APA: Blog

Op het APA-weblog biedt The APA-Team ondersteuning bij het gebruik van APA, met toelichtingen bij veelvoorkomende vragen en er is de mogelijkheid een reactie te geven of een vraag te stellen.

The APA Team

 • Parlementaire documenten

  Alle documenten van de Nederlandse regering en het Nederlands parlement zijn voor iedereen in te zien op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Ook historische parlementaire documenten uit de periode 1814 tot 1995 kunnen hier geraadpleegd worden, maar: hoe verwijs je naar een parlementair document?

  Zoekpagina parlementaire documenten

  Onder parlementaire documenten vallen kamerstukken, kamerverslagen en kamervragen. In de tekst en in de bronnenlijst wordt naar deze documenten verwezen als Kamerstukken of Handelingen (verslagen en vragen), met de toevoeging I bij Eerste Kamer en II bij Tweede Kamer en één of twee nummers.

  Kamerstukken
  Een kamerstuk heeft een itemnummer en soms ook een volgnummer. In de tekst staat het jaartal van publicatie vermeld, in de bronnenlijst de complete datum. In de tekst kan aangegeven worden dat het om een wetsvoorstel, brief van de minister, etc. gaat. Persoonsnamen zoals de naam van de minister, staatsecretaris, kamerlid, etc. worden niet in de bronverwijzing of -vermelding genoemd maar kunnen uiteraard wel in de tekst vermeld worden.
  Tekst
   … In zijn brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 32793, nr. 459, 2019) licht staatssecretaris Blokhuis het besluit toe over een nieuw voedselkeuzelogo …
  of
  “Consumenten moeten het logo eenvoudig kunnen begrijpen, het logo moet in lijn zijn met de Schijf van Vijf en er wordt gekeken naar de internationale ontwikkelingen” (Kamerstukken II, 32793, nr. 459, 2019) en … 
  Bronnenlijst
  Kamerstukken II, 32793, nr. 459. (2019, 3 december). Geraadpleegd op 17 december 2019, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-459.html

  Handelingen
  Naar de verslagen van de vergaderingen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer wordt verwezen als Handelingen, eveneens met de toevoeging I of II, gevolgd door een vergader- en een itemnummer. Kamervragen en antwoorden daarop krijgen de aanduiding Aanhangsel Handelingen II.
  Tekst
  In het mondelinge vragenuur stelde het kamerlid Paternotte vragen aan de minister voor Medische Zorg en Sport over racistische spreekkoren bij een voetbalwedstrijd (Aanhangsel Handelingen II, nr. 25, item 2, 2019) en … 
  Bronnenlijst
  Aanhangsel Handelingen II, nr. 25, item 2. (2019, 13 december). Geraadpleegd op 17 december 2019, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20192020-25-2.html 

  Zie eventueel ook De APA-richtlijnen uitgelegd§ 2.15.2, p. 52.

 • Website HAN APA vernieuwd

  Aan het begin van dit schooljaar heeft de website van de HAN Studiecentra, en dus ook de pagina’s over de APA richtlijnen, een nieuwe opmaak gekregen. Na drie jaar is er afscheid genomen van de rood-blauwe pagina’s.  Hiervoor in de plaats is een zwart-roze opmaak gekomen, inclusief een nieuw logo. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heet nu officieel HAN_ University of Applied Sciences (inclusief liggend streepje achter HAN). Inhoudelijk zijn de pagina’s niet veranderd.  Vanaf vandaag heeft ook dit weblog een nieuwe 'header' en zullen de kleuren waar mogelijk worden aangepast aan de zwart-roze opmaak.

  Vragen, opmerkingen en andere reacties zijn welkom op auteursrecht@han.nl
  of laat een reactie onder dit bericht achter.

  Naar de vernieuwde website.
    
  Met dank aan Rik van Schendel.
   

 • Citaat opsomming

  Een student stelde de volgende vraag: als ik een opsomming citeer, moet ik dan achter elke regel een bronverwijzing plaatsen en waar zet ik de dubbele aanhalingstekens als de opsomming minder dan 40 woorden heeft?


  Het antwoord op het eerste deel van de vraag is nee, zet geen verwijzing achter ieder onderdeel van de opsomming maar plaats deze aan het begin of aan het einde van de opsomming. Als voorbeeld is een opsomming uit het boek Onderzoek doen! van Tom Fischer en Mark Julsing gekozen. Op pagina 63 worden de voordelen van online-onderzoek opgesomd:


  Bij het citeren van deze opsomming kan de verwijzing aan het begin worden geplaatst, bijvoorbeeld:
  Volgens Fischer en Julsing (2019, p. 63) heeft online-onderzoek verschillende voordelen:
  1. Snel
  2. Multimediaal
  3. Goedkoop
  4. Makkelijk internationaal toepasbaar
  5. Gebruiksvriendelijk
  6. Geen sprake van interview-bias
  7. Minder fouten
  8. Eerlijker antwoorden

  Het is ook mogelijk om de bronverwijzing aan het einde te plaatsen:
  Online-onderzoek heeft verschillende voordelen:
  1. Snel
  2. Multimediaal
  3. Goedkoop
  4. Makkelijk internationaal toepasbaar
  5. Gebruiksvriendelijk
  6. Geen sprake van interview-bias
  7. Minder fouten
  8. Eerlijker antwoorden (Fischer & Julsing, 2019, p. 63)

  Zoals te zien is in bovenstaand voorbeeld heeft de geciteerde opsomming geen dubbele aanhalingstekens. Bij 40 of minder woorden staat een citaat tussen dubbele aanhalingstekens (zie ook APA in de tekst: Citeren), maar bij een opsomming worden dezelfde richtlijnen gehanteerd als bij een citaat van meer dan 40 woorden: laat het citaat inspringen en gebruik geen dubbele aanhalingstekens, waarmee het tweede deel van de vraag ook beantwoord is.

  Voor de volledigheid de vermelding van bovenstaand boek in een bronnenlijst:

  Fischer, T., & Julsing, M. (2019). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (3e druk). Groningen: Noordhoff.


 • Nieuwe editie Publication Manual

  Op 1 oktober is de nieuwe, 7e editie verschenen van de Publication Manual of the American Psychological Association. Tegelijk met deze uitgave zijn ook een nieuwe website en een nieuw blog gelanceerd. Informatie van het oude blog is verwerkt in de nieuwe website, het oude weblog zal voorlopig als archief toegankelijk blijven.

  De nieuwe handleiding is voor het eerst in kleur, heeft tabbladen en is verkrijgbaar in een ringband, als paperback, als hardcover en als e-book. Ook nieuw is een hoofdstuk voor studenten, de vorige edities waren voornamelijk gericht op het schrijven van een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift.

  De belangrijkste vraag is echter: zijn er richtlijnen veranderd voor het verwijzen in de tekst en het vermelden van publicaties in de bronnenlijst?
  Het antwoord is ja, voor zover valt af te leiden uit de informatie op de website want het boek is nog niet in bezit van The APA-Team.
  Wijzigingen zijn onder andere: bij het vermelden van de uitgever wordt de plaatsnaam weggelaten, bij een webpagina ook de naam van de website vermelden (behalve als auteur/organisatie en naam van website gelijk zijn) en bij e-books ook de naam van de uitgever vermelden.

  Op de website wordt ook aangegeven dat de APA Style experts niet verwachten dat uitgevers en onderwijsinstellingen direct overgaan op de nieuwe stijl maar een overgangsperiode zullen hanteren en pas in 2020 of later definitief overstappen op de nieuwe richtlijnen.

  De Werkgroep APA, verantwoordelijk voor De APA-richtlijnen uitgelegd (2e editie), zal zich komende maanden over de 7e editie buigen en een overzicht te maken van alle wijzigingen die betrekking hebben op de Nederlandse handleiding. Vervolgens zal bekeken worden welke wijzigingen in de 3e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd zullen worden opgenomen. Het valt nu nog niet te zeggen wanneer dit zal gebeuren. Via dit blog en via de website Auteursrechten van SURF zal de Werkgroep APA hierover informeren.
 • Duitse vertaling De APA-richtlijnen uitgelegd

  Ruim een jaar nadat de 2e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs is verschenen, is vandaag de Duitse vertaling onder de titel Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen uitgebracht.
  Ook deze uitgave is samengesteld door de Werkgroep APA en verkrijgbaar als gratis download.

  Verschijnt deze uitgave ook als ringband zoals de Nederlandse editie?
  Nee, omdat deze uitgave bedoeld is voor een kleine doelgroep - studenten die in Nederland Duitstalig hoger onderwijs krijgen - verschijnt deze uitgave alleen als download. De pdf is wel geschikt om eventueel uit te printen en in te binden.

  Zijn er richtlijnen veranderd?
  Nee, er zijn geen richtlijnen gewijzigd. De richtlijnen zijn identiek aan de Nederlandse APA-richtlijnen.

  Komt er ook een Engelstalige versie van De APA-richtlijnen uitgelegd?
  Voor de Engelstalige versie heeft de werkgroep geen toestemming gekregen van de American Psychological Association.
  De Tilburg University heeft de Engelstalige Citing Sources According to APA Guidelines gemaakt.

  Gegevens
  • Download: gratis, via www.auteursrechten.nl/apa (zelfde link als Nederlandse editie)
  • ISBN 978-90-72482-22-8 (e-book)
  • Omvang: 86 pagina’s
  • Releasedatum: 18 september 2019

  De Werkgroep APA bestaat uit Arjan Doolaar, voorzitter (HAN_ University of Applied Sciences), Jurgen Mollema, co-voorzitter (Hogeschool Utrecht), Nathalie van den Eerenbeemt (Fontys Hogescholen), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Alie Mud (NHL Stenden Hogeschool), Roelie Tijmstra (Hogeschool Utrecht), Marij Tummers (Saxion Hogescholen), Rensje Wicherson (Hogeschool Windesheim) en Philip Willems (Zuyd Hogeschool).
  ___________________________________________________________________________

  Auf vielfachen Wunsch wurde am 18. September die deutsche Übersetzung des niederländischen Handbuchs De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs unter dem Titel Erläuterung der APA-Richtlinien: Ein praktisches Handbuch für die Quellenangabe im Hochschulwesen veröffentlicht.
  Diese Publikation wurde ebenfalls von der Werkgroep APA (APA-Arbeitsgruppe) zusammengestellt und steht als kostenloser Download zur Verfügung.

  Erscheint diese Ausgabe auch als Ringbuch wie die niederländische Ausgabe?
  Nein, da diese Publikation für eine kleine Zielgruppe bestimmt ist - Studenten, die in den Niederlanden eine deutschsprachige Hochschulausbildung erhalten - erscheint diese Publikation nur als Download. Das PDF ist zum Ausdrucken und Binden geeignet.

  Haben sich die Richtlinien geändert?
  Nein, es wurden keine Richtlinien geändert. Die Richtlinien sind identisch mit den niederländischen APA-Richtlinien.

  Wird es auch eine englische Version der APA-Richtlinien geben?
  Die Arbeitsgruppe hat keine Genehmigung der American Psychological Association für die englische Version erhalten.
  Die Tilburg University hat die englischsprachigen Citing Sources According to APA Guidelines gemäß den APA-Richtlinien erstellt.

  Daten
  • Download: kostenlos über www.auteursrechten.nl/apa (gleicher Link wie die niederländische Ausgabe)
  • ISBN 978-90-72482-22-8 (E-Book)
  • Format: 86 Seiten
  • Erscheinungsdatum: 18. September 2019

  Der Werkgroep APA besteht aus Arjan Doolaar, Vorsitzender (HAN_ University of Applied Sciences), Jurgen Mollema, Co-Vorsitzender (HU University of Applied Sciences Utrecht), Nathalie van den Eerenbeemt (Fontys University of Applied Sciences), Annelies Kuijten (Avans University of Applied Sciences), Alie Mud (NHL Stenden University of Applied Sciences), Roelie Tijmstra (HU University of Applied Sciences Utrecht), Marij Tummers (Saxion University of Applied Sciences), Rensje Wicherson (Windesheim University of Applied Sciences) en Philip Willems (Zuyd University of Applied Sciences).