HAN Flex

Vraag & antwoord

Veel van uw vragen worden vermoedelijk beantwoord door het lezen van de informatie op deze website. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder opgesomd. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met MultiFlexx. Multiflexx kijkt samen met u wie uw vraag het beste kan beantwoorden.

Waarom moet ik een Nederlands BSN/Sofinummer hebben?

Als u in het buitenland woont en werkzaamheden verricht voor HAN Flex, dan is HAN Flex de inhoudingsplichtige voor de loonbelasting en in beginsel ook voor premies sociale verzekeringswetten. Voor deze belastingen en afdrachten is wettelijk een Nederlands sociaal fiscaal nummer (BSN/Sofinummer) vereist. Hebt u nog geen Nederlands BSN/Sofinummer, dan kunt u deze persoonlijk aanvragen bij één van de daartoe aangewezen gemeenten met een RNI-loket (o.a. gemeente Nijmegen, Mariënburg 75, stadswinkel, tel. 024 3299000). Neem een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) mee. Lees hierover meer op de site van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00-20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Welke identiteitsbewijzen zijn geldig?

HAN Flex is als uw formeel werkgever verplicht een kopie van een origineel identiteitsbewijs in haar personeelsdossier op te nemen. Het identiteitsbewijs moet geldig zijn op de startdatum van de werkzaamheden (ingangsdatum contract). Naast de geldigheid van het document moet de kopie ook duidelijk leesbaar zijn en de foto herkenbaar. De kopie moet digitaal (als scan, niet als foto ) of op papier worden aangeleverd. Een foto van het identiteitsbewijs wordt, vanwege een verhoogd risico op fraude, niet geaccepteerd door de Belastingdienst. Een rijbewijs is geen identiteitsbewijs, omdat hierop uw nationaliteit ontbreekt. De volgende identiteitsbewijzen zijn wel toegestaan:

 • Nederlands nationaal paspoort (kopie van voor-én achterkant)
 • Nederlandse identiteitskaart (kopie van voor- én achterkant)
 • Geldig paspoort of Europese identiteitskaart van één van de EER-landen

Kijk voor voorbeeldkopieën van het legitimatiebewijs bij Formulieren & documenten.

Wanneer uw identiteitsbewijs afwijkt van de hierboven genoemde documenten en u twijfelt of u werkzaamheden mag uitvoeren in Nederland, dan kunt u zelf op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl) controleren of uw identiteitsbewijs voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met MultiFlexx.

Hoe werkt de loonheffing(korting) en de studenten- en scholierenregeling?

Informatie over loonheffing(korting) vindt u op de site van de Belastingdienst

Voor informatie over de studenten- en scholierenregeling kunt u ook  terecht op de site van de Belastingdienst.

Loonheffingskorting wel of niet laten toepassen?

Over uw inkomen moet u inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen, de zogeheten loonheffingen. HAN Flex houdt deze belasting automatisch in op uw loon wat resulteert in uw netto loon. HAN Flex kan op uw verzoek rekening houden met de heffingskorting.
De loonheffingskorting kan bij één werkgever of één uitkeringsinstantie toegepast worden. Wanneer u een andere werkgever (of uitkering) hebt, naast de werkzaamheden die u voor de HAN verricht, dan dient u ‘nee’ in te vullen op de loonbelastingverklaring. De korting wordt dan niet toegepast. Mocht HAN Flex uw enige werkgever zijn, dan kunt u ‘ja’ invullen, zodat wij de loonheffingskorting kunnen toepassen. Lees hierover meer op www.belastingdienst.nl

Wat is E-flexer?

E-flexer is een webapplicatie die gebruikt wordt voor het declareren en fiatteren van gewerkte uren en kilometers. U heeft via een internetaansluiting overal en altijd toegang tot de applicatie. Het declareren via E-flexer is efficiënt en geeft mogelijkheden tot een snelle loonbetaling aan de HAN Flexwerker. Met uw persoonlijke inloggegevens komt u op een beveiligd gedeelte van de applicatie. U kunt hier de gewerkte uren en kilometers declareren maar ook uw salarisspecificaties en jaaropgaven raadplegen. Meer hierover leest u onder Declareren (HAN Flexwerker). De budgethouder van de HAN kan de uren fiatteren die gedeclareerd zijn op kostenplaatsen waarvoor hij gemandateerd is. Meer hierover leest u onder Fiatteren (budgethouder HAN). Na fiattering worden de declaraties verwerkt tot loon- en factuurgegevens.

Ik heb werkzaamheden verricht. Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Het proces ziet er kortweg als volgt uit:

 1. afstemmen opdracht
 2. dienstverband
 3. uitvoeren opdracht
 4. salaris

De details van het proces van opdracht, dienstverband en werken staan beschreven onder werkwijze. Nadat u gewerkt hebt, declareert u de uren in E-flexer. De budgethouder van de HAN fiatteert vervolgens uw uren. Na fiattering door de budgethouder komt uw declaratie binnen bij MultiFlexx.
Elke vrijdag gaan de gefiatteerde declaraties mee met de verloning.
Betaling van het salaris geschiedt vervolgens op donderdag of vrijdag in de week erna.
Meer informatie hierover vindt u onder E-flexer.

Ik heb een vraag, wie kan mij helpen?

Veel van uw vragen worden vermoedelijk beantwoord door het lezen van de informatie op deze website. Staat het antwoord op uw vraag niet op de website of bij de veelgestelde vragen, dan neemt u contact op met MultiFlexx. Multiflexx kijkt samen met u wie uw vraag het beste kan beantwoorden.

Hoe declareer ik mijn reiskosten met de OV chipkaart?

Wanneer u met de OV-chipkaart heeft gereisd, ontvangt u geen vervoerbewijs meer dat u kunt inleveren bij uw werkgever. Overzichten van transacties met de OV-chipkaart zijn inmiddels gelijkgesteld aan vervoerbewijzen.
Voor anonieme en persoonlijke OV-chipkaarten kunt u altijd de laatste 10 transacties en het huidige saldo van uw OV-chipkaart opvragen en/of uitdraaien bij een balie of verkoopautomaat van het OV-bedrijf waarmee u gereisd heeft. Bij een verkoopautomaat kunt u ook een aankoopbon uitprinten van het product. Voor persoonlijke OV-chipkaarten kunt u via uw 'mijn ov-chipkaart account' op
www.ov-chipkaart.nl een reis- en transactieoverzicht uitprinten en gebruiken voor declaratiedoeleinden.

 • Persoonlijke OV chipkaart: U kunt een persoonlijke account aanmaken via de website www.ov-chipkaart.nl. Hier kunnen alle transacties bekijken. Ook kunt u hier zien waar u naartoe gereisd bent en wat de kosten hiervan zijn.
 • Anonieme OV chipkaart: met een anonieme OV chipkaart kunt u geen account aanmaken via de website. Wel kunt u bij een servicepunt of een oplaadautomaat de laatste 10 transacties
  uitprinten. Hierop staat geen reisinformatie, alleen de kosten van de laatste 10 transacties. Hierbij krijgt u een declaratie van de uitdraai, zonder naam met alleen de kosten die zijn gemaakt. U zult zelf de te declareren kosten moeten markeren. Volgens de Nederlandse belastingwetgeving mogen de gemaakte reiskosten bij een anonieme OV-chipkaart niet netto worden vergoed. We kunnen dit alleen bruto vergoeden. Wij adviseren u dan ook met een gepersonaliseerde OV-chipkaart te werken.
  Wegwerpkaarten: Dit zijn de kaarten, zoals dagkaarten en
  uurkaarten. Deze kunnen worden gekocht bij servicepunten, in de bus en tram. Dit zijn papieren kaarten waarop de aanschafprijs staat vermeld. Dit werkt hetzelfde als de vroegere strippenkaarten.

Wat is een bruto uurloon?

De HAN Flexwerker en opdrachtgever van de HAN spreken een bruto uurloon af voor de werkzaamheden die worden verricht. Over uw inkomen moet u inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen, de zogeheten loonheffingen. HAN Flex houdt deze belasting automatisch in op uw loon wat resulteert in uw netto loon.

Hoe zijn de reiskosten geregeld?

De reiskosten zijn gelijk getrokken met die van de HAN.

Dit betekent het volgende:

Eigen vervoer
0 – 10 km enkele reis: € 0 per dag
10 – 20 km enkele reis: € 2,24 per dag
20> enkele reis: € 4,48 per dag

Openbaar vervoer
10 > km: 100% vergoed (op basis van 2de klasse)
Het declaratieformulier hiervoor tref je aan op de website bij Formulieren & Documenten.

De opdrachtgever bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt.

Kan mijn salaris op de rekening van iemand anders gestort worden?

Het is mogelijk voor de HAN Flexwerker om het salaris over te laten maken naar een rekening anders dan zijn eigen rekening. De juiste gegevens van deze andere begunstigde moeten op het inschrijvings- en wijzigingsformulier worden ingevuld. U laat de andere begunstigde ook tekenen voor het ontvangen van het salaris.

Kan het salaris op een buitenlandse rekening gestort worden?

Het is mogelijk het salaris te ontvangen op een buitenlands rekeningnummer. Op het inschrijvings- en wijzigingsformulier moet u dan de volgende gegevens vermelden:

 • BIC-code
 • IBAN-nummer

Wanneer ontvang ik mijn salarisspecificatie?

Wekelijks is uw salarisspecificatie beschikbaar in E-flexer, mits uw declaratie is verloond.
Als u bent ingelogd in E-flexer gaat u links in het menu naar "Salarisspecificatie" om direct de laatste salarisspecificatie te openen of "Zoek salarisspecificatie" om eerdere salarisspecificaties te openen.
Eveneens kunt u in het menu klikken op "Zoek jaaropgave".
Door het jaartal in te vullen kunt u de jaaropgave van het betreffende jaar raadplegen.
De salarisspecificatie en jaaropgave zijn pdf-bestanden en zijn daarmee gemakkelijk op te slaan op uw computer of te printen dan wel te verzenden per e-mail.

In het contract dat ik thuis ontving, staat een ander bruto uurloon dan ik heb afgesproken, hoe kan dat?

Als werkstudent ontvangt u een min-/max contract, waarin altijd het laagste bruto uurloon staat dat voor werkstudenten is vastgesteld. Afhankelijk van de door u uitgevoerde werkzaamheden, bepaalt uw opdrachtgever de werkelijke hoogte van uw uurloon. Het uurloon dat in E-flexer onder uw account staat, wordt daadwerkelijk uitbetaald.
Het kan ook zijn dat u 23 jaar of ouder bent maar aangemeld bent met het laagste bruto uurloon dat voor werkstudenten is vastgesteld. Concreet is dit bruto uurloon lager dan het wettelijk minimum loon voor 23 jaar en ouder. U ontvangt dan het wettelijk minimum uurloon.

De juiste functie staat niet vermeld op het inschrijvings- en wijzigingsformulier, wat nu?

Indien de HAN Flexwerker niet binnen één van de op het inschrijvings- en wijzigingsformulier vermelde functies valt, neemt de opdrachtgever contact op met de Resourcedesk, T 026 3691016 of E resourcedesk@han.nl, om zo de juiste functie vast te stellen (deze functies betreffen vaak ziektevervanging, stage of een afstudeeropdracht). Het is niet mogelijk om een andere functie te kiezen dan de voorgedefinieerde functies in het dropdownmenu op het inschrijvings- en wijzigingsformulier.

Hoe is de medezeggenschap voor HAN Flexwerkers geregeld?

Op grond van het huidige Medezeggenschapsreglement is er binnen de HAN voorzien in de medezeggenschapsrechten voor ingeleende medewerkers van HAN-Flex BV, voor zover zij tenminste 12 maanden werkzaam zijn bij de HAN door middel van een overeenkomst. Dit betekent dat deze medewerkers van HAN Flex B.V. medezeggenschapsrechten kunnen uitoefenen tegenover de HAN.

Contact

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over MultiFlexx, de uitvoerende organisatie van de contract- en salarisadministratie van HAN Flex.  Lees meer...

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)