromgevingen vanuit Engineering en/of bedrijven.

4. Meer om-, na- en bijscholing

We willen ons blijven inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van leven lang ontwikkelen en learning communities voor de energiesector.

De ontwikkeling van aan SEECE gerelateerde hbo en post-hbo cursussen en opleidingen doen we sinds de start van oprichting van SEECE. De thematiek en opzet wordt bepaald op basis van vragen uit de markt (ook het mkb wil c.q. moet de eigen mensen scholen). We zetten verder in op

  • het gericht ontwikkelen van cursussen en maatwerktrajecten die relevant zijn voor het Klimaatakkoord.
  • ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van leven lang ontwikkelen en learning communities voor de energiesector.