Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Adviesbureau Subsidies helpt medewerkers van de HAN bij het aanvragen van subsidies. Je kunt terecht voor:

  • Advies en ondersteuning bij subsidie-aanvraag en administratie van subsidietrajecten
  • Hulp bij selectie van de juiste programma’s
  • Hulp bij het schrijven en indienen van de aanvraag

 

Aanpak subsidietrajecten

HAN Adviesbureau Subsidies helpt je bij het vinden van de juiste subsidieprogramma’s en gaat dan samen met je op pad. Elke stap op je pad ondersteunen we waar mogelijk: van voorbereiding en administratie tot indienen en netwerken.
Alle subsidieprojectaanvragen moeten langs HAN Adviesbureau Subsidies. Wij verzorgen de routing en ook voor de juiste ondertekening door de gemachtigde (zoals genoemd op de Adviesbureau Subsidies site).

Selectie van het juiste subsidieprogramma
HAN Adviesbureau Subsidies verkent de diverse subsidiemogelijkheden en zoekt uit wat bij jullie en de HAN past. We zullen je proactief informeren over interessante calls. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste inzichten? Volg dan onze nieuwsbrief of bezoek onze voorlichtingsbijeenkomsten en subsidiecafé’s.

Voorlichting over de spelregels van het subsidieprogramma
Is het juiste programma geselecteerd, dan geven we uitleg en soms ook trainingen aan medewerkers over de spelregels. Is er een deadline, en wat is er voor die deadline nodig?

Starten met de subsidieaanvraag en begroting
Jullie zijn aan zet, maar wij denken met jullie mee in opzet en uitwerking. Hebben we de juiste insteek te pakken? Voldoet de vraag aan de subsidievoorwaarden? En zijn de juiste partners aan boord? Vervolgens is de begroting vaak de grootste breinbreker in subsidieland. Wat zijn de financiële voorwaarden en welke kosten mogen worden opgevoerd? Wij helpen je, in samenwerking met Projectcontrol, Financieel Economische Zaken (FEZ), graag op weg.

Opstellen en indienen van de aanvraag
Tijdens het daadwerkelijk schrijven van de subsidieaanvraag kijken we over je schouder mee om te ondersteunen waar nodig. Over de (verplichte) administratieve rompslomp hoef je niet na te denken, die regelen wij in samenwerking met Financieel Economische Zaken (FEZ) (projectcontrol@han.nl) voor je.

Vragen bij het opstellen van een paragraaf over datamanagement?
Neem contact op met een van de HAN datastewards via onderzoeksondersteuning@han.nl of kijk voor meer informatie in het document 'Modules voor datamanagementparagraaf'.

Netwerken voor succes
HAN Adviesbureau Subsidies lobbyt met subsidiegevers en onderhoudt een regionaal, nationaal en internationaal subsidienetwerk van handige contacten. Om in de toekomst nog sterker te staan zet HAN Adviesbureau Subsidies een Europees en regionaal netwerk op met preferente en strategische partners in onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Subsidieregelingen

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste subsidieprogramma’s voor de HAN.

Provincie Gelderland
Algemene subsidieverordening Gelderland 2016 is één regeling voor uiteenlopende doelen, waaronder economie, topsectoren & innovatie, logistiek, welzijn en sport. Calls zijn er niet; subsidie kan het hele jaar worden aangevraagd. De HAN maakt het meest gebruik van de proeftuinregelingen en regelingen voor het verkleinen van arbeidsmarktdiscrepanties.
De provincie Gelderland investeert tot 2020 €100 miljoen in de economie van de toekomst, zie ook de openstaande subsidies, die aangevraagd kunnen worden.

Algemene subsidieverordening Gelderland 2016

Belangrijk document bij het aanvragen van subsidie bij de Provincie is het Beleidskader Economie, Werken aan de economie van de toekomst, Circulair, Innovatief en Internationaal (PS2016-385).

RAAK
Nationaal Regieorgaan SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit betekent voor hogescholen een basis voor een tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Er zijn verschillende programma’s met verschillende doelen: RAAK-MKB, RAAK-publiek en RAAK-PRO. In 2015 is er geen RAAK-Pro-call.

RAAK-regelingen

ZonMW
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. De focus ligt op de totale innovatiecyclus: van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Belangrijke thema’s zijn jeugd, zorg, onderwijs en sport.

ZonMW-regelingen

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt in fundamenteel, beleidsgericht, praktijkgericht en doorsnijdend onderzoek, of een combinatie van deze onderzoeken. Voor de HAN lijkt praktijkgericht onderzoek het meest van belang.

NRO aanvragen voor praktijkgericht onderzoek

NRO-regelingen (pdf)

Topsectoren en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s)
Het kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen: water, creatieve industrie, agrofood, tuinbouw & uitgangsmaterialen, logistiek, energie, high Tech, life Sciences & Health en chemie. In deze sectoren werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. Hogescholen spelen hierin een steeds belangrijkere, zo niet cruciale rol. Iedere topsector maakt een onderzoeksagenda. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vullen deze onderzoeksagenda’s in. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek.

Topsectoren-regelingen

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO)
Dit fonds heeft als doel de economische verschillen tussen de Europese regio's te verkleinen. In de meer ontwikkelde regio's richt het fonds zich op versterking van de concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. Nederland is zo’n meer ontwikkelde regio.

EFRO-regeling

Interreg V
INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Ze stimuleert Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Onderscheid wordt gemaakt tussen grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking. Naast de Euregionale speerpunten, zal het project ook moeten passen binnen de provinciale topsectoren.

Interreg VA Deutschland – Nederland

Interreg VB North West Europe (NWE)

Interreg EUROPE

Erasmus +
Het Erasmus+ is de opvolger van het Leven Lang Leren Programma en een nieuw Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen (ongeacht hun leeftijd of achtergrond) de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen. Het programma bestaat uit de Key Actions individuele leermobiliteit (KA1), institutionele samenwerking (KA2) en beleidsontwikkeling (KA3).

Erasmus Plus

Horizon 2020
Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Hiermee wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Ook wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Horizon 2020-regelingen > participant portal > funding opportunities > calls

Namens het CvB is de heer I. Schrijer aangewezen als LEAR (Legal Entitity Appointed Representative).

The LEAR is a person working in an organisation who has the right to modify the legal and financial information stored in PDM (Participant Data Management), about this organisation. Each organisation registered in the Participant Portal is registered for a Participant Identification Code (PIC).

Ben je van plan deel te nemen aan of word je gevraagd deel te nemen aan Erasmus Plus of Horizon 2020 laat het HAN Adviesbureau Subsidies weten op subsidies@han.nl