APA: Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen over de APA-normen.

01 Hoe moet een bron zonder auteur worden weergegeven?

Is de auteur van een bron niet bekend? Vermeld dan de verantwoordelijke organisatie. Is de organisatie ook niet bekend? Zet dan de titel vooraan en het publicatiejaar erachter, gevolgd door de rest van de bronvermelding. In de tekst wordt in plaats van de auteur of organisatie de titel genoemd. Lange namen mogen worden in gekort.
In de bronnenlijst wordt deze bron dan bij de eerste letter van de titel vermeld. Als de organisatie gelijk is aan de uitgever wordt de naam van de uitgever weggelaten.
Zie ook The APA-Team: Woordenboeken

 
Voorbeelden

 • Boek met organisatie als auteur
  Europese Commissie. Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur. (2010). Erasmus hoger onderwijs: Aanmoediging van de internationalisering aan Europese universiteiten: Europese succesverhalen. Bureau voor publicaties van de Europese Unie. 

  Tekst: (Europese Commissie, 2010)
  of: Europese Commissie (2010)
   
 • Webpagina met organisatie als auteur
  HAN University of Applied Sciences. (z.d.). Hbo Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) Voltijd. Geraadpleegd op 26 maart 2021, van https://www.han.nl/opleidingen/hbo/academische-pabo/voltijd/index.xml
   
  Tekst (HAN University of Applied Sciences, z.d.)
  of: HAN University of Applied Sciences (z.d.)
   
 • Boek met organisatie als auteur, organisatie is ook uitgever
  Sociaal en Cultureel Planbureau. (2006). Investeren in vermogen: Sociaal en cultureel rapport 2006
   
  Tekst: (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006)
  of: Sociaal en Cultureel Planbureau (2006)
   
 • Boek zonder auteur of organisatie
  Van Dale middelgroot woordenboek Engels Nederlands. (2009). Van Dale.

  Tekst: (Van Dale middelgroot woordenboek Engels Nederlands, 2009)
  of: Van Dale middelgroot woordenboek Engels Nederlands (2009)
   
  Werkloosheidswet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. (2009). Kluwer.
   
  Tekst: (Werkloosheidswet, 2009)
  of: Werkloosheidswet (2009)
   
 • Tijdschriftartikel zonder auteur
  IGZ: Verantwoorde zorg gehandicapten onder druk door personeelstekorten. (2008). Zorg en Financiering, 7(1), 125-126. https://doi.org/10.1007/BF03096392
   
  Tekst: ("IGZ", 2008)
  of: "IGZ" (2008)

  Merk op dat de titel tussen dubbele aanhalingstekens staat, want in de bronnnenlijst staat de titel niet cursief.

 
  

02 Hoe moet een bron zonder jaar van uitgave worden weergegeven?

Staat er bij een bron geen publicatiedatum vermeld? Noteer dan z.d. (zonder datum).
 

Voorbeelden

     

03 Hoe moet een bron met meerdere uitgevers worden weergegeven?

Meerdere uitgevers worden genoemd op volgorde zoals in de publicatie vermeld, gescheiden door een puntkomma (;).

Voorbeeld

 • Fafieanie, V., Keesom, J., & Van Veldhuijzen, K. (2019). Samen staan we sterker: Voorbeelden in de samenwerking mbo – jeugdhulp [Brochure]. Nederlands Jeugdinstituut; MBO Raad. Geraadpleegd op 21 mei 2021, van https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Samen-staan-we-sterker
   
  Tekst: (Fafieanie et al., 2019)
  of: Fafieanie et al. (2019)
   
 • Keij, J. (2015). Levinas in de praktijk: Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg. Klement; Pelckmans.
   
  Tekst: (Keij, 2015)
  of: Keij (2015)   

     

04 Hoe moet een tijdschriftartikel zonder auteur, jaargang, nummer of paginanummering worden weergegeven?

In sommige gevallen, met name bij online bronnen, worden jaargang, nummer en/of paginanummering niet genoemd. Ook bij speciale katernen en bijlagen kan nummering ontbreken. Omdat deze informatie niet beschikbaar is, kan deze ook niet vermeld worden. Het is wel mogelijk bij het ontbreken van een nummer de maand te noemen, of te verwijzen naar een paragraaf als de tekst is opgedeeld in meerdere secties. Een speciale uitgave kan apart genoemd worden met vierkante haken.

 
Voorbeelden

 • Ammerlaan, R. (2010, juli/augustus). 'Ik ben bang dat liefde alleen maar een woord is': Harry Mulisch schrijver. Hollands diep, (18), 47-48.
   
  Tekst: (Ammerlaan, 2010)
  of: Ammerlaan (2010)
   
 • Kiene, A. (Chef red.). (2020, 21 maart). Nee! Nee! Nee! Kunnen we nog wel opvoeden? [Themanummer]. Volkskrant Magazine, 21(967).
   
  Tekst: (Kiene, 2020)
  of: Kiene (2020)
   
 • De Klein, M. (2010, winter). Patatje met...? In Nederland valt er steeds meer vegetarisch te snacken. Leven, 17.
   
  Tekst: (De Klein, 2010)
  of: De Klein (2010)
   
 • North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity: Virtual Conference June 11-12, 2020 [Supplement]. (2020). Journal of Sport & Exercise Psychology, 42(S1). https://doi.org/10.1123/jsep.2020-0172
   
  Tekst: ("North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity", 2020)
  of: "North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity" (2020)
        

  

05 Hoe wordt verwezen naar een eigen vertaling van een bron?

Een citaat mag vertaald worden, bijvoorbeeld om de tekst beter leesbaar te maken. Een vertaling van een citaat geldt als een parafrase. Er hoeft niet vermeld te worden dat het om een vertaling gaat. Bij een vertaling van een citaat wordt wel aangeraden om het paginanummer te vermelden.

Voor officiële vertalingen, zie Wordt een ISBN, een vertaler of titelatuur in de bronnenlijst opgenomen?

Zie ook The APA-Team: Vertalingen.

Zet bij een vermelding van een publicatie in een taal onbekend voor de lezer een eigen vertaling van de titel tussen vierkante haakjes.

 
Voorbeeld

 • Laerdu Hollensku: Fljotlegt/audvelt/skilvirkt [Nederlands leren: Snel/gemakkelijk/efficiënt]. (2017). Createspace Independent Publishing Platform.
   
  Tekst: (Laerdu Hollensku, 2017)
  of: Laerdu Hollensku (2017)
      

 

06 Hoe wordt verwezen naar een eerder gemaakt verslag?

Wanneer een student in een verslag gebruik maakt van een eerder gemaakt verslag of opdracht is bronvermelding verplicht, anders is het zelfplagiaat. In de bronnenlijst is de vermelding:

Student, A. (jaartal). Titel van verslag [Omschrijving van verslag]. Naam onderwijsinstelling.

In de tekst worden naam en jaartal genoemd, eventueel ook het paginanummer als er geciteerd wordt.

Zie ook APAstaartje: Zelfplagiaat.


Voorbeeld

 • Tekst
  … in het stageverslag (Smit, 2020) dat ik vorig jaar maakte …

  Bronnenlijst
  Smit, J. (2020). De missie en visie van Stichting ABC [Stageverslag]. HAN University of Applied Sciences.


 

07 Hoe wordt in de tekst verwezen naar verschillende publicaties met dezelfde auteurs en jaartallen?

Als verschillende publicaties dezelfde auteur of organisatie en hetzelfde jaartal hebben wordt om onderscheid te maken achter het eerste jaartal een kleine letter a en het tweede jaartal een kleine letter b gezet. Bij bronnen zonder datum wordt het dan z.d.-a, z.d.-b, etc.
De volgorde in de bronnenlijst wordt bepaald door de titel van de publicatie, zonder eventuele lidwoorden.

Zie ook The APA-Team: 'Tweelingenverwijzingen': Zelfde auteur(s), zelfde jaar.
Zie ook The APA-Team: Zelfde site, verschillende pagina's.

 
Voorbeelden

 • Tekst
  Zowel paracetamol als inbuprofen zijn koortsverlagende medicijnen (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 2020a, 2020b).

  Bronnenlijst
  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. (2020a, 11 mei). Paracetamol. Apotheek.nl. Geraadpleegd op 11 augustus 2021, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/paracetamol  
   
  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. (2020b, 18 augustus). Iburofen. Apotheek.nl. Geraadpleegd op 11 augustus 2021, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/ibuprofen
   
 • Tekst
  Er zijn wereldwijd meer dan 150 ambassades (Ministerie van Buitenlandse Zaken, z.d.-a).
  ...
  De directies van het ministerie zijn onderverdeeld in vier groepen: regiodirecties, themadirecties, forumdirecties en ondersteunende directies (Ministerie van Buitenlandse Zaken, z.d.-b).
   
  Bronnenlijst
  Ministerie van Buitenlandse Zaken. (z.d.-a). Organisatie ministerie van Buitenlandse Zaken. Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 11 augustus 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/organisatie
   
  Ministerie van Buitenlandse Zaken. (z.d.-b). Organogram ministerie van Buitenlandse Zaken. Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 11 augustus 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/organisatie

 

08 Hoe wordt in de tekst verwezen naar een bron waarin een andere bron genoemd wordt?

In de tekst wordt altijd verwezen naar de bron waarin de informatie gevonden is, ook al heeft de auteur zich op een andere bron gebaseerd. De auteur kan immers een eigen interpretatie aan de oorspronkelijke bron hebben geven (zeker bij een parafrase) of kan foutief citeren.

Geef in de tekst aan dat de auteur zich gebaseerd heeft op een andere bron door "geciteerd in" (bij een citaat) of "in" (bij een parafrase) toe te voegen. In de bronnenlijst wordt alleen de titel opgenomen die geraadpleegd is.

In onderstaand voorbeeld is Kolb het origineel en wordt geparafraseerd door Verhagen. De schrijver van de tekst heeft alleen Verhagen gelezen.

Kolb en eventueel het jaartal worden in de tekst genoemd maar niet in de bronnenlijst, Verhagen moet in de tekst en in de bronnenlijst vermeld worden.

Zie ook The APA-Team: Bronvermelding van een bronvermelding.

 
Voorbeeld

 • Tekst
  …ervaringsleren is een proces dat uit vier fasen bestaat die in elkaar overlopen (Kolb, 1984, in Verhagen, 2018, p. 106)…
  of 
  …Volgens Kolb (in Verhagen, 2018) is ervaringsleren een proces dat uit vier fasen bestaat die in elkaar overlopen…
  of
  Kolb (1984, geciteerd in Verhagen, 2018, p. 106) "stelt dat leren een proces is dat uit vier fasen bestaat die continu in elkaar overlopen". 
   
  Bronnenlijst
  Verhagen, P. (2018). Kwaliteit met beleid: Basisboek voor het sociale domein (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho. 

 

09 Hoe wordt verwezen naar bronnen die alleen toegankelijk zijn na een inlog, bijvoorbeeld Teams, OnderwijsOnline of intranet van een stageinstelling?

Voor elektronische leeromgevingen van de HAN (OnderwijsOnline, Teams, HAN Video) gelden dezelfde regels als voor bronnen die vrij toegankelijk zijn. Zie 5.6 OnderwijsOnline, Work, Teams.

Voor documenten van een stageplaats of eigen werkplek achter een inlog wordt verwezen als persoonlijke communicatie, zie The APA-Team: Stage / Werkplek.
Voor vertrouwelijke informatie, zie The APA-Team: Patiëntendossier
    

 

10 Hoe wordt een hoofdstuk uit een boek in een bronnenlijst vermeld?

Zie hiervoor Hoofdstuk uit een boek. Als de auteur van het hoofdstuk dezelfde is als de auteur van het boek wordt het hoofdstuk volgens de APA-richtlijnen niet apart genoemd.

Wie toch expliciet een hoofdstuk zou willen noemen van een boek waarvan de auteur dezelfde is als van het boek, bijvoorbeeld in een reader, zou dit als volgt kunnen doen:

 • Lees voor week 2 hoofdstuk 5:
  Migchelbrink, F. (2007). De vraagstelling en doelstelling. In Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (10e druk, pp. 67-76). Uitgeverij SWP. 
   
  of
   

  Migchelbrink, F. (2007). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (10e druk). Uitgeverij SWP.
  Hoofdstuk 5: De vraagstelling en doelstelling (pp. 67-76)

     

11 Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?

Meerdere auteurs of redacteuren


Dit is afhankelijk van het aantal auteurs of redacteuren. Eén of twee auteurs worden altijd genoemd, in een tekst bij een citaat of parafrase en in de bronnenlijst. Bij drie of meer auteurs wordt bij een citaat of parafrase alleen de eerste naam met de toevoeging et al. (Latijnse afkorting voor et alii, 'en anderen') vermeld. In de bronnenlijst worden tot maximaal 20 namen genoemd.

Bij 21 of meer auteurs worden in de bronnenlijst de eerste 19 namen genoemd, daarna het beletselteken met spaties (. . .), gevolgd door de laatste auteur, zonder een ampersand (&).
In een lopende zin is de verwijzing: Jansen et al. (2020) zeggen dat etc.

Zie ook bovenstaand schema ter verduidelijking (paginanummers, verplicht bij een citaat, staan hier niet genoemd). De namen van de auteurs of redacteurs staan in dezelfde volgorde als in de publicatie.
       

      

12 Wordt een les of een hoorcollege in de bronnenlijst opgenomen?

Lessen, hoorcolleges, workshops, lezingen, presentaties, etc. worden niet opgenomen in een bronnenlijst, omdat de lezer de informatie niet kan controleren. In de tekst wordt naar een les verwezen als persoonlijke communicatie (net als bijvoorbeeld een interview) door de naam van de les, de naam van de docent en de datum te noemen.
Let op: wanneer er verwezen wordt naar bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie die na een les online is gezet, geldt dit als internetbron (zie voorbeeld bij 5.6).
Zie ook The APA-Team: Lessen.


Voorbeelden

 • … de heer Jan Jansen (persoonlijke communicatie, 30 november 2020) vertelde tijdens het hoorcollege over risicojongeren dat dit niet geval is…
   
 • … maar dit is niet het geval (J. Jansen, hoorcollege risicojongeren, persoonlijke communicatie, 30 november 2020) en zal…
       

 

13 Wordt een ISBN, een vertaler of titulatuur in de bronnenlijst opgenomen?

ISBN en titulatuur (drs, mr, etc.) worden niet genoemd. Een vertaler wordt niet in de tekst maar wel in de bronnenlijst genoemd. Indien bekend wordt het originele jaar van publicatie tussen haakjes toegevoegd achter de bronvermeding.
Voor eigen vertalingen, zie Hoe wordt verwezen naar een eigen vertaling van een bron?
Zie ook The APA-Team: Vertalingen.
Zie ook The APA-Team: Koninklijk huis.
 

Voorbeelden

 • Aristoteles. (2010). Problemen: 415 vragen over melancholie, wijn, muziek, liefde etc. (J. Beets, R. Ferwerda, & B. Schomakers, Vert.). Damon Klassiek.

  Tekst: (Aristoteles, 2010)
  of: Aristoteles (2010)
   
 • Shakespeare, W. (2009). Romeo en Julia (F. Albers, Vert.). De Bezige Bij. (Origineel werk gepubliceerd in 1595)

  Tekst: (Shakespeare, 1595/2009)
  of: Shakespeare (1595/2009)
         

    

14 Wordt een webadres helemaal genoemd, ook als deze heel lang is?

Om de geraadpleegde website terug te vinden wordt de gehele URL genoemd. Soms zijn de links meerdere regels lang en is het niet altijd duidelijk of de link tijdelijk werkt.

Online tijdschriftartikelen hebben vaak een DOI ("digital object identifier"), een uniek nummer waarmee het artikel altijd kan worden teruggevonden. In onderstaand voorbeeld wordt de DOI in het pdf-bestand en op de webpagina van de uitgever genoemd. Bij een DOI wordt de datum van raadplegen niet genoemd.

 • Poorjavad, M., Derakhshandeh, F., Etemadifar, M., Soleymani, B., Minagar, A., & Maghzi, A. H. (2010). Oropharyngeal dysphagia in multiple sclerosis. Multiple Sclerose Journal, 16(3), 362-365. https://doi.org/10.1177/1352458509358089

Voor alle andere lange weblinks geldt dat deze mogen worden ingekort met een URL-shortener, zie voor uitleg en voorbeelden The APA-Team: Links ja of nee? [4] - URL-shortener.
   

                

15 Worden bij APA voet- en eindnoten gebruikt?

APA maakt geen gebruik van voet- of eindnoten voor bronvermelding. Het is wel toegestaan voor een korte toelichting op de tekst. In de tekst zelf wordt een korte verwijzing naar de gebruikte bron opgenomen (zie Citeren en parafraseren) en in de bronnenlijst de complete beschrijving (zie Bronnenlijst). De reden hiervoor is economisch: het spaart papier uit.
      

         

16 Kan de spelling van namen, titels, etc. ergens gecontroleerd worden?

Juiste spelling van namen van auteurs, uitgeverijen, etc. kunnen onder andere gevonden worden in de Catalogus Studiecentra HAN en WorldCat.
         

               

17 Kan ik 'Bronnen beheren' in Word of Scribbr gebruiken voor het toepassen van de APA-richtlijnen?

Word van Microsoft Office biedt de mogelijkheid om een bronverwijzing en een bronnenlijst op te nemen in een document volgens de APA-richtlijnen. Deze citeerstijl is op dit moment alleen beschikbaar voor APA6 (6e editie). Aangeraden wordt om deze functie niet te gebruiken totdat Word ook APA7, de huidige editie, aanbiedt.
Met de APA Generator van Scribbr kunnen snel bronverwijzingen en -vermeldingen volgens APA7 gegenereerd worden. Controleer altijd of de vermeldingen juist zijn.

Zie ook The APA-Team: Hulpmiddelen.
 

  

18 Waar kan een APA regel gevonden worden die hier niet genoemd wordt?

In de studiecentra (zie catalogus) kunnen alle officiële APA-richtlijnen teruggevonden worden in het boek:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA Style (7th edition).

Daarnaast houden de APA Style experts een weblog bij: https://apastyle.apa.org/blog.

Sinds mei 2017 is er ook een Nederlandstalige handleiding.

Op zoek naar een antwoord dat hier niet genoemd wordt? Laat het ons weten door dit formulier in te vullen.

Probeer bij twijfel zo volledig mogelijk te zijn, bedenk dat de bedoeling van een bronnenlijst is dat iemand anders de genoemde bron kan terugvinden.
      


 
Laatste aanvulling: 24 februari 2023