APA: Bronnenlijst

Alle bronvermeldingen in de tekst zijn terug te vinden in de bronnenlijst – persoonlijke communicatie uitgezonderd – en alle titels in de bronnenlijst zijn terug te vinden in de tekst. De bronnenlijst is een nieuw hoofdstuk en komt na de hoofdtekst en voor de eventuele bijlage(n). De lezer van de tekst kan in de bronnenlijst alle gegevens terugvinden die nodig zijn om de bron eventueel zelf te raadplegen.

Op deze pagina worden de belangrijkste richtlijnen voor bronvermeldingen beschreven, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, hoofdstuk 2: Bronnenlijst.

Let op: een bronnenlijst is altijd alfabetisch, ongeacht de bron of het materiaal.
Zie ook The APA-Team: Opmaak bronnenlijst / Opmaak bronnenlijst in Word
Zie ook The APA-Team: Alfabetische volgorde bronnenlijst
Zie ook The APA-Team: Hoofdletters

1 Boek

Boeken kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

 • Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel. Noteer het getal, dus '2e druk' in plaats van 'tweede druk'. Neem de beschrijving over die in het boek genoemd wordt: 2e herziene druk, 3e gecorrigeerde druk, etc.
  Zowel de schrijfwijze 2e druk, 2de druk, eventueel geschreven in superscript (standaardfunctie in Word) zijn toegestaan, wees hier wel consequent in.
  De eerste druk wordt nooit genoemd, ook niet als dit wel in het boek wordt vermeld.
  De oplage wordt niet vermeld.
 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de achternaam te staan en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
  Deze naam komt in de bronnenlijst bij de letter V (van Van den Berg) te staan.
 • Als er geen auteur is maar wel een redacteur wordt dat er tussen haakjes bijgezet in de taal van het boek:
  (Red.) = redacteur, (Reds.) = redacteurs, (Ed.) = editor, (Eds.) = editors.
 • Bij twee of meer auteurs of redacteurs staat voor de laatste naam een ampersand (&). De namen staan in dezelfde volgorde als in het boek.
 • De titel van het boek wordt helemaal genoemd. Bij hoofd- en ondertitel komt achter de hoofdtitel een dubbele punt en begint de ondertitel met een hoofdletter:
  Hoofdtitel: Ondertitel
 • Auteurs worden allemaal genoemd, bij acht of meer auteurs (of redacteurs) worden de eerste zes namen genoemd, daarna het beletselteken met spaties (. . .), gevolgd door de laatste auteur, zonder een ampersand (&).
  Zie ook Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? 
 • Zie ook The APA-Team: Meerdere auteurs, meerdere functies.
 • Zie ook The APA-Team: Vertalingen.
 • Zie ook The APA-Team: Woordenboeken.

   

- 1.1 Papier

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij.

 • Als bij de uitgever meerdere plaatsnamen genoemd worden, wordt alleen de eerste naam vermeld. Woorden als 'uitgever', 'BV', 'company', etc. worden weggelaten.

 
Voorbeelden

 • Eén auteur
  Dewulf, D. (2017). Zelfcompassie voor je kids. Tielt: Lannoo.

  Tekst: (Dewulf, 2017)
  of: Dewulf (2017)
   
 • Twee auteurs
  Adriaansen, M., & Caris, J. (2020). Elementaire sociale vaardigheden (4e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Tekst: (Adriaansen & Caris, 2020)
  of: Adriaansen en Caris (2020)
   
 • Acht of meer auteurs
  Brandt Corstius, J., Kroonenberg, Y., Rood, L., Smit, S., Steenbeek, R., Uphoff, M., . . . Winnen, P. (2010). Wereldmeiden: Acht schrijvers, acht landen, acht onvergetelijke verhalen. [Amsterdam]: MM.

  N.B. Amsterdam staat tussen vierkante haakjes omdat de plaatsnaam niet in het boek staat maar wel online kan worden gevonden.

  Tekst: (Brandt Corstius et al., 2010)
  of: Brandt Corstius et al. (2010)
   
 • Auteur(s) met medewerker(s)
  Bolt, A., & Van der Zijden, Q. (met Diephuis, K., Tacq, E., & Van Bemmel, R.). (2017). 1Gezin 1Plan: Handboek voor de praktijk (3e druk). Amsterdam: SWP.

  Tekst: (Bolt & Van der Zijden, 2017)
  of: Bolt en Van der Zijden (2017)
   
 • Achternamen met tussenvoegsel
  Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.

  Tekst: (Van der Donk & Van Lanen, 2019)
  of: Van der Donk en Van Lanen (2019)
   
 • Dubbele achternaam
  Oosterhof-van der Poel, M. (2013). Opvoedingsproblemen 4-12 jarigen: Handleiding voor opvoeders (3e herziene druk). Assen: Van Gorcum.

  Tekst: (Oosterhof-van der Poel, 2013)
  of: Oosterhof-van der Poel (2013)
   
 • Voornaam met tussenstreepje
  Geenen, M.-J. (2010). Reflecteren: Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
   
  Tekst: (Geenen, 2010)
  of: Geenen (2010)
   
 • Vertaald boek
  Leahy, R. L. (2020). Therapie volgens het emotieschemamodel: 30 kenmerkende aspecten (L. Berkhuizen, Vert.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Tekst: (Leahy, 2020)
  of: Leahy (2020)
   
 • Vertaald boek met Nederlandse bewerking
  Feldman, R. S. (2020). Ontwikkelingspsychologie (8e editie; D. van der Loon, L. Voets, & G. van der Wielen, Nederlandstalige bew.; V. Walsmit, G. Bouman, T. Zuiderbaan, & M. Kerkhof, Vert.). Amsterdam: Pearson Benelux.
   
  Tekst: (Feldman, 2020)
  of: Feldman (2020)

  Zie ook The APA-Team: Pearson - Nederlandse bewerking.
   
 • Tweede druk
  Kapandji, I. A. (2009). Bewegingsleer: Deel I. De bovenste extremiteit (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Tekst: (Kapandji, 2009)
  of: Kapandji (2009)
   
 • Herziene druk
  Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk). Amsterdam: SWP.

  Tekst: (Migchelbrink, 2006)
  of: Migchelbrink (2006)
   
 • Herziene druk en vertaler
  Whitmore, J. (2018). Succesvol coachen: Coachend leiden voor betere prestaties van individu en team (5e herziene editie; T. Roozeboom & P. van der Kaaij, Vert.). Amsterdam: Boom.

  Tekst: (Whitmore, 2014)
  of: Whitmore (2014)
         
 • Eén redacteur
  Didden, R. (Red.). (2006). In perspectief: Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Tekst: (Didden, 2006)
  of: Didden (2006)
   
 • Meerdere redacteurs
  De Louw, M., Jansen, R., Buuts, R., & Van der Aa, A. (Reds.). (2016). Leven met Q-koorts: Het dagelijkse gevecht. 's-Hertogenbosch: Stichting Q-support.

  Tekst: (De Louw, Jansen, Buuts, & Van der Aa, 2016)
  of: De Louw, Jansen, Buuts, en Van der Aa (2016)
   
 • Eindredacteur
  Van Geet, E. (Eindred.). (2013). Bewegen en bewogen worden: Een praktisch leerboek voor iedereen die werkt met mensen met een ernstige meervoudige beperking. Bunnik: Stichting Onbeperkt Sportief.

  Tekst: (Van Geet, 2013)
  of: Van Geet (2013)
   
 • Amerikaanse publicatie
  Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind: Intercultural cooperation and its importance for survival (3rd revised and expanded edition). New York: McGraw-Hill.

  Tekst: (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010)
  of: Hofstede, Hofstede, en Minkov (2010)
   
 • Amerikaanse publicatie met redacteur
  Malchiodi, C. A. (Ed.). (2012). Handbook of art therapy (2nd edition). New York: Guilford Press.
   
  Tekst: (Malchiodi, 2012)
  of: Malchiodi (2012)

     

- 1.2 Online

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Bij online boeken worden de plaatsnaam en de naam van de uitgever niet genoemd.


Voorbeelden


             

2 Hoofdstuk uit boek

Een hoofdstuk uit een boek wordt apart genoemd als de auteur of redacteur anders is dan de auteur of redacteur van het gehele boek. Als de auteur van het hoofdstuk dezelfde is als de auteur van het boek wordt het hoofdstuk niet apart genoemd.

 • De voorletters van de redacteurs van het gehele boek worden voor de achternaam geplaatst.
 • Achter de naam van de redacteur staat (Red.), bij meer dan één redacteur (Reds.).
 • In de tekst wordt alleen de naam van de auteur van het hoofdstuk genoemd.
 • Hoofdstuknummers worden niet genoemd.
 • Zie ook The APA-Team: Hoofdstuk uit een boek: wanneer wel, wanneer niet?

 

- 2.1 Papier

Auteur hoofdstuk, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Plaats: Uitgeverij.


Voorbeelden

 • Eén auteur, meerdere redacteurs
  Van der Wal, M. S. (2016). Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen. In C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, & M. van Piere (Reds.), Psychiatrie voor de sociaal werker (2e herziene druk, pp. 275-321). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Tekst: (Van der Wal, 2016)
  of: Van der Wal (2016) 
   
 • Meerdere auteurs, één redacteur
  Estratopoulou, M., & Sofologi, M. (2015). Working memory in children with autism spectrum disorder. In J. Simons (Red.), Themata uit de Psychomotorische Therapie: Boek 23 (pp. 29-44). Antwerpen: Garant.

  Tekst: (Estratopoulou & Sofologi, 2015)
  of: Estratopoulou en Sofologi (2015)

   

- 2.2 Online

Auteur hoofdstuk, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Bij online hoofdstukken worden de plaatsnaam en de naam van de uitgever niet genoemd.


Voorbeelden

 • Google Books
  Arntz, A. (2008). Een beknopte geschiedenis van schematherapie. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (Reds.), Handboek schematherapie: Theorie, praktijk en onderzoek (pp. 9-16). Geraadpleegd op 6 april 2018, van https://books.google.nl/books?id=T1a1vKgOI_0C

  Tekst: (Arntz, 2008)
  of: Arntz (2008)
   
 • E-book, website organisatie
  Grootegoed, E. (2012). Tussen zelfredzaamheid en eigen regie: Wmo en de autonomieparadox. In J. Steyaert & R. Kwekkeboom (Reds.), De zorgkracht van sociale netwerken (pp. 72-80). Geraadpleegd op 3 juni 2020, van https://www.movisie.nl/publicatie/zorgkracht-sociale-netwerken
   
  Tekst: (Grootegoed, 2012)
  of: Grootegoed (2012)
   
 • E-book met DOI
  Martens, R., & Moerkerke, G. (2017). Ontwikkelen van toetsbeleid. In H. van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke (Reds.), Toetsen in het hoger onderwijs (4e herziene druk, pp. 51-63). https://doi.org/10.1007/978-90-368-1679-3_5
   
  Tekst: (Martens & Moerkerke, 2017)
  of: Martens en Moerkerke (2017)

 
            

3 Tijdschriftartikel

Tijdschriftartikelen kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de achternaam en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
 • De belangrijkste woorden uit de titel van het tijdschrift worden met hoofdletters geschreven.
 • Het afleveringsnummer tussen haakjes wordt alleen genoemd als iedere aflevering van het tijdschrift met pagina 1 begint.

 

- 3.1 Papier

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam Tijdschrift, jaargang(nummer), eerste paginanummer-laatste paginanummer.


Voorbeelden papier

 • Schilder, L., & Kwakman, K. (2005). Het versterken van de professionele identiteit door leren in gemeenschappelijkheid. Sociale Interventie, 14(3), 17-28.

  Tekst: (Schilder & Kwakman, 2005)
  of: Schilder en Kwakman (2005)
   
 • Smeijsters, H., Beurskens, S., Reverda, N., Gielen, X., & Pénzes, I. (2012). Het Evidence Beest in de vaktherapie: Een verheldering van de begrippen Evidence Based Practice en Practice Based Evidence. Tijdschrift voor Vaktherapie, 8(2), 11-18.

  Tekst: (Smeijsters, Beurskens, Reverda, Gielen, & Pénzes, 2012)
  of: Smeijsters, Beurskens, Reverda, Gielen, en Pénzes (2012)
    
 • Van Ouwerkerk, D., & Van der Grinten, J. (2004). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie, 3(4), 11-13.

  Tekst: (Van Ouwerkerk & Van der Grinten, 2004)
  of: Van Ouwerkerk en Van der Grinten (2004)

     

- 3.2 Online

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam Tijdschrift, jaargang(nummer), eerste paginanummer-laatste paginanummer. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url of DOI.

 • Indien bekend worden datum van raadplegen en de link vervangen door de DOI, een unieke code waarmee de pagina altijd terug te vinden is. De DOI staat aan het begin van het artikel en/of op de pagina van de uitgever. Van de DOI mag een gebruikersvriendelijke link gemaakt worden door https://doi.org/ voor de code te zetten.
 • Zie ook The APA-Team: Links ja of nee? [2] - DOI.


Voorbeelden online (geen DOI)


Voorbeelden DOI

 • Herbst, D. M., Griffith, N. R., & Slama, K. M. (2014). Rodeo cowboys: Conforming to masculine norms and help-seeking behaviors for depression. Journal of Rural Mental Health, 38, 20-35. doi:10.1037/rmh0000008

  Tekst: (Herbst, Griffith, & Slama, 2014)
  of: Herbst, Griffith, en Slama (2014)
   
 • Kooijmans, M. (2016). Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven: Onderzoek naar talentgericht jongerenwerk. Vakblad Sociaal Werk, 17(6), 25–27. doi:10.1007/s12459-016-0105-z

  Tekst: (Kooijmans, 2016)
  of: Kooijmans (2016)
    
 • Peacock, K. (2012). Museum education and art therapy: Exploring an innovative partnership. Art Therapy, 29, 133-137. doi:10.1080/07421656.2012.701604

  Tekst: (Peacock, 2012)
  of: Peacock (2012)


Voorbeelden DOI als link

 • Herbst, D. M., Griffith, N. R., & Slama, K. M. (2014). Rodeo cowboys: Conforming to masculine norms and help-seeking behaviors for depression. Journal of Rural Mental Health, 38, 20-35. https://doi.org/10.1037/rmh0000008 

  Tekst: (Herbst, Griffith, & Slama, 2014)
  of: Herbst, Griffith, en Slama (2014)
   
 • Kooijmans, M. (2016). Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven: Onderzoek naar talentgericht jongerenwerk. Vakblad Sociaal Werk, 17(6), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-016-0105-z 

  Tekst: (Kooijmans, 2016)
  of: Kooijmans (2016)
    
 • Peacock, K. (2012). Museum education and art therapy: Exploring an innovative partnership. Art Therapy, 29, 133-137. https://doi.org/10.1080/07421656.2012.701604

  Tekst: (Peacock, 2012)
  of: Peacock (2012)
   

Voorbeeld artikel alleen online op website tijdschrift

 • Claessen, J. (2021, 15 april). Geen straf, maar herstelrecht na misdaad. Sociale Vraagstukken. Geraadpleegd op 26 april 2021, van https://www.socialevraagstukken.nl/geen-straf-maar-herstelrecht-na-misdaad/

  Tekst: (Claessen, 2021)
  of: Claessen (2021)

 

4 Krantenartikel

Krantenartikelen kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

 • Tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen voor de achternaam en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G. H.
 • De belangrijkste woorden uit de titel van de krant worden met hoofdletters geschreven.
 • Bij het ontbreken van een auteur komt de titel vooraan te staan, in de tekst wordt dan verwezen met de titel tussen dubbele aanhalingstekens. 

       

- 4.1 Papier

Auteur, A. (jaar, dag maand). Titel van het artikel. Naam Krant, p. X.


Voorbeelden papier

 • Havelaar, R. (2006, 13 december). Student leert minder uren omdat hij werkt. De Volkskrant, p. 13.

  Tekst: (Havelaar, 2006)
  of: Havelaar (2006)
   
 • Kennedy, J. C. (2006, 29 april). Geen allahu akbar, wel anders eten: Nederland worstelt met diversiteit en gelijkwaardigheid. NRC Handelsblad: Opinie & Debat, p. 13.
   
  Tekst: (Kennedy, 2006)
  of: Kennedy (2006)
   
 • Nederland verspreidt wereldwijd veel spyware. (2006, 15 mei). Metro, p. 7.
   
  Tekst ("Nederland verspreidt wereldwijd veel spyware", 2006)
  of: "Nederland verspreidt wereldwijd veel spyware" (2006)

  

- 4.2 Online

Auteur, A. (datum). Titel van het artikel. Naam Krant. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Online nieuwsdiensten, bijvoorbeeld van de NOS of RTL, vallen onder online kranten.
 • Zie ook The APA-Team: NU.nl.


Voorbeelden online

Voorbeeld Nexis Uni


       

5 Internetbron

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Het adres van een webpagina begint met http:// en is of niet onderstreept, of voorzien van een link; dit is niet verplicht maar wordt aanbevolen als het om een elektronisch document (Word, website, pdf, etc.) gaat.
  Zie ook The APA-Team: Links ja of nee? - Onderstrepen of niet?
  Zie ook The APA-Team: Pdf.
 • Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd, als deze ook ontbreekt begint de beschrijving met de titel.
 • Bij het ontbreken van een datum wordt 'z.d.' (zonder datum) gebruikt.
 • Als de webpagina naast een jaartal ook maand en/of dag vermeldt, wordt deze eveneens in de bronvermelding genoemd; in de tekst wordt alleen het jaartal vermeld.
 • Bij publicaties uit bijvoorbeeld databanken mag tussen vierkante haken de naam van de databank vermeld worden, maar dit is niet verplicht. Met het gebruik van vierkante haken kan de herkomst van de informatie verduidelijkt worden.
 • Wanneer een website als geheel genoemd wordt is het voldoende om de URL in de tekst te vermelden. De link wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.
  Voorbeeld Als je een bedrijf wilt starten dan vind je op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) veel bruikbare informatie.
 • Online wetgeving, zie The APA-Team: Wetteksten.
 • Parlementaire documenten, zie The APA-Team: Parlementaire documenten.
 • Zie ook The APA-Team: Links ja of nee? - Papier vs. digitaal
 • Zie ook The APA-Team: Zelfde site, verschillende pagina's

            

- 5.1 Webpagina

Auteur, A. (jaartal, dag maand). Titel van de webpagina. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Als de webpagina naast een jaartal ook maand en/of dag vermeldt, wordt deze eveneens in de bronvermelding genoemd; in de tekst wordt alleen het jaartal vermeld.
 • Het jaar van copyright, bijvoorbeeld © 2018, is niet hetzelfde als jaar van publicatie. Noteer als er alleen een jaar van copyright genoemd wordt z.d. (=zonder datum).
 • Zie ook The APA-Team: Medische websites


Voorbeelden

   

- 5.2 Online naslagwerken

Titel webpagina. (jaar, dag maand). In Naam naslagwerk. Geraadpleegd op dag maand jaar van http://url
of
Auteur, A. (jaartal, dag maand). Titel van de webpagina. In Naam naslagwerk. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 
Voorbeeld online woordenboeken

Zie ook The APA-Team: Woordenboeken


Voorbeelden naslagwerken met en zonder auteur

   

- 5.3 Databanken

Titel webpagina [Naam databank]. (jaar, dag maand). Geraadpleegd op dag maand jaar van http://url
of
Auteur, A. (jaartal, dag maand). Titel van de webpagina [Naam databank]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Bij publicaties uit databanken mag tussen vierkante haken de naam van de databank vermeld worden, maar dit is niet verplicht. Met het gebruik van vierkante haken kan de herkomst van de informatie verduidelijkt worden.
 • Zie ook The APA-Team: Cochrane.


Voorbeelden

       

- 5.4 Sociale media

Auteur, A. (jaar, dag maand). "Titel bericht" [Medium]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • De Publication Manual biedt (nog) geen richtlijnen voor sociale media. Onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op het officiële weblog van de APA Style experts.
 • Vermeld bij Twitter het complete bericht tot maximaal 20 woorden. Als de persoonsnaam bekend is, zet deze dan vooraan gevolgd door de gebruikersnaam tussen vierkante haakjes. Als alleen een gebruikersnaam bekend is, noteer deze dan zonder vierkante haakjes.
  Zie ook The APA-Team: Twitter
 • Noem bij Facebookberichten de eerste 20 woorden vanwege het ontbreken van titels.
 • Zie ook The APA-Team: Pinterest
 • Zie ook The APA-Team: Instagram


Voorbeelden

 • Facebook
  HAN University of Applied Sciences /Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). (2020, 5 juni). Studenten Food & Business hebben een Vegan pop-up restaurantconcept ontwikkeld. In opdracht van Bidfood Nederland, HAN Eurest, de HAN en [Facebook]. Geraadpleegd op 8 juni 2020, van http://nl-nl.facebook.com/HANUniversity

  Tekst: (HAN University of Applied Sciences, 2020)
  of: HAN University of Applied Sciences (2020)
    
 • Twitter
  Obama, B. [@BarackObama]. (2020, 5 juni). I wrote out some thoughts on how to make this moment a real turning point to bring about real change [Tweet]. Geraadpleegd op 8 juni 2020, van https://twitter.com/BarackObama/status/1267459874788646912
   
  Tekst: (Obama, 2020)
  of: Obama (2020)

      

- 5.5 Pdf op website

Auteur, A. (jaartal). Titel document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Zowel de directe link als de pagina waar het document gedownload kan worden mag gebruikt worden.
 • In de tekst en in de bronnenlijst wordt alleen het jaartal genoemd, ook als het document een maand en dag vermeldt.
 • Zie ook The APA-Team: Pdf


Voorbeelden

    

- 5.6 OnderwijsOnline, Work, Teams

OnderwijsOnline, Work en Teams zijn elektronische leeromgevingen van de HAN University of Applied Sciences die alleen toegankelijk zijn na inlog.


Voorbeelden

6 Afstudeeropdracht, stageverslag, proefschrift, etc.

Afstudeeropdrachten, stageverslagen, proefschriften, etc. kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

                   

- 6.1 Papier

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (Omschrijving). Herkomst publicatie.

 • Publicaties gemaakt in het kader van een studie zijn niet-gepubliceerde werken, daarom wordt bij 'herkomst publicatie' de studie, naam onderwijsinstelling en de plaats van de onderwijsinstelling genoemd.


Voorbeelden

 • Proefschrift
  Van Oijen, S. (2010). Resultaat van pleegzorgplaatsingen: Een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen (Proefschrift). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
   
  Tekst: (Van Oijen, 2010)
  of: Van Oijen (2010)
   
 • Proefschrift bij externe uitgever
  De Jonge, E. A. (2015). Beelden van de professional: Inspiratiebronnen voor de professionalisering (Proefschrift Universiteit Utrecht, Utrecht). Delft: Eburon.

  Tekst: (De Jonge, 2015)
  of: De Jonge (2015)
   
 • Bachelorthese
  Wolff, B. (2006). De invloed van de hulpvraag in de nazorg bij getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede (Bachelorthese). Psychologie, Faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente, Enschede.

  Tekst: (Wolff, 2006)
  of: Wolff (2006)
   
 • Oratie, (intree)rede
  Vermetten, H. G. J. M. (2014). Strijd van binnen (Oratie). Medisch-biologische en Psychiatrische Aspecten van Psychotrauma’s, Universiteit van Leiden, Leiden.
   
  Tekst: (Vermetten, 2014)
  of: Vermetten (2014)
   
 • Afstudeeropdracht
  Rijk, L. (2020). The art of hope: Een kwalitatief onderzoek naar kunst en hoop bij jonge vluchtelingen (Afstudeeropdracht). Vaktherapie Beeldend, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen.
   
  Tekst: (Rijk, 2020)
  of: Rijk (2020)
   
 • Stageverslag
  Arends, F. (2009). Placement report: TWK Municipality Grabouw (Stageverslag). Commerciële Economie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem.

  Tekst: (Arends, 2009)
  of: Arends (2009)

          

- 6.2 Online

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (Omschrijving). Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url


Voorbeelden

        
           

7 Niet officieel gepubliceerde bron (rapport, brochure, handleiding, etc.)

Onder niet officieel gepubliceerde bronnen, ook grijze literatuur genoemd, vallen brochures, rapporten, handleidingen, etc. Niet officieel gepubliceerde bronnen kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

 • Kijk bij twijfel over de bron over hoe deze in de publicatie genoemd wordt (rapport, brochure, infographic, etc.) en neem deze omschrijving over.
 • Als de omschrijving van de bron ook in de titel staat komt de omschrijving tussen haakjes te vervallen.

        

- 7.1 Papier

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (Omschrijving). Plaats: Naam organisatie.

 • Als de organisatie gelijk is aan de uitgever (zie tweede voorbeeld) wordt bij de naam van de uitgever 'Auteur' gezet.


Voorbeelden

 • Drogendijk, A. N., Van der Velden, P. G., Kleber, R. J., & Gersons, B. P. R. (2004). Leidende en misleidende verwachtingen: Een kwalitatief onderzoek onder Turkse getroffenen van de vuurwerkramp Enschede omtrent de psychosociale nazorg (Rapportnummer IvP 99 2004 1). Zaltbommel: Instituut voor Psychotrauma.

  Tekst: (Drogendijk, Van der Velden, Kleber, & Gersons, 2004)
  of: Drogendijk, Van der Velden, Kleber, en Gersons (2004)
   
 • Voedingscentrum. (2005). Dieet bij diabetes mellitus (Brochure nr. 841). Den Haag: Auteur.

  Tekst: (Voedingscentrum, 2005)
  of: Voedingscentrum (2005)

  

- 7.2 Online

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van publicatie (Omschrijving en/of nummer). Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url


Voorbeelden


           

8 Audiovisuele bron (dvd, cd-rom, TV-uitzending, online video, etc.)

Audiovisuele bronnen kunnen via een medium (dvd, cd-rom, tv-uitzending, etc.) en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

 • Bij een gedeelte uit een programma, bijvoorbeeld een reportage of de afleveringstitel van een serie, wordt alleen de titel van het programma cursief gezet, met de toevoeging "in", en indien bekend de naam van een maker van het gehele programma.
 • Zie voor een eigen gemaakte video The APA-Team: Videoverslag

     

- 8.1 Dvd, cd-rom, tv-uitzending, etc.

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgeverij.


Voorbeelden

 • Tv-uitzending
  Herblot, N. (Regisseur). (2016, 21 september). Kind van de rekening. In M. Blaas (Eindred.), Zembla. Hilversum: VARA/NPS.

  Tekst (Herblot, 2016)
  of: Herblot (2016)
   
 • Aflevering tv-serie op televisie
  Pieters, G. (Regisseur). (1995, 13 oktober). De Cock en de moord op het bureau. In A. de Levita (Producent), Baantjer. Hilversum: RTL Nederland.

  Tekst: (Pieters, 1995)
  of: Pieters (1995)
   
 • Aflevering tv-serie op dvd
  Pieters, G. (Regisseur). (2008). De Cock en de moord op het bureau. In A. de Levita (Producent), Baantjer: Seizoen 1 [Dvd]. Hoorn: Disky. 

  Tekst: (Pieters, 1995)
  of: Pieters (1995)
   
 • Speelfilm op dvd
  Lürsen, J. (Regisseur). (2008). Alles is liefde [Dvd]. Amsterdam: A-Film.

  Tekst: (Lürsen, 2008)
  of: Lürsen (2008)
   
 • Cd-rom
  Oomkes, F. R. (2005). Training als beroep: Sociale en interculturele vaardigheid [Cd-rom]. Amsterdam: Boom.

  Tekst: (Oomkes, 2005)
  of: Oomkes (2005)

         

- 8.2 Online

Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel [Materiaalsoort]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url

 • Bij online videobestanden (streaming video) wordt de datum van raadplegen en de link genoemd. Met de toevoeging [Videobestand] kan worden benadrukt dat naar de video wordt verwezen en niet naar de tekst maar dit is niet verplicht.
 • Zie ook The APA-Team: Podcasts.


Voorbeelden


         

9 Tabel, figuur, afbeelding, etc.

Wanneer naar een afbeelding (foto, tabel, figuur, etc.) uit een boek, tijdschrift, internet, etc. wordt verwezen geldt dit als een citaat. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd, en in de tekst wordt hier naar verwezen zoals bij een citaat.
Wanneer een afbeelding (foto, tabel, figuur, etc.) uit een boek, tijdschrift, internet, etc. wordt overgenomen zijn de richtlijnen anders. De originele bron wordt in de bronnenlijst genoemd, er staat een verwijzing in de tekst en onder de afbeelding.
Er bestaan diverse variaties (tabel of figuur, uit boek, tijdschrift, internetbron, etc.), zie onderstaande links van het weblog The APA-Team voor uitleg. 

 
Voorbeeld figuur uit boek, verwijzing zonder overname afbeelding

 • Tekst
  ... zoals te zien is op Figuur 2.2 (Baarda et al., 2017, p. 66) geeft ...
 • Bronnenlijst
  Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Van der Hulst, M., Van Vianen, R., & De Goede, M. (2017). Basisboek methoden en technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (6e druk). Groningen: Noordhoff.

 
Voorbeeld figuur uit boek, verwijzing met overname afbeelding

 • Tekst
  ... zoals te zien is op Figuur 1 geeft ...
  N.B. Geef een eigen nummering aan de overgenomen afbeelding(en).
   
 • Onder afbeelding
  Figuur 1. Relatie tussen uitgaan en studieresultaten. Overgenomen (of: Aangepast overgenomen) uit Basisboek methoden en technieken (p. 66) door B. Baarda et al., 2017, Groningen: Noordhoff. Copyright 2017, Baarda e.a.
  N.B. Bij overname van een afbeelding wordt ook het Copyright (auteursrecht) vermeld. Bij boeken staat dit meestal op de eerste pagina.
   
 • Bronnenlijst
  Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Van der Hulst, M., Van Vianen, R., & De Goede, M. (2017). Basisboek methoden en technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (6e druk). Groningen: Noordhoff.


                   

10 Octrooi

Octrooien (ook patenten genoemd) kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

 • In een citaat wordt alleen het nummer het jaar van vastlegging genoemd, bijvoorbeeld: U.S. Patent No. 178,323 (1988), of: (U.S. Patent No. 178,323, 1988). 

       

- 10.1 Papier

Uitvinder, A. (Jaar van vastlegging octrooi). Nummer octrooi. Plaats: Patentbureau.


Voorbeelden

 • Borwin, G. F. (1998). U.S. Patent No. 178,323. Washington: U.S. Patent and Trademark Office.

  Tekst: (Borwin, 1998)
  of: Borwin (1998)
   
 • Rem, P. C., Fraunholcz, N. O., & Dalmijn, W. L. (2001). NL C 1013087. Rijswijk: Bureau voor de Industriële Eigendom Nederland.

  Tekst: (Rem, Fraunholcz, & Dalmijn, 2001)
  of: Rem, Fraunholcz en Dalmijn (2001)

      

- 10.2 Online

Uitvinder, A. (Jaar van vastlegging octrooi). Nummer octrooi [Naam databank]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url


Voorbeeld online

   
   

11 Songtekst

Songteksten kunnen op papier, op geluidsdragers en online worden geraadpleegd. Bij een songtekst in een boek of op internet (inclusief bladmuziek) gelden de richtlijnen voor Boek of Internetbron.

 • Wanneer verwezen wordt naar een muziekopname op een geluidsdrager of streaming dienst wordt na het citaat in de tekst de naam van de componist, het jaartal en het tracknummer vermeld. 
 • In de bronnenlijst wordt de originele bron genoemd, eventueel aangevuld met de naam van de artiest als deze anders is dan de auteur van de songtekst en een tweede jaartal als het gaat om een latere opname.

       

     

- 11.1 Cd, cassette, lp, etc.

Componist, A. (jaar van uitgave). Titel track [Opgenomen door Artiest]. Op Naam album [Naam drager]. Plaatsnaam: Uitgever.


Voorbeeld origineel

 • Tekst
  "And in the end the love you take is equal to the love you make" (Lennon & McCartney, 1969, track 16)
 • Bronnenlijst
  Lennon, J., & McCartney, P. (1969). The end [Opgenomen door The Beatles]. Op Abbey Road [Cd]. London: EMI. 

Voorbeeld cover

 • Tekst
  "And in the end the love you take is equal to the love you make" (Lennon & McCartney, 1969, track 7)
 • Bronnenlijst
  Lennon, J., & McCartney, P. (1969). The end [Opgenomen door Phil Collins]. Op In my life [Cd]. London: The Echo Label. (1998).

  

- 11.2 Online

Componist, A. (jaar van uitgave). Titel track [Opgenomen door Artiest]. Op Naam album [Naam bestand]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url


Voorbeelden


          

12 Computerprogramma/App

Naam van programma (Versienummer) [Omschrijving van inhoud]. Plaats: Uitgeverij.

 • Voor standaardprogramma’s als Word, Excel, Photoshop en SPSS hoeven geen referenties gegeven te worden.
 • Namen van software, computerprogramma's, computerspellen en programmeertalen worden niet cursief geplaatst.
 • In de tekst wordt alleen naam en versienummer genoemd.

 
Voorbeeld software

 • Tekst
  ...zijn de gegevens van de toetsen verwerkt (LOVS, Versie 4.4b) en...
  Bronnenlijst
  LOVS (Versie 4.4b) [Computerprogramma]. Arnhem: Cito.


Voorbeeld meetinstrument

 • Tekst
  ...zijn de gegevens van de toetsen verwerkt (Erich, Van Galen, Huitema, & Man, 2008) en...
  Bronnenlijst
  Erich, L., Van Galen, F., Huitema, S., & Man, P. (2008). Maatwerk Rekenen: Blauw (Versie 1.2). 's-Hertogenbosch: Malmberg. 

 
Voorbeelden app

 • Tekst
  ... zijn de reistijden gewijzigd (NS Reizigers, 2014) ...
  Bronnenlijst
  NS Reizigers. (2014). NS Reisplanner Xtra (3.03) [App]. Geraadpleegd op 15 april 2014, van https://itunes.apple.com

 
Voorbeeld app naslagwerk (woordenboek, encyclopedie, etc.)

  

13 Dataset

Eigenaar van het bestand. (Jaar). Naam van het bestand [Dataset]. Plaats: Uitgeverij.

 • Datasets bestaan uit onderzoeksgegevens (“ruwe data”) die in een document zijn gebruikt voor bijvoorbeeld een tabel.
 • Wanneer het bestand van internet afkomstig is wordt de zin “Geraadpleegd op [dag maand jaar], van http://url” toegevoegd.

 
Voorbeeld

 • Tekst
  ...in Tabel 2 staan de toetsresultaten (Basisschool De Regenboog, 2012) en...
  Bronnenlijst
  Basisschool De Regenboog. (2012). Begrijpend lezen groep 4 t/m 8 [Databestand]. Arnhem: Cito LOVS.

      

14 Spel

Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het spel. Plaats: Uitgeverij.

 • Als uit de titel niet duidelijk wordt dat het om een spel gaat kan dit tussen vierkante haken achter de titel worden toegevoegd maar dit is niet verplicht.
 • Indien apart genoemd kan de functie van de maker tussen haakjes vermeld worden.
 • Voor computerspellen, zie Computerprogramma/App.

 
Voorbeelden

 • Blaauw, E. (2015). Puber coachkaarten: Ontdek je talent [Spel]. Huizen: Pica.

  Tekst: (Blaauw, 2015)
  of: Blaauw (2015)
   
 • De Roy, A., & Lomans, M. (2015). Spelen met talenten: Originele en doeltreffende loopbaanvragen (herziene versie) [Spel]. Zaltbommel: Thema.

  Tekst: (De Roy & Lomans, 2015)
  of: De Roy en Lomans (2015)
   
 • Gerrickens, P. (2012). Kwaliteitenspel (22e, gewijzigde druk). 's-Hertogenbosch: Gerrickens.

  Tekst: (Gerrickens, 2012)
  of: Gerrickens (2012)
   
 • Spanjers, E. (Idee & realisatie). (2014). Een steekje los? Een eigenwijs spel (2e herziene druk). Arnhem: Zorgbelang Gelderland.

  Tekst: (Spanjers, 2014)
  of: Spanjers (2014)

  

15 Interview

Bij een gepubliceerd interview gelden de richtlijnen voor het materiaal waarin het interview is opgenomen (zie Boek, Internetbron, etc.).

De persoon (of personen) die geïnterviewd wordt is niet de maker van het interview en wordt niet in de bronnenlijst genoemd, uiteraard kan deze persoon wel in de tekst geciteerd of geparafraseerd worden.

Voor een zelf gehouden interview, zie APA: Eigen onderzoek - Persoonlijke communicatie.


Voorbeeld

  
             

16 Overige voorbeelden

Kijk voor uitleg over onderstaande onderwerpen op het weblog The APA-Team:

    

Laatste aanvulling: 18 mei 2021