Samenvatting resultaten eerste MATCH artikel

Auteurs: Bauke Koekkoek, Willeke Manders, Indira Tendolkar, Giel Hutschemakers & Bea Tiemens

Midden 2016 is het eerste artikel over MATCH in het International Journal of Methods in Psychiatric Research gepubliceerd. Dat artikel is in het Engels geschreven en nogal technisch-wetenschappelijk van aard, vandaar dat we hier de belangrijkste resultaten samenvatten in het Nederlands.

Allereerst beschrijven we waarom we de MATCH Cohortstudie studie doen. Een cohortstudie is een langer lopend onderzoek, in dit geval 4-5 jaar, waarin bij de deelnemers meerdere metingen worden afgenomen. Zulk langlopend onderzoek is belangrijk omdat veel onderzoek veel korter loopt, of er maar een of twee keer iets wordt gemeten. Een cohortonderzoek van een aantal jaren geeft dus veel meer informatie over hoe het op langere termijn met mensen gaat. Ook dat is bijzonder aan MATCH omdat onderzoek in de GGZ meestal alleen gaat over de periode dat mensen hulp krijgen, en niet over de periode tussen behandelingen of daarna. Eigenlijk weten professionals maar weinig over de lange termijn effecten van psychische problematiek en behandeling daarvoor.

In MATCH wordt naar veel meer gekeken dan alleen hoe het psychisch met iemand gaat. Het sociale netwerk, deelname aan de samenleving, zingeving en andere dingen komen ook aan bod. Maar ook de relatie tussen professional en cliënt komt uitgebreid aan bod, vanuit de perspectieven van beiden. Dit is nog niet eerder zo uitgebreid gedaan en ook daarom is MATCH een belangrijk onderzoek. Uiteindelijk staan twee vragen bovenaan in MATCH. De eerste is hoe het komt dat sommige mensen maar kort gebruik maken van hulp en weer verder kunnen, en anderen moeilijk over hun problemen heen komen en afhankelijk blijven van hulp. De tweede is of en hoe andere dingen dan alleen de stoornis die iemand heeft, aanknopingspunten voor behandeling kunnen bieden. Vaak zeggen mensen dat ze in de hulp van de GGZ niet vinden wat ze zoeken, en dus gaan we bekijken welke andere behoeften mensen hebben.

In het volgende deel van het artikel beschrijven we uitgebreid welke instrumenten we gebruiken, hoe vaak en wanneer we metingen doen, hoe de deelnemers geworven zijn e.d. Bij de Resultaten-paragraaf komt aan bod hoeveel mensen er begonnen zijn aan MATCH (283), uit hoeveel GGZ-instellingen ze afkomstig zijn (5) en nog een aantal kenmerken. Aan MATCH doen meer vrouwen (69%) mee dan mannen (31%), de gemiddelde leeftijd is ruim 38 jaar, en veruit de meesten zijn ongetrouwd (69%) en van Nederlandse afkomst (94%). Qua stoornissen komen stemming-, angst- en verslavingsstoornissen het meest voor. Ook persoonlijkheidsstoornissen worden veel gevonden, maar – verrassend – bijna een kwart van de deelnemers heeft geen psychische stoornis. Deelnemers aan MATCH komen zowel uit de algemene GGZ (Basis GGZ, ruim 28%), de specialistische GGZ (ruim 35%) en de hoogspecialistische GGZ (ruim 36%). In die verschillende hulpvormen komen eerder genoemde stoornissen ongeveer evenveel voor bij mensen. Maar hoe specialistischer de hulp wordt, hoe meer stoornissen mensen per persoon hebben. Veruit de meeste mensen (ruim 75%) krijgen ambulante hulp, bij een kleine 4% komt er hulp aan huis, ruim 15% maakt gebruik van dagbehandeling en ruim 10% is opgenomen.

Conclusies
Dit eerste MATCH-artikel gaat vooral over het hoe en waarom van MATCH en over de groep mensen die deelneemt – vooral over de stoornissen die deze groep heeft. In volgende artikelen zullen we meer ingaan op de andere factoren die een rol spelen bij het herstel van psychische problematiek.

Het volledige (Engelstalige) artikel "The MATCH cohort study in the Netherlands: rationale, objectives, methods and baseline characteristics of patients with (long-term) common mental disorders"
is hier rechts te downloaden.

MATCH fulltext artikel