Begeleiden

In klassikaal onderwijs is het duidelijk wie de student begeleidt, dat is de docent. In het geval van werkplekleren is dat een stuk minder duidelijk. De student maakt nu deel uit van een professionele werkgemeenschap waarin hij samenwerkt met meerdere personen die een rol gaan spelen in het leerproces van studenten zowel inhoud als procesmatig. En de docent zit op afstand, maar blijft aanspreekpunt voor leervragen en studievoortgang. Er ontstaat een leerdriehoek bestaande uit student, werkgever en opleiding. Bij wie liggen de begeleidingstaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? In welke mate overlappen of conflicteren mogelijke belangen? Hoe verloopt de communicatie in de driehoek en wat kan daar verbeterd worden?

De begeleidingsrelaties staan niet los: context speelt een grote rol. Aan de kant van de werkplek zijn allerlei productiefactoren van belang: technisch/functioneel én sociaal/organisatorisch. Wat moet en mag de deelnemer aan leerwerkactiviteiten uitvoeren, en in welke sociale constructie (teamwork, hiërarchische verhoudingen). Naast de ‘formele’ werkbegeleider spelen collega’s en informele begeleiders een rol. Aan de kant van de opleiding spelen curriculumeisen, met name inrichting beoordelingsregime, sociale inrichting (leergroepen, peerbegeleiding) en facilitering van de docent-begeleider (tijd, competenties). HAN Werkplekleren weet als geen ander dat begeleiden een tweezijdig proces is, waarbij kenmerken van begeleiders (werkbegeleider; docent-begeleider) en student een rol spelen. De persoonlijke ‘klik’ is daarbij belangrijk.

Er bestaat dus geen juiste manier van begeleiden. Begeleiden van werkplekleren is een complex samenspel van betrokken personen en de specifieke werkcontexten. Op deze pagina bevinden zich binnenkort inzichten en aanwijzingen die kunnen helpen om beter grip te krijgen op de complexiteit: hoe verlopen interacties, welke aspecten daarbij aandacht verdienen, wat zijn mogelijkheden voor verbetering? Deze inzichten en opvattingen helpen bij de inrichting en afstemming over de begeleiding van studenten.