HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Subsidieregelingen

In de subsidiekalender vind je informatie over wanneer welke programma’s plaatsvinden. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste subsidieprogramma’s voor de HAN.

Provincie Gelderland

Regels Ruimte voor Gelderland is één regeling voor uiteenlopende doelen, waaronder economie, topsectoren & innovatie, logistiek, welzijn en sport. Calls zijn er niet; subsidie kan het hele jaar worden aangevraagd. De HAN maakt het meest gebruik van de proeftuinregelingen en regelingen voor het verkleinen van arbeidsmarktdiscrepanties. 
Subsidies Provincie Gelderland

RAAK

Nationaal Regieorgaan SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit betekent voor hogescholen een basis voor een tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Er zijn verschillende programma’s met verschillende doelen: RAAK-MKB, RAAK-publiek en RAAK-PRO. RAAK-regelingen

ZonMW

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. De focus ligt op de totale innovatiecyclus: van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Belangrijke thema’s zijn jeugd, zorg, onderwijs en sport.
ZonMW-regelingen

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt in fundamenteel, beleidsgericht, praktijkgericht en doorsnijdend onderzoek, of een combinatie van deze onderzoeken. Voor de HAN lijkt praktijkgericht onderzoek het meest van belang.
NRO subsidies
NRO-onderzoeksprogramma's

Topsectoren en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s)

Het kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen: water, creatieve industrie, agrofood, tuinbouw & uitgangsmaterialen, logistiek, energie, high Tech, life Sciences & Health en chemie. In deze sectoren werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. Hogescholen spelen hierin een steeds belangrijkere, zo niet cruciale rol. Iedere topsector maakt een onderzoeksagenda. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vullen deze onderzoeksagenda’s in. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek.
Topsectoren-algemeen
Topsectoren-regelingen

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO)

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Operationeel Programma Oost-Nederland (OP-Oost) is het EFRO-subsidie-programma van Overijssel en Gelderland. Doel is een structurele versterking van de economie in de regio.

OP-Oost beoogt hiermee dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het midden- en kleinbedrijf ondersteund bij productontwikkeling. Dit draagt bij aan een economisch krachtige regio met een goede concurrentiepositie en behoud van de werkgelegenheid in Oost-Nederland. Hierbij is extra aandacht voor de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden.
EFRO-regeling

Interreg V

INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Ze stimuleert Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Onderscheid wordt gemaakt tussen grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking. Naast de Euregionale speerpunten, zal het project ook moeten passen binnen de provinciale topsectoren.
Interreg VA Deutschland – Nederland
Interreg VB North West Europe (NWE)
Interreg EUROPE

Erasmus +

Het Erasmus+ is de opvolger van het Leven Lang Leren Programma en een nieuw Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen (ongeacht hun leeftijd of achtergrond) de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen. Het programma bestaat uit de Key Actions individuele leermobiliteit (KA1), institutionele samenwerking (KA2) en beleidsontwikkeling (KA3).
Nederlandse website
Europese portal

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Hiermee wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Ook wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.
Horizon 2020-regelingen

Meer weten?

Stuur een e-mail naar subsidies@han.nl  of neem contact op met een van de adviseurs.