HAN Flex

HAN Flexwerker

U bent gevraagd om werkzaamheden voor de HAN te verrichten. U gaat daarmee een dienstverband aan met HAN Flex.  Wat dit voor u betekent, leest u op deze  pagina.

Welke type dienstverbanden zijn er?

Binnen HAN Flex BV wordt gewerkt met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht. In een dergelijke overeenkomst wordt afgesproken dat u alleen werkzaamheden verricht nadat u door HAN Flex BV bent opgeroepen en dat het verloningsbureau van HAN Flex BV, te weten MultiFlexx, alleen loon betaalt nadat u na een oproep heeft gewerkt. De wederzijdse plicht tot presteren - namelijk arbeid verrichten en loon betalen - is dus uitgesteld tot het moment waarop er een oproep plaatsvindt.

Deze overeenkomst kent twee soorten, te weten een 0-urencontract en een min/max contract. Het soort contract is afhankelijk van de functie die u gaat uitoefenen.

Min-Max contract
Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin is afgesproken dat HAN Flex BV het overeengekomen minimum aantal arbeidsuren per jaar na oproep of inroostering kan uitbreiden tot het in het contract overeengekomen maximum aantal arbeidsuren.

Indien u werkzaamheden verricht als werkstudent, surveillant, coordinator surveillant of simulatiepatient ontvangt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, variant min-max contract. Minimaal 0 uren, maximaal 500 uren.

Wanneer u werkzaamheden gaat verrichten anders dan hierboven genoemd, bijvoorbeeld inzet als gastdocent of gecommitteerde, dan ontvangt u, ondanks het feit dat u naar verwachting eenmalig of zeer incidenteel werkzaamheden via HAN Flex BV gaat verrichten, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, variant 0-uren contract (zie kopje Nul-uren) Bij uw inschrijving moet u eveneens een kopie van een geldig legitimatiebewijs voegen.

Nul-uren
Hier gaat hier om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin is afgesproken dat u alleen na een oproep werkt en dat het verloningsbureau van de HAN Flex BV, te weten MultiFlexx, alleen loon betaalt nadat u na een oproep daadwerkelijk heeft gewerkt. Er is geen minimumarbeidsomvang afgesproken.

Hoe verloopt uw inschrijving?

Uw inschrijving als werkstudent, surveillant, coördinator surveillant of simulatiepatient verloopt als volgt:

 1. Voordat u begint met uw werkzaamheden, schrijft u zich in bij de contract- en salarisadministratie van HAN Flex. U gebruikt hiervoor het inschrijvings- en wijzigingsformulier. U vult de eerste pagina zelfstandig in en ondertekent deze. De loonbelastingverklaring is verwerkt in dit formulier. U maakt een kopie van uw identiteitsbewijs (voor- en achterkant; een foto van uw ID is niet toegestaan) en levert deze documenten vervolgens in bij uw opdrachtgever.
 2. Uw opdrachtgever vult de gegevens in op pagina 2. Deze pagina ondertekent u beiden. Dit betekent dat u akkoord gaat met de arbeidsvoorwaarden.
 3. Uw opdrachtgever stuurt beide pagina's van het inschrijvings- en wijzigingsformulier en de kopie van uw identiteitsbewijs (voor- en achterkant) via e-HRM naar MultiFlexx.
 4. MultiFlexx neemt de gegevens op in de contract- en salarisadministratie van HAN Flex. Onjuist en/of onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren worden teruggestuurd door MultiFlexx naar uw opdrachtgever, conform afspraak met de HAN.
 5. Nadat MultiFlexx de gegevens heeft opgenomen in de contract- en salarisadministratie, is uw inschrijving afgerond. Wanneer u werkzaam bent op basis van een min-/ maxcontract, dan ontvangt u echter eerst een contractset via de e-mail ter aanvulling en ondertekening. Zodra MultiFlexx deze retour heeft ontvangen, is uw inschrijving afgerond. 
 6. Vervolgens kunt u de gewerkte uren en kilometers declareren. Lees hierover meer onder 'E-flexer'.

Uw inschrijving als gastdocent of gecommitteerde verloopt als volgt: 

 1. Voordat u begint met uw werkzaamheden als gastdocent dient u in samenspraak met de opdrachtgever de benodigde gegevens in de arbeidsovereenkomst, 0-uren oproepcontract in te vullen.
 2. Zowel uw opdrachtgever als uzelf ondertekenen de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat u akkoord gaat met de arbeidsvoorwaarden.
 3.  Uw opdrachtgever stuurt de arbeidsovereenkomst en een kopie van uw identiteitsbewijs in een setje naar MultiFlexx.
 4.  MultiFlexx neemt de gegevens op in de contract- en salarisadministratie van HAN Flex. Onjuist en/of onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren worden teruggestuurd door MultiFlexx naar uw opdrachtgever, conform afspraak met de HAN.
 5. Nadat MultFlexx de gegevens heeft opgenomen in de contract- en salarisadministratie, de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en aan u retour heeft gestuurd, is uw inschrijving afgerond.
 6. Vervolgens kunt u de gewerkte uren en kilometers declareren. Lees hierover meer onder E-flexer.

 

Hoe wijzigt u uw persoonsgegevens?

Wanneer uw persoonsgegevens wilt wijzigen, kunt u dit via het inschrijvings- en wijzigingsformulier bij uw opdrachtgever aangeven. Uw opdrachtgever stuurt het formulier door naar MultiFlexx. Ook kunt u deze informatie met akkoord van uw opdrachtgever via de mail versturen.

Welke voorwaarden zijn er bij een eventuele contractverlenging?

Indien u na afloop van uw dienstverband weer werkzaamheden gaat verrichten voor de HAN , is er sprake van een nieuw dienstverband met HAN Flex. U dient zich dan hiervoor opnieuw in te schrijven. Er zijn voorwaarden verbonden aan opeenvolgende contracten. Uw opdrachtgever is hiervan op de hoogte. Ook kunt u met MultiFlexx contact opnemen.

Hoe meldt u zich ziek en beter?

Wanneer u ziek bent, meldt u dit bij uw opdrachtgever en bij MultiFlexx.

Wat is het nut van uw relatieaccount?

Als HAN Flexwerker kunt u toegang krijgen tot de site van de Medezeggenschapsraad HAN door middel van een relatieaccount. U kunt een relatieaccount aanvragen via www.han.nl/hanaccount.
 

Vraag & antwoord

Veel van uw vragen worden vermoedelijk beantwoord door het lezen van de informatie op deze website. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder opgesomd. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met MultiFlexx. Multiflexx kijkt samen met u wie uw vraag het beste kan beantwoorden.  Lees meer...

Hoe is uw salaris opgebouwd?

Op deze pagina leest u wanneer u uw salaris ontvangt, informatie over uw uurloon en uw reserveringen.   Lees meer...

Belangrijke info over uw identiteitsbewijs, BSN/sofinummer en loonheffing en studenten- en scholierenregeling

Formulieren & documenten

Op deze pagina vindt u diverse documenten, waarmee u de zaken rondom de salariëring efficiënt regelt.  Lees meer...