Vraag en antwoord

Anonimiseren en pseudonimiseren: wat is het verschil en wat is het belang ervan?

Beide activiteiten zijn bedoeld om de privacy van persoonlijke onderzoeksdata te beschermen. Bij versleutelen of pseudonimiseren gaat het om een omkeerbare activiteit. Met de juiste sleutel of aanvullende gegevens kunnen de persoonsgegevens weer leesbaar gemaakt worden waardoor herleiden tot individuen weer mogelijk is. Anonimiseren, bijvoorbeeld door randomisatie of generalisatie is niet omkeerbaar, gegevens zijn niet meer tot individuen herleidbaar. Geanonimiseerde gegevens vallen daardoor niet onder de
A(lgemene) V(erordening) G(egevensbescherming) maar op gepseudonimiseerde data is de privacywetgeving wel van toepassing.