HAN Flex

Arbo-informatie

De HAN hecht groot belang aan de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van haar medewerkers. Daarom bestaat er binnen de HAN een aparte arbo-organisatie. Deze bestaat uit een vijftal medewerkers, die speciaal belast zijn met bovengenoemde onderwerpen.

Arbo-organisatie HAN

De Arbo-organisatie van de HAN bestaat uit centraal 2 arbocoördinatoren tevens preventiemedewerkers, 2 campuscommissies Arbo (één in Arnhem en één in Nijmegen) en voor de faculteit Techniek een decentrale arbocoördinator vanwege de bijzondere risico's in die faculteit. Voor vragen over Arbo-aangelegenheden kun je terecht bij de centrale arbocoördinatoren. Werk je bij een onderdeel van Faculteit Techniek, dan is de decentrale arbocoördinator je aanspreekpunt.

Centrale arbocoördinatoren

Wie Waar Locatie Telefoonnummer
Ants Creemers HR St. Annastraat 312, Nijmegen (024) 353 05 20
Yvonne Haenen HR St. Annastraat 312, Nijmegen (024) 353 05 20

Decentrale arbocoördinatoren

Wie Waar Locatie Telefoonnummer
Lejo Buning Techniek Ruitenberglaan 29, Arnhem (026) 365 82 79
Rob Moltzer Techniek Ruitenberglaan 29, Arnhem (026) 384 93 75

Werkdag

De HAN stelt na overleg met de werknemer de dagelijkse werktijden vast. Als regel wordt er per dag niet meer dan 8 uur gewerkt. Koffie- en theepauzes (een kwartier 's ochtends en 's middags) behoren tot de werktijd. De lunchpauze behoort niet tot de werktijd.

Ziekmelding/betermelding

Als je door ziekte niet kunt komen werken, meld je dit uiteraard bij je opdrachtgever binnen de HAN. In verband met de planning van het werk binnen de HAN, word je ook verzocht je op een zo vroeg mogelijk tijdstip te doen. Laat het ook tijdig weten wanneer je weer komt werken!

Brandmelding

Brand meld je altijd bij de receptie van het gebouw waar je werkzaam bent. De receptie zorgt voor alarmering van de Bedrijfshulpverlening en de hulpdiensten. Wanneer er brandmelders aanwezig zijn in het gebouw, kun je deze gebruiken om de brand te melden. Een brandmelder is een klein rood kastje met een glazen ruitje. Wanneer dit ruitje wordt ingedrukt, wordt de brand automatisch gemeld.

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers van de HAN, die naast hun gewone dagelijkse werk, getraind zijn in het verlenen van BHV. Dat wil zeggen dat zij een (beginnende) brand blussen, reanimatie mogen toepassen en een aantal EHBO-handelingen mogen verrichten. Onder leiding van een teamleider BHV ontruimen zij bij een brand of een andere calamiteit het gebouw.Volg in zo'n situatie altijd strikt de instructies van de BHV'ers op. Ga niet in discussie en werk mee aan een zo snel mogelijke ontruiming. Tijd kan levens redden.

Tijdens een ontruiming word je gevraagd op een bepaalde plaats (de verzamelplaats) te wachten. Ga nooit weg zonder je te hebben gemeld bij de personen die de ontruiming leiden. Als zich een calamiteit voordoet, is het belangrijk te weten welke mensen veilig het gebouw hebben verlaten.

Melding ongevallen en bijna-ongevallen

Wanneer zich een ongeval of bijna-ongeval voordoet, geef dit dan altijd door aan de receptie van het gebouw waar je werkzaam bent. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en meestal is er sprake van toeval of pech. Maar het kan ook zijn dat er sprake is van een gevaarlijke situatie die veilig(er) gemaakt kan worden.
De medewerker van de receptie vult bij een (bijna-)ongeval een registratieformulier in, dat bekeken wordt door de verantwoordelijke locatiebeheerder en de arbocoördinator. Zij bekijken of er actie moet worden ondernomen.

RSI

Je hebt vast al veel gelezen en gehoord over RSI, maar meer informatie over wat het is en hoe je het kunt voorkomen lees je op Insite.

Als je veel werk verricht achter je beeldscherm, zorg dan voor voldoende kleine rustpauzes (micropauzes) en wat langere pauzes (macropauzes). Wissel beeldschermwerk af met andere werkzaamheden (nooit meer dan 6 uur beeldschermwerk 'netto' per dag).

Ook is het mogelijk de Beeldschermtachograaf te laten installeren op de computer waar je bij de HAN mee werkt. De Beeldschermtachograaf is een softwareprogramma dat aangeeft wanneer het verstandig is je beeldschermwerk even te onderbreken voor een micro- of een macropauze en (eventueel) een oefening te doen. Kijk voor het activeren van de Beeldschermtachograaf op Insite. Als het programma is geïnstalleerd, zal het bij de eerste opstart een aantal vragen stellen. Aan de hand daarvan worden de pauzes en de oefeningen op je computer ingesteld. Zorg ook dat je stoel goed is ingesteld t.o.v. computer en bureau. Houd daarbij de volgende globale richtlijnen aan:

 • Het beeldscherm staat bij voorkeur loodrecht op het raam
 • Het beeldscherm staat recht voor je
 • Zorg dat het toetsenbord plat is (pootjes ingeklapt)
 • De bovenkant van het beeldscherm staat op wenkbrauwhoogte
 • Het beeldscherm staat op minimaal 50 cm. afstand
 • De armleggers van de stoel staan op toetsenbordhoogte, zodat deze voldoende ondersteuning
  kunnen geven
 • Zorg voor voldoende ruimte voor het toetsenbord om uw polsen te ondersteunen (maar zet het
  toetsenbord niet te ver weg)
 • Leg de muis vlak naast het toetsenbord
 • Ga achterin de stoel zitten; de hoek tussen boven- en onderbeen is >90 graden, de hoek
  tussen boven- en onderarm is 90 graden
 • Als je de stoelhoogte goed hebt ingesteld t.o.v. het bureaublad en je kunt dan niet je voeten op
  de grond zetten, vraag dan om een voetenbankje (niet nodig bij verstelbare bureaus)

Lukt het je niet zelf je stoel goed in te stellen, vraag dan een van de medewerkers die geschoold zijn in een juiste werkplekinrichting om je hiermee te helpen. Een aanvraag daartoe kun je na overleg met en akkoord van je leidinggevende indienen via het Centraal ServicePunt (CSP). Voor meer informatie ga naar Insite Arbo.

Insite HAN

De HAN heeft een eigen intranet, Insite HAN. Hier kun je informatie vinden over alle faculteiten, afdelingen en Service Units. Informatie over arbo vind je op Insite Arbo.

Vertrouwenspersonen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een organisatie waar we respectvol met elkaar omgaan. Helaas kan het echter ook bij ons voorkomen dat een medewerker te maken krijgt met ongewenst gedrag. De medewerker kan zich dan wenden tot een vertrouwenspersoon. Iedere melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Slechts na toestemming van de melder onderneemt de vertrouwenspersoon eventuele verdere stappen.

Onderdeel Afdeling Wie Telefoon werk
Campus Arnhem Alle gebouwen en afdelingen Marijke Pape (026) 369 11 97
    Helena Leusink (026) 369 18 31
Faculteit Educatie Nijmegen ILS, Opleidingskunde, Pedagogiek Mia Litjes (024) 353 01 15
  Pabo Nijmegen Marian Teirlinck (024) 382 38 38
    Philomeen Strik (024) 382 38 14
Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij Alle afdelingen Annet Krosenbrink (024) 353 09 49
    Marianne de Bruijn (024) 353 09 33
    Pia in 't Veld (024) 381 25 59
Service Bedrijf Alle locaties Arnhem René Slenderbroek (026) 369 10 15
  Alle locaties Nijmegen Philomeen Strik (024) 382 38 14