APA: Blog

Op het APA-weblog biedt The APA-Team ondersteuning bij het gebruik van APA, met toelichtingen bij veelvoorkomende vragen en er is de mogelijkheid een reactie te geven of een vraag te stellen.

The APA Team

 • Wie, wanneer, wat, waar - Deel 2: Wanneer?


  Dit is het tweede bericht van een serie van vier over de opbouw van een bronvermelding volgens de APA-richtlijnen. Standaard bestaat uit een bronvermelding uit vier delen, elk deel eindigt met een punt (behalve een webadres):

   1. De maker van het document – Wie?
   2. Het jaar (of datum) van publicatie – Wanneer?
   3. De titel van het document – Wat?
   4. De vindplaats van het document, de naam van de uitgever of het webadres – Waar?

  Er zijn enkele materialen met een afwijkende opbouw, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel.  Dit boek noemt in het colofon het jaar van uitgave: 2018. Het jaartal (of datum) van publicatie staat altijd tussen haakjes. Achter het haakje-sluit komt een punt, dit markeert het einde van het tweede gedeelte: Wanneer?

  Meerdere jaartallen

  Bij een nieuwe druk, editie of oplage wordt in een boek vaak ook het oorspronkelijke publicatiejaar genoemd. Noem echter altijd het meeste recente jaar, dit is het jaar waarin de geraadpleegde bron is gepubliceerd. De kans is immers groot dat de publicatie afwijkt van eerdere uitgaven.

  Webpagina
  Wanneer het jaar of de datum van publicatie van een webpagina wordt vermeld, neem deze dan geheel over in de bronnenlijst in de volgorde (jaar, dag maand). De naam van de maand wordt voluit geschreven. In de tekst wordt alleen het jaartal genoemd.
  CBS. (2018, 31 oktober). Aantal jongeren met jeugdzorg daalt eerste helft 2018. Geraadpleegd op 9 november 2018, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/44/aantal-jongeren-met-jeugdzorg-daalt-eerste-helft-2018
  In de tekst is de verwijzing (CBS, 2018).

  LET OP: bij veel webpagina’s zonder een jaartal of datum staat onderaan de pagina wel een vermelding van het copyright (auteursrecht), bijvoorbeeld: © 2018, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
  Dit zegt niets over de publicatiedatum van de webpagina, alleen over het jaar van copyright van de gehele website. Noteer daarom in deze gevallen z.d. (= zonder datum, zie ook hieronder), tenzij uit de tekst het jaar of datum van de publicatie valt te achterhalen.

  Bron zonder jaar of datum
  Het jaar of de datum van publicatie van een webpagina wordt niet altijd aangegeven. De meeste webpagina’s van de Rijksoverheid bijvoorbeeld noemen geen datum. Noteer wanneer een datum ontbreekt z.d. = zonder datum.
  Rijksoverheid. (z.d.). Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart. Geraadpleegd op 9 november 2018, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
  Zie ook APA Vraag en antwoord: Hoe moet een bron zonder jaar van uitgave worden weergegeven?

  Klassieke werken
  Bij werken uit de klassieke literatuur die gedurende een lange periode meerdere keren zijn gepubliceerd wordt tussen haakjes het jaar van de publicatie genoemd. Indien bekend wordt het oorspronkelijke jaar van publicatie in de bronnenlijst aan het einde vermelding gezet, met de toevoeging (Origineel werk gepubliceerd in [jaartal]). In de tekst worden beide jaartallen genoemd.
  Euripides. (2005). Medea (4e herziene druk; G. Koolschijn, Vert.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. (Origineel werk gepubliceerd in 431 v.Chr.)
  In de tekst (Euripides, 431 v.Chr./2005).
  Multatuli. (2011). Max Havelaar, of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappy (4e druk). Amsterdam: Prometheus. (Origineel werk gepubliceerd in 1860)
  In de tekst (Multatuli, 1860/2011).

  Wanneer jaartal, wanneer datum
  Alleen bij webpagina’s wordt de volledige datum genoemd in de bronnenlijst, in de tekst alleen het jaartal. Bij een online pdf wordt alleen het jaartal genoemd, ook als de publicatie een maand of volledige datum vermeld.
  Bij tijdschriftartikelen wordt alleen het jaartal genoemd. Wanneer het artikel geen jaargang (volume) of afleveringsnummer vermeld kan in de bronnenlijst eventueel de maand of het seizoen genoemd worden om aan te geven om welk nummer het gaat. Dit artikel vermeldt geen jaargang en geen nummer:
  Rozenbroek, J. (2018, herfst). Picture perfect: Hoe zit het met de cijfers? Human, 4-7.
  Wel maand, geen dag
  Noem bij een webpagina ook de maand als de dag ontbreekt. In de tekst wordt alleen het jaartal vermeld. Bij een pdf wordt in de tekst en in de bronnenlijst alleen het jaartal genoemd.
  De Vos-van der Hoeven, T. (2013, september). Geloven dat je kan groeien: Een positieve kijk op ontwikkeling. Geraadpleegd op 9 november 2018, van https://www.opvoedadvies.nl/growthmindset.htm
  In de tekst (De Vos-van der Hoeven, 2013).
   

 • Wie, wanneer, wat, waar - Deel 1: Wie?


  Dit is het eerste bericht van een serie van vier over de opbouw van een bronvermelding volgens de APA-richtlijnen. Standaard bestaat uit een bronvermelding uit vier delen, elk deel eindigt met een punt:

  1. De maker van het document – Wie?
  2. Het jaar (of datum) van publicatie – Wanneer?
  3. De titel van het document – Wat?
  4. De vindplaats van het document, de naam van de uitgever of het webadres – Waar?

  Er zijn enkele materialen met een afwijkende opbouw, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel.


  Dit boek heeft één auteur, Henk Spaan. Zijn achternaam wordt eerst genoemd, gevolgd door een komma, een spatie en zijn voorletter met een punt. Deze laatste punt markeert tevens het einde van het eerste gedeelte: Wie?

  Meer dan één auteur
  Bij twee of meer auteurs (of redacteurs) staat voor de laatste naam een ampersand, ook wel het &-teken genoemd. De namen staan in dezelfde volgorde als in de publicatie. Let op dat voor het &-teken ook een komma staat, dus achter de voorletter(s) van de voorlaatste naam.
  Malhotra, A., & O'Neill, D. (2018). Het Pioppi-dieet: Een lifestyleplan in 21 dagen (M. Steinpatz & S. Peeters, Vert.). Uithoorn: Karakter.
  Noordink, T., Maassen, N., & Otten, J. (2018). Contact maken in de wereld van dwang en drang: Handboek voor sociale professionals. Bussum: Coutinho.
  Tot en met zeven auteurs worden alle namen genoemd, voor publicaties met acht of meer auteurs zie: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?

  Tussenvoegsel
  Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de achternaam te staan en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G.
  Het eerste woord van een tussenvoegsel wordt met een hoofdletter geschreven. In de bronnenlijst wordt de naam gealfabetiseerd volgens het tussenvoegsel, dus Van den Berg bij de V en De Bruin bij de D.
  Van de Keuken, T. (2018). De supermarktsurvivalgids: Hoe overleef je de tocht langs de schappen. Amsterdam: Meulenhoff.
  Het tussenvoegsel wordt ook in de tekst vermeld. Zie voor een toelichting het blogbericht Achternamen.

  Dubbele achternaam
  Wanneer een auteur een dubbele achternaam heeft, al dan niet gescheiden door een streepje, wordt deze helemaal genoemd, zowel in de tekst als in de bronnenlijst. Neem de naam over zoals in de publicatie vermeld.
  Backer van Ommeren-van der Meer, C. (2018). The interactive drawing test: Measuring reciprocity in autism (Proefschrift). Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
  In de tekst is de verwijzing (Backer van Ommeren-van der Meer, 2018).

  Eén naam of alleen voornaam
  Het komt niet vaak voor, maar soms gebruikt een auteur een enkele naam, soms alleen een voornaam. Noteer deze naam volledig in zowel de tekst als de bronnenlijst. Wanneer een auteur alleen een voornaam gebruikt wordt deze in de bronnenlijst niet afgekort tot één letter.
  Beyoncé. (2012). Best of Beyoncé: For piano, voice & guitar. London: Wise.
  Lucebert. (2006). Nefertete. Amsterdam: De Bezige Bij.
  In de tekst (Beyoncé, 2012) en (Lucebert, 2006).

  Auteur en medewerker
  Wanneer er naast de auteur(s) op de titelpagina ook medewerkers of andere personen worden genoemd die een bijdrage hebben geleverd, worden deze tussen haakjes toegevoegd achter de auteurs.
  Bolt, A., & Van der Zijden, Q. (met Diephuis, K., Tacq, E., & Van Bemmel, R.). (2017). 1Gezin 1Plan: Handboek voor de praktijk (3e druk). Amsterdam: SWP.
  In de tekst worden alleen de auteurs genoemd: (Bolt & Van der Zijden, 2017).

  Schrijvers van een voorwoord en illustratoren worden niet vermeld. Voor vertalers, zie het blogbericht Vertalingen.
  Zie voor Nederlandse bewerkers van buitenlandse publicaties het blogbericht Pearson: Nederlandstalige bewerking.

  Redacteur, eindredacteur, samensteller, etc. in plaats van auteur
  Als de publicatie geen auteur vermeld maar wel een (eind- of hoofd)redacteur, een samensteller of een andere omschrijving wordt deze functie achter de naam tussen haakjes gezet. Redacteur wordt afgekort tot Red., bij twee of meer redacteurs tot Reds.
  Cardol, G., & Haarsma, L. (Reds.). (2018). Verandering door verbinding: Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional. Bussum: Coutinho.
  Roozendaal, W. L. (Samenst.). (2018). Arbeidswetgeving 2018/2019 (36e druk). Deventer: Wolters Kluwer. 
  Sens, I. (Eindred.). (2018). De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2018.2. Deventer: Schulinck.
  In de tekst worden alleen de namen en het jaartal genoemd, bijvoorbeeld (Cardol & Haarsma, 2018).

  Samenwerkingsverband auteurs

  Wanneer een groep auteurs verenigd is in een commissie, werkgroep of een ander samenwerkingsverband kan volstaan worden met het noemen van de naam waaronder men samenwerkt. Een goed voorbeeld is De APA-richtlijnen uitgelegd van de Werkgroep APA. De werkgroep bestaat uit negen informatiespecialisten.
  Werkgroep APA. (2018). De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (2e editie). Utrecht: SURF. 
  Voorletters
  Wanneer de auteur meer dan één voornaam heeft worden deze allemaal genoemd als voorletter. Tussen de letters staat een spatie. Staat er een streepje tussen de voorletters, neem deze dan over in de bronvermelding.
  Delfos, M. F. (2018). Een vreemde wereld: Over het autismespectrum (ASS): Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf (10e geheel herziene druk). Amsterdam: SWP. 
  Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
  Titulatuur
  Bij auteurs wordt soms een titel genoemd om hun expertise aan te geven, bijvoorbeeld mr. bij publicaties over recht en wetgeving. Titulatuur (prof., dr., mr., etc.) wordt echter niet genoemd in de bronvermelding.
  Ter Haar, R., & Meijer, G. H. (2018). Elementair materieel strafrecht (3e druk). Deventer: Wolters Kluwer.
  De titelpagina van het boek vermeldt mr. R. ter Haar en mr. G.H. Meijer.

  Uitzondering op deze regel zijn vermeldingen van de koning en andere leden van het Koninklijk Huis, zie hiervoor het blogbericht Koninklijk Huis.

  Organisatie als auteur
  Wanneer persoonsnamen ontbreken wordt de naam van de organisatie genoemd. Dit is vooral bij webpagina’s het geval. Let op dat de naam van een website niet hetzelfde is als organisatie. Kijk bij twijfel onder ‘Over ons’ of ‘Contact’ om te zien wie de maker van de site is.
  De Graafschap. (z.d.). Missie en visie. Geraadpleegd op 29 oktober 2018, van https://www.degraafschap.nl/club/missie-en-visie/ 
  Rijksoverheid. (z.d.). Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool? Geraadpleegd op 29 oktober 2018, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-titel-mag-ik-voeren-als-ik-ben-afgestudeerd-of-gepromoveerd
  Het eerste voorbeeld begint met een lidwoord. Bij de alfabetisering in een bronnenlijst worden lidwoorden genegeerd, deze bronvermelding komt daarom bij de G te staan. Zie ook het blogbericht Alfabetische volgorde bronnenlijst.

  Geen auteur, redacteur of organisatie
  Wanneer er geen enkele naam van een persoon of een organisatie wordt genoemd komt de titel van de publicatie vooraan te staan. De titel wordt dan ook in de tekst genoemd.
  Van Dale middelgroot woordenboek Engels Nederlands. (2009). Utrecht: Van Dale.
  Let op dat Van Dale hier de naam van de uitgeverij is en niet van een persoon.

  Zie ook Hoe moet een bron zonder auteur worden weergegeven?


 • Opmaak bronnenlijst in Word

  In het blogbericht Opmaak bronnenlijst van 12 september 2016 werd ingegaan op de vraag hoe de opmaak van een bronnenlijst er volgens de APA-richtlijnen uit zou moeten zien. In dit bericht een antwoord op de vraag: hoe maak ik in Word een bronnenlijst volgens de APA-richtlijnen?

  Er zijn twee basisregels om een bronnenlijst er overzichtelijk uit te laten zien, die de Publication Manual of the American Psychological Association zelf hanteert in de eigen bronnenlijst:

  1 Laat een vermelding vanaf de tweede regel inspringen.
  2 Zorg voor een grotere regelafstand tussen de vermeldingen.

  In dit voorbeeld zijn drie titels gekozen: een boek, een tijdschriftartikel en een webpagina. Wanneer de drie vermeldingen zonder aanpassingen in Word worden gezet ziet de bronvermelding er zo uit:


  De bronnenlijst ziet er onoverzichtelijk uit, het is lastig te zien dat het om drie verschillende vermeldingen gaat. Laat daarom vanaf de twee regel van iedere vermelding de tekst inspringen.
  Gebruik hiervoor niet de optie ‘tab’ links op het toetsenbord maar de optie ‘Verkeerd-om inspringen’ bovenaan de pagina bij de liniaal. Dit is de onderste van de twee driehoekige schuifjes linksboven. Selecteer de bronnenlijst, schuif de onderste naar rechts.  Is deze optie niet in beeld, vink dan onder ‘Beeld’ Liniaal aan.
  Afhankelijk van de instellingen van Word is het mogelijk dat er tussen de bronvermeldingen al een witregel zit. Is dat niet het geval, selecteer de tekst en kies onder ‘Start’ voor Alinea en klik op het pijltje rechtsonder (‘Alinea-instellingen’). Zet Afstand - Na: op 8 pt.

  De ruimte tussen de bronvermeldingen wordt groter en de bronnenlijst daardoor overzichtelijker.  Hoe groot het inspringen en de regelafstand moet zijn hangt af van het gebruikte lettertype en de lettergrootte. Bekijk wat het meest overzichtelijk is.

  Zie ook de korte animatie Opmaak bronnenlijst in Word.

 • Cochrane

  De Cochrane Library is een verzameling van drie databanken op het gebied van Evidence-Based Medicine (EBM): The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) en Cochrane Clinical Answers (CCAs).

  De artikelen zijn op zichzelf staande documenten en vermelden geen jaargang, vandaar de vraag: hoe verwijs je naar een document uit de Cochrane Library?

  Op het APA Style Blog staat het blogbericht How to Cite Cochrane Reviews in APA Style, gepubliceerd op 26 januari 2012. Deze uitleg laat zich prima vertalen naar het Nederlands.

  De artikelen komen grotendeels overeen met online tijdschriftartikelen, inclusief een doi, maar hebben geen jaargang en ieder document is afzonderlijk genummerd.
  In plaats van de titel van het tijdschrift komt de naam van de databank. Omdat een jaargang ontbreekt wordt hier het jaar van publicatie genoemd. Tussen haakjes wordt ook het afleveringsnummer vermeld omdat ieder artikel met pagina 1 begint:
  Mistiaen, P., & Poot, E. (2006). Telephone follow-up, initiated by a hospital-based health professional, for postdischarge problems in patients discharged from hospital to home. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006(4), 1-154. doi:10.1002/14651858.CD004510.pub3
  Omdat er een doi is hoeft het nummer dat Cochrane aan het artikel heeft gegeven, in bovenstaand voorbeeld CD004510, niet vermeld te worden.

 • Instagram


  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en kunnen ook een bron van informatie zijn. Na eerdere berichten over Twitter, Pinterest, Wikipedia en YouTube geeft dit blogbericht antwoord op de vraag: hoe verwijs je naar een bericht op Instagram?

  Instagram ging op 8 oktober 2010 van start en werd op 9 april 2012 onderdeel van Facebook. Inmiddels zijn er meer dan 800 miljoen gebruikers, kijk voor informatie op Instagram: Our story.

  Op Instagram kunnen foto’s en video’s geplaatst worden, al dan niet voorzien van een bijschrift. Gebruikers kunnen een volledige naam en een gebruikersnaam opgeven, beide zijn zichtbaar. Op het weblog van de APA Style Experts is (nog) geen aandacht besteed aan Instagram, via e-mail werd de volgende richtlijn gegeven:

  Auteur, A. [accountnaam]. (jaartal, dag maand). Eerste regel beschrijving cursief [Foto]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www.instagram.com/...

  Voorbeeld:

  Obama, B. [barackobama]. (2018, 16 mei). Over the past few days, the first class of @obamafoundation Fellows gathered to get to know each other [Foto]. Geraadpleegd op 4 juni 2018, van https://www.instagram.com/p/Bi2f_8xHGat/?hl=nl&taken-by=barackobama

  In de tekst: (Obama, 2018).

  - Als er geen auteursnaam te achterhalen is, noem dan alleen de gebruikersnaam, zonder hoofdletter.
  - Als er geen tekst is, geef dan zelf een beschrijving tussen vierkante haakjes, niet cursief.
  - Als het een filmpje is, zet dan [Video] in plaats van [Foto].
  - Als er alleen tekst is, laat de beschrijving tussen vierkante haakjes weg.

  Wanneer een screenshot van het bericht wordt overgenomen gelden dezelfde richtlijnen als bij een afbeelding overgenomen van internet. Zet naast een vermelding in de bronnenlijst ook een verwijzing onder de afbeelding. Zie voor een voorbeeld het bericht over Twitter.