Uitleenreglement

0. Begrippenlijst

• Audiovisuele middelen: dvd’s, cd’s, cd-roms, enz.
• HANCard: kaart voor studenten en medewerkers
• Informatiedrager: Boek, scriptie, informatiemap, bladmuziek, speelleermateriaal, audiovisuele middelen
• iXperiummaterialen: materialen, geleend bij één van de Studiecentra, die beschikbaar gesteld zijn door een iXperium
• Medewerker: docent of onderwijsondersteunend medewerker van de HAN University of Applied Sciences
• Student: degene die bij HAN University of Applied Sciences is ingeschreven als student zoals bedoeld in de artikelen 7.32 t/m 7.34 WHW. Voor elke student wordt ieder studiejaar het studentenlidmaatschap om te lenen bij de HAN Studiecentra met één jaar verlengd. Aan deze verlengingen kunnen verder geen rechten ontleend worden m.b.t. inschrijving bij je studie. Bij beëindiging van je studie vervalt ook je studentenlidmaatschap bij de HAN Studiecentra.

1. Reikwijdte

Dit uitleenreglement geldt voor alle Studiecentra van HAN University of Applied Sciences, m.u.v. iXperiummaterialen. Het uitleenreglement voor iXperiummaterialen die geleend zijn bij Studiecentrum Educatie Nijmegen staat in deze bijlage.

2. Uitleenreglement

2.1 Leners
Studenten en medewerkers van de HAN kunnen op vertoon van hun HANCard kosteloos materialen lenen bij de studiecentra. Ook studenten en medewerkers van de RU kunnen kosteloos materialen lenen na inschrijving (zie bijlage)

2.2 Lenen
Voor het lenen van materialen gelden de volgende regels:

Uitleentermijn
De standaarduitleentermijn is vier weken. Een uitzondering hierop zijn de meeste audiovisuele middelen en speelleermateriaal, hiervan is de uitleentermijn 1 week. Van een aantal nader in het studiecentrum aangegeven informatiedragers is er een beperkte uitleentermijn van 1 dag of is lenen niet toegestaan. Het aanvragen, lenen, reserveren of verlengen van materialen is mogelijk bij alle studiecentra van de HAN.

Maximum aantal uitleningen
Een student mag maximaal 10 informatiedragers in zijn bezit hebben. Docenten mogen 25 informatiedragers in bezit hebben.
De geleende materialen mogen ingeleverd worden bij elk Studiecentrum, tenzij het materiaal geleend is in dezelfde plaats. In dat geval moet je het materiaal inleveren bij het betreffende Studiecentrum.

2.3 Verlengen
De uitleentermijn van een geleende informatiedrager kan verlengd worden, tenzij deze door een andere lener is gereserveerd. Een informatiedrager kan maximaal 10 keer verlengd worden.
Daarna dient de lener het materiaal aan de balie te tonen, waarna het indien gewenst opnieuw geleend kan worden.

2.4 Reserveren van materialen
Aan andere leners uitgeleende materialen kunnen kosteloos worden gereserveerd. Een lener mag maximaal 10 titels tegelijkertijd reserveren.
De lener krijgt per mail bericht als de gereserveerde informatiedrager beschikbaar is. De gereserveerde informatiedrager blijft 1 week nadat het bericht is verstuurd beschikbaar voor de lener.

2.5 Overschrijding van de uitleentermijn
Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete geheven (zie bijlage)
Twee dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn krijgt de lener een waarschuwingsmail dat de uitleentermijn bijna verloopt.
Na het verstrijken van de uitleentermijn, wordt de lener hierop geattendeerd via een rappelmail.

Na dertig dagen wordt een rekening ter vervanging van de geleende materialen verstuurd per e-mail, verhoogd met boete en administratiekosten. Wanneer de geleende materialen daarna alsnog worden ingeleverd, komen de vervangingskosten te vervallen.
Wordt de rekening niet binnen de gestelde termijn betaald, dan wordt een incassobureau verzocht om deze te innen. De incassokosten zijn voor rekening van de lener.
De lener kan weer lenen als de rekening betaald is, of als het boek is ingeleverd en de boete en administratiekosten betaald zijn.

2.6 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
De lener is aansprakelijk voor materialen die op haar/zijn pas geleend zijn. Bij verlies of beschadiging worden de kosten voor vervanging aan de lener in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de kostprijs van de informatiedrager, vermeerderd met € 15,00 administratiekosten.

2.7 E-mailberichten
Alle herinneringsmails zijn een extra dienst van HAN Studiecentra. Er kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. De lener draagt zelf verantwoordelijkheid voor het op haar/zijn kaart geleende materiaal.

3. Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

3.1 Interbibliothecair leenverkeer binnen de HAN
Leners kunnen materiaal opvragen uit een ander studiecentrum, mits dit studiecentrum zich in een andere plaats bevindt. Bij beschikbaarheid in dezelfde lesplaats dient de aanvrager de informatiedrager daar persoonlijk op te halen en in te leveren. Zodra de informatiedrager beschikbaar is ontvangt de aanvrager hiervan een e-mail.

3.2 Interbibliothecair leenverkeer buiten de HAN
Het kan zijn dat een informatiedrager niet aanwezig is in de collectie van HAN Studiecentra. Als het wel in de collectie van een andere bibliotheek aanwezig is (nationaal of internationaal), kan het studiecentrum deze aanvragen, zodat het toch geleend kan worden. Voor artikelen die niet aanwezig zijn, kunnen kopieën aangevraagd worden. Hieraan zijn kosten verbonden, zie bijlage.
 

4. Privacy

De verwerking van lenergegevens van leners gebeurt overeenkomstig het privacyreglement van HAN University of Applied Sciences.

5. Slotbepalingen

Dit uitleenreglement is ingegaan per 20-6-2019.