HAN Flex

Opdrachtgever HAN

U heeft iemand gevraagd om werkzaamheden voor de HAN te verrichten. Deze persoon gaat daarmee een dienstverband aan met HAN Flex. Wat dit voor u als opdrachtgever betekent, leest u op deze pagina.

Welke type dienstverbanden zijn er?

Binnen HAN Flex BV wordt gewerkt met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht. In een dergelijke overeenkomst wordt afgesproken dat de HAN Flex-werker alleen werkzaamheden verricht nadat hij/zij door HAN Flex BV is opgeroepen en dat het verloningsbureau van HAN Flex BV, te weten MultiFlexx, alleen loon betaalt nadat de HAN-flexwerker na een oproep heeft gewerkt. De wederzijdse plicht tot presteren -namelijk arbeid verrichten en loon betalen- is dus uitgesteld tot het moment waarop er een oproep plaatsvindt.

Deze overeenkomst kent twee soorten, te weten een 0-urencontract en een min/max contract. Het soort contract is afhankelijk van de functie.

Min-Max contract
Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin is afgesproken dat HAN Flex BV het overeengekomen minimum aantal arbeidsuren per jaar na oproep of inroostering kan uitbreiden tot het in het contract overeengekomen maximum aantal arbeidsuren.

Indien de HAN-flexwerker werkzaamheden gaat verrichten als werkstudent, surveillant, coördinator surveillant of simulatiepatient ontvangt hij/zij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, variant min-max contract. Minimaal 0 uren, maximaal 500 uren.

Wanneer de HAN-flexwerker werkzaamheden gaat verrichten anders dan hierboven genoemd, bijvoor-beeld inzet als gastdocent of gecommitteerde, dan ontvangt hij/zij, ondanks het feit dat de HAN-flexwerker naar verwachting eenmalig of zeer incidenteel werkzaamheden via HAN Flex BV voor de HAN gaat verrichten, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, variant 0-uren contract (zie het kopje Nul-uren).

Nul-uren
Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarin is afgesproken dat de HAN-flexwerker alleen na oproep werkt en dat het verloningsbureau van HAN Flex BV, te weten MultiFlexx, alleen loon betaalt nadat hij na een oproep daadwerkelijk heeft gewerkt. Er is geen minimumarbeidsomvang afgesproken. Het maximaal aantal uren is 96.

Hoe verloopt de inschrijving?

De inschrijving als werkstudent, surveillant, coördinator surveillant of simulatiepatient verloopt als volgt:
 

 1. Voordat de werkzaamheden aanvangen, schrijft u de HAN Flexwerker in bij de contract- en salarisadministratie van HAN Flex. Gebruik daarvoor het  inschrijvings- en wijzigingsformulier. De HAN Flexwerker vult de eerste pagina zelfstandig in en ondertekent deze. De loonbelastingverklaring is verwerkt in dit formulier. De HAN Flexwerker maakt een kopie van zijn identiteitsbewijs (voor en achterkant; een foto van het ID is niet toegestaan) en levert deze documenten vervolgens in bij u als opdrachtgever.
 2. U controleert of alles op pagina 1 is ingevuld en vult vervolgens pagina 2 in. Pagina 2 ondertekenen u en de HAN Flexwerker beiden.
 3. U upload het volledige inschrijvings- en wijzigingsformulier en de kopie van het identiteitsbewijs in Self Service van HAN e-HRM (tabblad 'nieuwe medewerker', tegel 'ik ken iemand').
 4. De Resourcedesk stuurt de set door naar MultiFlexx. MultiFlexx neemt de gegevens op in de contract- en salarisadministratie van HAN Flex. Onjuist en/of onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren stuurt MultiFlexx terug naar u als opdrachtgever, conform afspraak met de HAN.
 5. Nadat MultiFlexx de gegevens heeft opgenomen in de contract- en salarisadministratie is de inschrijving van de HAN Flexwerker afgerond. Wanneer de HAN-Flexwerker werkzaam is op basis van een min-/ maxcontract, dan krijgt de hij eerst een contractset thuisgestuurd ter aanvulling en ondertekening. Zodra deze retour ontvangen is bij MultiFlexx is de inschrijving van deze HAN Flexwerker afgerond.
 6. Met de afronding van de inschrijving ontvangt de HAN Flexwerker automatisch een e-mail met een gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord voor de webapplicatie E-flexer. In deze webapplicatie declareert de HAN Flexwerker zijn gewerkte uren en kilometers.
 7. De budgethouder, beoordeelt deze declaratie in diezelfde applicatie. Na fiattering door de budgethouder komt de declaratie binnen bij MultiFlexx.
 8. Elke vrijdag gaan de gefiatteerde declaraties mee met de verloning. Betaling van het salaris aan de HAN Flexwerker geschiedt vervolgens op donderdag of vrijdag in de week erna. Lees hierover meer onder E-flexer.

De inschrijving als gastdocent verloopt als volgt:

 1. Voordat de HAN-flexwerker begint met de werkzaamheden als gastdocent of gecommitteerde dient u in samenspraak met de HAN-flexwerker de benodigde gegevens in de arbeidsovereenkomst 0-urencontract in te vullen. De HAN-flexwerker maakt een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs (voor- en achterkant; een foto van het ID is niet toegestaan) en levert deze documenten vervolgens in bij u als opdrachtgever.
 2. Zowel u als HAN-flexwerker ondertekenen de arbeidsovereenkomst.
 3. U upload de arbeidsovereenkomst en een kopie van uw identiteitsbewijs in Self Service van HAN e-HRM (tabblad 'nieuwe medewerker', tegel 'ik ken iemand'). Indien nodig ook het VOG.
 4. MultiFlexx neemt de gegevens op in de contract- en salarisadministratie van HAN Flex. Onjuist en/of onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren worden teruggestuurd door MultiFlexx naar de opdrachtgever, conform afspaak met de HAN.
 5. Nadat MultiFlexx de gegevens heeft opgenomen in de contract- en salarisadministratie, de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en aan de HAN-flexwerker retour heeft gestuurd, is de inschrijving rond.
 6. Vervolgens kan de HAN-flexwerker de gewerkte uren en kilometers declareren. Lees hierover meer onder E-flexer.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Binnen de HAN is het verplicht dat iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen. Voor de HAN Flexwerker geldt dat u als leidinggevende/opdrachtgever aangeeft of dat in zijn geval vereist is. Richtlijn daarbij is een inzet van langer dan 3 maanden of meer dan 260 uur op jaarbasis.

Wanneer een VOG vereist is, overlegt de nieuwe medewerker de VOG in principe voor dat er een contract gesloten wordt. Wanneer er tussen de VOG-aanvraag en de datum waarop de beoogde flexwerker start, onvoldoende tijd beschikbaar is om een VOG te overleggen (afhandeling van een VOG-aanvraag duurt 2 tot 4 weken) wordt in het contract een ontbindende voorwaarde opgenomen.  

De volgende procedure is van kracht:
 

 • De leidinggevende/opdrachtgever vult op het inschrijvings- of wijzigingsformulier HAN Flex in of een VOG vereist is, en of de ontbindende voorwaarde van toepassing is.
 • Wanneer een VOG is vereist, vult de opdrachtgever het tweede onderdeel van het aanvraagformulier VOG in, ondertekent deze en vinkt aan of een VOG van toepassing is.
 • MultiFlexx vraagt het VOG digitaal aan.
 • De HAN Flexwerker ontvangt een mail met het verzoek in te loggen met DigiD en de gegevens te controleren en accorderen.
 • De HAN Flexwerker gaat over tot betaling van de aanvraag.
 • Na betaling slaat de HAN Flexwerker het betaalbewijs op.
 • De HAN Flexwerker mailt het betalingsbewijs en de VOG naar hanflex@multiflexx.nl.
 • HAN Flex/Multiflexx registreert op welke datum een VOG moet worden ingeleverd, registreert de ingekomen VOG's en maakt onmiddellijk melding bij de budgethouder/opdrachtgever wanneer niet tijdig een VOG is overgelegd.

Welke tarief geldt er?

HAN Flex brengt eens per 4 weken de kosten van de betreffende periode voor de inzet van HAN Flexwerkers per kostenplaats in rekening. Tegenover elk bruto uurloon, dat u met de HAN Flexwerker afspreekt, staat een uurtarief dat u aan HAN Flex betaalt. Hierin zijn de werkgeverspremies, marge HAN Flex en opslag MultiFlexx opgenomen. Deze tarieven kunt u gebruiken voor uw budgettering. U vindt deze tarieven terug in de salaristabel.

Aparte regelgeving voor 65+
Voor een HAN Flexwerker van 65+ hoeft HAN Flex minder premies af te dragen. Als gevolg hiervan is het tarief lager. Het heeft echter geen invloed op het bruto uurloon van de HAN Flexwerker. Onder formulieren en documenten zijn aparte salaristabellen voor 65+ opgenomen.

Wie doet wat bij wijzigingen?

Wanneer de persoonsgegevens van de HAN Flexwerker wijzigen, dan geeft hij deze via het inschrijvings- en wijzigingsformulier bij u als opdrachtgever aan. Ook kan de HAN Flexwerker met uw akkoord de informatie via de mail versturen. Wijzigingen in functie, loon of kostenplaats kunnen eveneens op deze wijze doorgegeven worden. U bent in beide gevallen verantwoordelijk voor verzending van het formulier naar MultiFlexx. Vergeet u niet het formulier te ondertekenen.
 

Wanneer contractverlenging?

Wanneer u na afloop van een dienstverband van de HAN Flexwerker opnieuw werkzaamheden heeft afgesproken, dan is er sprake van een nieuw dienstverband tussen HAN Flex en de HAN Flexwerker en dient u de HAN Flexwerker opnieuw in te schrijven.

Hoe verloopt de procedure voor ziek- en betermelden?

Wanneer een HAN Flexwerker ziek is en als gevolg daarvan zijn werkzaamheden niet kan verrichten, meldt de HAN Flexwerker dit bij u als opdrachtgever en bij MultiFlexx.

Vraag en antwoord

Veel van uw vragen worden vermoedelijk beantwoord door het lezen van de informatie op deze website. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder opgesomd. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met MultiFlexx. Multiflexx kijkt samen met u wie uw vraag het beste kan beantwoorden.  Lees meer...

Hoe bepaalt u als opdrachtgever het salaris?

Voor het bepalen van het salaris van uw HAN Flexer volgt u de volgende stappen.  Lees meer...

Buitenlandse werkstudenten

Buitenlandse werkstudenten moeten een Nederlandse zorgverzekereing afsluiten als zij werkzaamheden verrichten. Meer informatie vind je op Insite International Office.

Informatie over identiteitsbewijs, BSN/sofinummer en loonheffing en studenten- en scholierenregeling

Veel van uw vragen worden vermoedelijk beantwoord door het lezen van de informatie op deze website. De meest gestelde vragen hebben wij hieronder opgesomd. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met MultiFlexx. Multiflexx kijkt samen met u wie uw vraag het beste kan beantwoorden.  Lees meer...

Formulieren & documenten

Op deze pagina vindt u diverse documenten, waarmee u de zaken rondom de salariëring efficiënt regelt.  Lees meer...

Hoe kan ik contactpersonen voor HAN Flex aanvragen?

Het is mogelijk dat budgethouders per kostenplaats een of meerdere contactpersonen de bevoegdheid geven om  in e-Flexer de urenbriefjes van de HAN Flex-medewerkers te  behandelen en goed te keuren.

Hoe dat werkt kun je lezen in de procedure 'Aan- en afmelden ontactpersonen" aanvragen. Daarin staat ook beschreven hoe je jezelf kunt afmelden voor het ontvangen van e-mails over urenbriefjes van HAN Flex-medewerkers.

HAN-Flex-Procedure-aan-en-afmelden-contactpersonen-en-stoppen-mail-uit-e-Flexer.pdf